הזמנת עד ללא תצהיר

1. בתיק זה ניתנה ביום 02/03/11 החלטה בדבר הגשת תצהירי עדות ראשית. בסעיף 6 להחלטה האמורה נקבע כהאי לישנא - "סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד אותו עד שלא בתצהיר. כן יפורטו העניינים לגביהם יתבקש אותו עד להתייחס בעדותו. בקשה כאמור תומצא בתוך המועד שנקבע לעניין הגשת התצהירים". 2. ביום 19/07/12 הגישה הנתבעת את תצהירי העדות הראשית שלה, וביקשה להזמין שלושה עדים ללא תצהיר. הבקשה לזימון העדים האמורים נומקה בהנמקה הכללית והסתמית לפיה "עדותם של העדים חיונית לבירור וחקר האמת". משכך, ניתנה החלטת בית הדין בו ביום, ובה נאמר כך - "בקשה זו אינה עולה בקנה אחד עם החלטת בית הדין מיום 02/03/11, לא ברור מדוע לא הוגשו תצהירים מטעם העדים ומהם עיקרי הדברים להם ידרשו בעדותם. על כן בשלב זה לא יוזמנו העדים". התיק נקבע להוכחות, לאחר מספר בקשות דחייה, ליום 26/06/12. ביום 14/06/12 שוב הוגשה בקשה לזימון שניים מבין העדים, ושוב לוותה היא באותה הנמקה סתמית. שוב ניתנה בו ביום החלטה, בה נקבע כך - "בקשה זו מוגשת שלא בהתאם להוראות בית הדין בהחלטה לעניין הבאת עדויות בתצהיר, וראו סעיף 6 להחלטה מיום 02/03/11. לפיכך בשלב זה הבקשה נדחית". יומיים לפני המועד שנקבע לשמיעת ההוכחות, הגישה הנתבעת שוב בקשה לזימון העדים, והפעם נומקה בנימוקים שונים, בניהם הוצהר ע"י ב"כ הנתבעת כהאי לישנא - "המבקשת תטען כי אלמלא לא סירבו העדים הנ"ל לחתום על תצהירי עדות ראשית, הייתה המבקשת פועלת בהתאם לחוק ומגישה תצהירים כדין וכמקובל. המבקשת תטען כי לאחר ששני העדים הנ"ל סירבו לחתום על תצהירים, לא הייה בפניה מלבד לפנות לכבוד בית הדין בבקשתה מיום 15/06/12 על מנת שיוזמנו דרך בית הדין". (שיבושי הלשון במקור, ו.ש.). בו ביום, ניתנה החלטת בית הדין ובה נאמר כדלקמן - "הנתבעת הגישה, שבועיים לפני המועד שנקבע לשמיעת ההוכחות, בקשה לזימון שני עדים שלא באמצעות תצהיר. הבקשה הוגשה שלא במתכונת שנקבעה לכך בהחלטה ברורה ומפורטת של בית הדין, לפיה ככל שצד מבקש להעיד עדים שלא באמצעות תצהיר עליו לפרט את הנימוקים לכך, כמו גם את עיקרי הדברים להם יידרשו אותם עדים בעדותם, ובכל מקרה יש להגישה בתוך המועד שנקבע להגשת תצהירי אותו צד. בהעדר כל פירוט כמתחייב- הבקשה נדחתה. היום, יומיים לפני המועד שנקבע לשמיעת ההוכחות- חזרה הנתבעת על בקשתה, ולראשונה ציינה כי מדובר בעדים שסירבו לתת תצהיר, תוך שהיא נמנעת מלפרט את העניינים העיקריים להם ידרשו העדים בעדותם. אינני גם רואה כיצד ניתן להזמין עדים למתן עדות בהתראה של יומיים. על כן אני שבה ודוחה את הבקשה". 3. ביום 26/06/12 התקיימה ישיבת ההוכחות. בתחילת הישיבה הודיע ב"כ הנתבעת כי לאחר שמיעת העדים שהגיעו לבית הדין, התובע ומנהל הנתבעת - ישקול מחדש בקשתו להזמנת עדים. לאחר שנשמעו העדויות, הודיע ב"כ הנתבעת כי הוא עומד על זימונו למתן עדות של מר עודה זיאד, שהינו מזכיר איגוד מקצועי במועצת הפועלים, והיה מעורב ככזה במגעים בין הצדדים לתביעה. מדברי ב"כ הנתבעת הסתבר, לפתע, כי כלל לא שוחח עם מר זיאד ואף לא ביקש ממנו לתת תצהיר . משמעותם הפשוטה של הדברים הינה כי האמירה עליה חזר ב"כ הנתבעת בהודעתו שצוטטה לעיל , לפיה העדים בניהם מר זיאד סירבו לתת תצהיר, ואלמלא היו מסרבים היה מוגש מטעמם תצהיר - לא הייתה נאמנה למציאות. 4. עסקינן, אם כן, בצד אשר בא כוחו התעלם משלוש החלטות מפורשות של בית הדין בהן חזר והורה על מתכונת מחייבת להבאת עדויות, לא טרח לקיים את ההוראות הפשוטות והברורות שהותוו, הודיע הודעה בה נכללו דברים שבלשון עדינה אינם דברי אמת, וכעת מבקש הוא בכל זאת לזמן למתן עדות עד שלדבריו עדותו חיונית, וכתוצאה מכך נדרשת ישיבה נוספת. מאחר ומטרתו העיקרית של בית הדין הינה בירור האמת, והוא ישאף תמיד שהכרעותיו תתבססנה על מירב ומיטב התשתית העובדתית, ומשנטען בפנינו כי עדותו של מר זיאד, שהינו איש ציבור נכבד, תתרום להבנת מלוא העובדות לאשורן - נקבל את הבקשה לזמנו למתן עדות ונקבע ישיבה נוספת למטרה זו. ברם - סבורים אנו שגם מבלי שניקח בחשבון את המידע הכוזב שנמסר - יש בהתנהגות זו מצד הנתבעת כדי להוות זלזול בזמן שיפוטי יקר של בית הדין ובהחלטותיו, והתעלמות מהוראות פשוטות וברורות שהופנו אליה פעם אחר פעם. התוצאה היא גם גרימת עינוי דין לתובע, שהשלמת בירור תביעתו תסבול דיחוי מיותר ותסב לו הוצאות נוספות. משלאמור לעיל מתווספת הודעה של הנתבעת בה מוצהרים ברחל בתך הקטנה דברים שברור שאינם אמת - רואים אנו בהתנהגות זו חומרה יתרה. משכך מורים אנו למזכירות בית הדין להמציא עותק מהחלטה זו ללשכת עורכי הדין, על מנת שתשקול האם ברצונה לנקוט בהליכים כלשהם בנסיבות העניין. 5. התיק נקבע לשמיעת עדותו של מר עודה זיאד ביום 11/09/12 בשעה 15:00. לאותו מועד יש לשגר הזמנה למר זיאד. בנסיבות העניין אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ללא כל קשר לתוצאות המשפט, וזאת בסך של 2,000 ₪. נאמר כי שקלנו לחייב את הנתבעת גם בהוצאות לטובת אוצר המדינה, משמצאנו שמדובר במקרה מובהק בו יש לעשות כן, אך החלטנו לחוס עליה הפעם. ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ב, 28 יוני 2012, בהעדר הצדדים. ורד שפר - שופטת נשיאה מרזוק חטיב, נציג ציבור (עובדים) מסמכיםהזמנת עדים