בקשה להארכת מועד להגשת כתב תביעה מתוקן

בקשה להארכת מועד להגשת כתב תביעה מתוקן 1. ניתנת בזה שהות של 14 יום מהיום לב"כ התובעת בת.א 23481-03-10 להגשת בקשה בנוגע לעמדת התובעת בהתייחס להמשך ניהולו של ההליך. 2. לעניין הבקשות הפתוחות בגדר תיק זה בכל הנוגע לתיקון כתב התביעה, להלן החלטה: בדיון הקודם אשר התקיים בתיק זה התרתי לב"כ התובעת להגיש בקשה לתיקון סכום התביעה בתוך 20 ימים ממועד הדיון. מועד זה חלף מבלי שהוגשה בקשה כאמור. תחת זאת הוגשה בקשה להארכת מועד בת 90 ימים בהקשר זה. הבקשה נעתרה. 90 הימים חלפו, אך בקשה לתיקון התביעה לא הוגשה גם בפרק זמן זה. כשבועיים לאחר תום המועד המוארך הנ"ל, הוגשה הבקשה הנוכחית להארכת מועד להגשת כתב תביעה מתוקן ב- 45 ימים נוספים. ראשית מובהר, כי בית המשפט לא נתן בשום שלב החלטה המתירה את תיקון התביעה. כל שהותר לתובעת במסגרת הדיון הקודם הנו כאמור להגיש בקשה לתיקון התביעה, בהקשר לסכומה. לפיכך, לא היה מקום לכך כי שתי בקשות האורכה האחרונות ישאו את הכותרת "בקשה להארכת מועד להגשת כתב תביעה מתוקן", באשר מדובר כאמור בשלב של הגשת הבקשה לתיקון התביעה. מעבר למחדלים הנ"ל, אני אף סבורה כי אין להיעתר לבקשה לגופה. משך הזמן המצטבר של האורכות אשר ניתנו לתובעת בעניין הגשת בקשה לתיקון תביעתה הנו חריג ביותר, ומסתכם כחצי שנה. מעבר לכך, אין בבקשה כל טיעון ממשי המשכנע אותי כי יש מקום להארכה נוספת של לוח הזמנים החריג ממילא. לא די בנסיבות של אורכה כה ממושכת שכבר ניתנה, לעתור לאורכה נוספת בטענות בעלמא לעניין פרק זמן נוסף הדרוש למומחית הפסיכיאטרית. בעניין זה אף אציין, כי אין חובה לצרף את חוות הדעת הפסיכיאטרית בשלב כתבי הטענות וניתן יהיה לעשות כך בשלב הבאת הראיות, כך שגם אם חוות הדעת איננה מוכנה באופן סופי בוודאי ניתן היה לבקש על בסיסה המסתמן תיקון כזה או אחר של כתב התביעה, באם הדבר נדרש. כמו כן, לא צוין במסגרת הבקשה, שאף לא גובתה בתצהיר כדין, ולמעשה לא גובתה בתצהיר כלשהו, פירוט כלשהו לעניין לוח הזמנים של תהליך הבדיקה הפסיכיאטרית. לא ברור מתי נעשתה הבדיקה הפסיכיאטרית, מתי פנתה אליה התובעת, ויוזכר כי עניין הצורך בהשלמה של בדיקה פסיכיאטרית באשר לתיקון כתב הטענות כלל לא עלה בדיון הקודם אשר אף הוא התקיים חודשים רבים לאחר שהוגש כתב התביעה במקור. גם ברמה המקצועית של המומחית, לא ברור לי באשר הדבר לא פורט מדוע יש צורך בתקופת זמן נוספת לשם השלמת חוות הדעת. מדובר באירועים נטענים אשר אירעו, ככל שאירעו, לפני שנים רבות ובמהלך שנים ארוכות כך שלא מדובר בסוג של נזק אשר טרם התגבש או מכל מקום בוודאי התגבש במידה רבה. מהטעמים הנ"ל, על משקלם המצטבר, אני סבורה כי אין מקום לקבל את הבקשה, וכי ניתנו לתובעת די והותר אורכות בעניין, תוך שבית המשפט מגלה גמישות מירבית בכל הנוגע לניהול ההליך ולוח הזמנים כלפי התובעת. לפיכך, הבקשה נדחית. הוצאות בגינה יילקחו בחשבון בהמשך הדרך, ובהתאם להתרשמותי מהתנהלות התובעת מכאן ואילך בכל הנוגע לניהול ההליכים. לעניין בקשת הנתבע למתן פרטים נוספים וטובים יותר לעומת הפירוט הקיים בכתב התביעה, ולאחר עיון בסבב הבקשה והתגובות, ותוך שאני לוקחת בחשבון כי טרם הוגש כתב הגנה בתיק, להלן החלטה. עיון בכתב התביעה מלמד כי ההטרדה המינית המיוחסת לנתבע במסגרתה נוגעת לקשר נמשך אשר התקיים בין הצדדים לאורך שנים ארוכות של שנות היכרותם. עיון בכתב התביעה מעלה כי ההטרדה המיוחסת לנתבע אינה בגין אירוע נקודתי כזה או אחר, אלא נטענת התנהגות והתנהלות נמשכת מצדו של הנתבע כלפי התובעת לאורך חלק ניכר משנות היכרותם. עילת התביעה הנטענת הינה עילת תביעה של הטרדה מינית והסעד המבוקש במסגרת התביעה הינו מכוח החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 1998. בסעיף 6 לחוק זה נקבע, כי הטרדה מינית הינה עוולה אזרחית, אשר הוראות פקודת הנזיקין (נוסח חדש) יחולו עליה לצד ובכפוף להוראות החוק למניעת הטרדה מינית. נוכח מסגרת זו ועל פי הכללים החלים לעניין הליך אזרחי, על כתב התביעה להיות מפורט במידה מספקת אשר תאפשר לנתבע להתגונן באופן ראוי מפני העובדות המיוחסות לו בכתב התביעה על השלכותיהן המשפטיות. עיון בכתב התביעה מלמד כי אין בו פירוט מספיק אשר יאפשר לנתבע להגיב בגדר הגנתו למעשים המיוחסים לו. לא ניתן להגיש כתב תביעה אשר יכלול דוגמאות בלבד וייחס לנתבע מעשים, התנהלות והתבטאויות בהיקף רחב יותר. גם אם התובעת אינה מסוגלת לזכור את התאריך הקלנדרי המדויק שבו אירעה כל התבטאות או התנהגות אותה היא מייחסת לנתבע, קיימת גלריה של פרטים אשר היא יכולה להוסיף ולפרט בכתב התביעה על מנת שהנתבע ידע מפני מה הוא אמור להתגונן. בהקשר זה מוצדקת הבקשה למתן פרטים נוספים והגשת כתב הגנה רק לאחר קבלתם. לפיכך, אני מורה לתובעת למסור תשובה לבקשה למתן פרטים נוספים, כדלקמן: התובעת תמסור בתוך 20 יום מהיום פרטים נוספים לעניין התביעה הנוגעים ללוחות זמנים מדויקים יותר, ולו ברמת ציון החודש והשנה, גם אם היום בחודש אינו זכור לה, בהתייחס לכל מעשי המיוחס לנתבע לעניין הטרדה מינית בגדר תביעתה. כן תמסור התובעת בגדר לוח הזמנים הנ"ל פירוט לעניין כל מעשה, התבטאות, או מגע המיוחס על ידה לנתבע, בהקשר לכל מועד ומועד אשר בו היא מייחסת התנהגות כאמור לנתבע. משמעות הדבר הינה, כי לאחר מסירת הפרטים הנוספים אמורים להיות בידי הנתבע רשימת מועדים ולצדה רשימת מעשים המיוחסים לנתבע בכל מועד ומועד. תשומת לב ב"כ התובעת, כי יש להגיש את הפרטים הנוספים בהתאם לדרישת תקנות סדר הדין, היינו כמסמך המגובה בתצהיר כדין. הנתבע יגיש את כתב הגנתו בתוך 30 ימים מקבלת הפרטים הנוספים כאמור לעיל. הוצאות הבקשה יילקחו בחשבון בהמשך הדרך, ובהתאם להתרשמותי ממכלול התנהלותם של בעלי הדין לאורך ההליך. בהתאם לסעיף 68 (ב)(5) רשאי בית המשפט לדון בתביעה המוגשת על פי החוק למניעת הטרדה מינית בדלתיים סגורות, וכחריג לפומביות הדיון במצב רגיל. על מנת לאפשר לצדדים להביע עמדתם בעניין זה, רשאי ב"כ התובעת להגיש בתוך 20 ימים מהיום בקשה בעניין, אשר ככל שתוגש תועבר לתגובה על פי התקנות. מובהר להסרת ספק כי הדיון היום לא התקיים בדלתיים סגורות, וכי מעבר לכך שלא הוגשה בקשה בעניין ולא הועלתה אף במעמד הדיון עד עתה, אף לא סברתי כי יש מקום בישיבת קדם משפט זו שנשאה אופי טכני ולא כללה מסירת עדויות או התייחסות לטענות לגופן, צורך בסגירת דלתיים. ניתנה והודעה היום כ"ז אדר א תשע"א, 03/03/2011 במעמד הנוכחים. שרון גלר, שופטת הארכת מועדכתב תביעהמסמכים