תנאים למועמדות מנהל בית ספר

תנאים למועמדות מנהל בית ספר בפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי בחיפה (ס"ע 32748-06-12; סגנית הנשיא איטה קציר ונציגי הציבור מר עיזאלדין זועבי ומר אשר זנזורי), בה נדחתה בקשתו של המבקש לצו מניעה זמני למניעת קיום הליכי מכרז לתפקיד מנהל בית ספר יסודי ומנהל חטיבת הביניים בכפר כאוכב. הרקע לבקשה, כעולה מהחלטת בית הדין האזורי ומכלל החומר שבתיק: משרד החינוך קבע בחוזרי מנכ"ל את כישורי הסף בדבר השכלה אקדמית והכשרה לניהול בית ספר הנדרשים למשרת ניהול פנויה. לעניינו רלוונטיים חוזרי מנכ"ל אלה: חוזר מנכ"ל תשס"ט/8(א) (להלן - חוזר תשס"ט), שנכנס לתוקף בחודש פברואר 2009, בו נקבעו כישורי סף בדבר השכלה אקדמית והכשרה לניהול בית ספר. חוזר מנכ"ל תשע"ב /1 (א) (להלן- חוזר תשע"ב/1) - בו שונו כישורי הסף בדבר השכלה אקדמית והכשרה לניהול בית ספר. בכל הנוגע לדרישות הסף בהכשרה לניהול בית ספר נקבע בחוזר כי תוקפן החל משנת הלימודים תשע"ג (למשרות שתאוישנה בשנת הלימודים תשע"ד). בכל הנוגע לדרישות הסף בדבר השכלה אקדמית נקבע כי הדרישות יחולו על מכרזי ניהול שייערכו בשנת הלימודים התשע"ד, למשרות שתאוישנה בשנת הלימודים התשע"ה. החוזר נכנס לתוקפו ביום 1.9.2011 חוזר מנכ"ל תשע"ב/8(ב) (להלן - חוזר תשע"ב/8) - בו נכללו מספר שינויים בהליכי הבחירה, אך לא חל שינוי בדרישות הסף, והן זהות לדרישות הסף שנקבעו בחוזר תשע"ב/1. החוזר נכנס לתוקפו ביום 1.4.2012. ברישא לחוזר תשע"ב/8 מצוין כי בוטלו כל חוזרי המנכ"ל הקודמים הנוגעים למינוי מנהלים בבתי הספר. ביום 4.5.2012 פרסמה המשיבה הודעה על משרות ניהול פנויות למנהלי בתי ספר (להלן - המכרז), בין היתר בנוגע למשרות ניהול בכפר כאוכב. בהודעה, הופנו המועמדים להוראות חוזר מנכ"ל תשע"ב /8. כאמור, דרישות הסף שנקבעו בחוזר תשע"ב /8 בדבר השכלה אקדמית והכשרה לניהול בית ספר הן עתידיות, ותחולתן משנת הלימודים תשע"ה או תשע"ד. בחוזר תשע"ב/8, על אף שתוקפו הוא מיום 1.4.2012, לא נקבעו דרישות הסף לניהול בית ספר לקראת שנת הלימודים הבאה - התשע"ג. המשיבה בחנה את מועמדותו של המבקש ושל עובדי הוראה אחרים שהגישו מועמדותם למשרות ניהול שפורסמו לקראת שנת הלימודים התשע"ג, על פי הוראות חוזר תשס"ט. המדינה הודיעה למבקש כי אינו עומד בתנאי הסף על פי תנאי חוזר תשס"ט. המבקש טען בבית הדין האזורי כי על פי הוראות המכרז, החוזר הקובע בעניין דרישות הסף הוא חוזר תשע"ב/8; הוא עומד בתנאי חוזר תשע"ב/8; המדינה אינה רשאית לשנות את תנאי המכרז לאחר פרסומו ולקבוע תנאי סף אחרים מתנאי הסף שנקבעו בחוזר תשע"ב/8. המדינה טענה כי עקב טעות והשמטה מקרית לא פורטו דרישות סף בדבר השכלה אקדמית והכשרה לניהול בית ספר לקראת שנת הלימודים התשע"ג בחוזר תשע"ב/8, דרישות אשר הופיעו בחוזר תשס"ט; אין ולא הייתה כוונה כי בשנת הלימודים תשע"ג יוכלו להגיש מועמדות למשרות ניהול עובדי הוראה חסרי השכלה אקדמית והכשרה בניהול בית ספר, בעוד שעד שנת הלימודים תשע"ב ומשנת הלימודים תשע"ד יחולו תנאי סף בעניין זה. לכן, הוחלו הוראות חוזר תשס"ט על מועמדים למשרות ניהול בשנת הלימודים תשע"ג; המבקש לא עומד בתנאי הסף של חוזר תשס"ט; פרסום הודעה על משרות פנויות מחדש וקיום מכרזים חדשים בכל הארץ יגרום נזק רב, ויפגע קשות במערכת החינוך, לנוכח העובדה שמדובר ב- 361 משרות לאיוש. בית הדין האזורי קיבל את טענות המדינה ודחה את הבקשה וקבע כי כעולה מחוזר תשע"ב/8 המדינה החליטה על העלאת דרישות הסף למועמדים למשרות ניהול, כאשר תחולת דרישות הסף החדשות היא משנת הלימודים תשע"ד ואילך; לכאורה, בטעות נשמטו מחוזר תשע"ב/8 דרישות הסף למשרות ניהול לשנת הלימודים התשע"ג. לא מדובר בפגם היורד לשורשו של עניין, אשר יש בו כדי להצדיק ביטול המכרז ופרסומו מחדש; על פני הדברים, לא הייתה כוונה להשמיט את תנאי הסף למשרות ניהול רק בשנת הלימודים תשע"ג. זאת, לנוכח העובדה שכבר משנת הלימודים תשס"ה נדרשו כישורי סף למשרות ניהול, וחלה העלאה בדרישות של כישורי הסף החל משנת הלימודים תשע"ד; המבקש נבחן על פי אותן אמות המידה שהוחלו על כלל המועמדים למשרות ניהול בשנת הלימודים תשע"ג, ולכן נשמר עיקרון השוויון; החלת תנאי סף אחרים על המבקש או על המועמדים בשנת הלימודים תשע"ג תפגע בעיקרון השוויון ביחס למועמדים שהגישו מועמדותם למשרות ניהול בשנות הלימודים הקודמות; לפיכך, לא נפל פגם בבחינת מועמדותו של המבקש על פי תנאי חוזר תשס"ט; המבקש לא עומד בתנאי הסף של חוזר תשס"ט, ולכן בדין נפסלה מועמדותו. (אציין, כי הבקשה בבית הדין האזורי הוגשה על ידי המבקש ומבקשת נוספת, אולם המבקשת הנוספת לא ערערה על החלטת בית הדין האזורי). החלטת בית הדין האזורי מיום 2.7.2012 היא מושא בקשת רשות הערעור שבפניי. טענות הצדדים: המבקש טען בבקשתו כי ההחלטה שניתנה על ידי בית הדין האזורי הכשירה את פעולת משרד החינוך, אשר פרסם מכרז לפי תנאים מסוימים ובדק את ההצעות על פי תנאים אחרים ושונים בתכלית; המבקש עמד בתנאי המכרז כפי שפורסם, דהיינו בתנאי חוזר תשע"ב/8, שהם מחמירים יותר לעומת התנאים שנקבעו בחוזר תשס"ט, ולמרות זאת נפסלה מועמדותו, בשל העובדה שהיא נבחנה על פי תנאים שאינם כלולים במכרז; פעולת משרד החינוך שהוכשרה על ידי בית הדין היא בניגוד לכללים הבסיסיים בדיני מכרזים, לפיהם לא ניתן לשנות את תנאי המכרז לאחר פרסומו, ואין להכריע במכרז על פי תנאי שלא נכלל בו מראש ולא הובא לידיעת כל המשתתפים במכרז; הפגם שנפל במכרז מחייב את ביטולו; מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש, שכן אי מתן הסעד הזמני יהפוך את הסעד העיקרי לתיאורטי וחסר כל משמעות, לנוכח העובדה שייבחר מועמד למשרה בלא שמועמדותו של המבקש תישקל; ניתן לאייש את המשרות במינויים זמניים, כך שלא ייגרם נזק לבתי הספר ובמקביל לא ייפגע עניינו של המבקש. המשיבה טענה כי אין לסטות מהכלל לפיו ערכאת ערעור לא תתערב בהחלטה הנוגעת למתן או אי מתן סעד זמני על ידי הערכאה הדיונית; אין להורות על ביטולו של המכרז ופרסומו מחדש בשל הטעות שנפלה, דהיינו אי ציון העובדה שעמידת המועמדים בתנאי הסף תיבחן על פי הוראות חוזר תשס"ט, כיוון שלא נפגע עקרון השוויון. כל עובדי ההוראה שהגישו מועמדותם נבחנו על פי אותם קריטריונים; פסילת המכרז תפגע בעקרון השוויון, לנוכח העובדה כי מונו מנהלים על פי תנאי הסף שבחוזר מנכ"ל תשס"ט ונפסלה מועמדותם של מועמדים שלא עמדו בתנאי הסף שנקבעו בחוזר תשס"ט, הן בשנת הלימודים הנוכחית והן בשנות לימודים קודמות; בית הדין צדק כי ניתן היה להשלים את החסר שנוצר עקב טעות והשמטה מקרית של תנאי הסף לשנת הלימודים התשע"ג בחוזר מנכ"ל תשע"ב/8; המבקש אינו עומד בתנאי הסף שנקבעו בחוזר תשע"ב/8, הן משום שתחולתן היא משנת הלימודים התשע"ד ואילך והן משום שאינו עומד בתנאי הסף שנקבעו באותו חוזר, אפילו הוחלו בשנת הלימודים הנוכחית; מאזן הנוחות נוטה לדחיית הבקשה לסעד זמני, לנוכח הצורך באיוש משרות מנהלי בתי הספר בכפר כאוכב; חיוב המדינה לפרסם מחדש את ההודעה על משרות פנויות יגרום לעיכוב של מש באיוש משרות הניהול במחוזות שונים; המדינה מתחייבת כי למועמד שייבחר יודע, מבעוד מועד, כי זכייתו כפופה להחלטת בית הדין בתיק העיקרי; למבקש לא ייגרם נזק בתקופת הביניים עד להכרעה בהליך העיקרי, שכן הוא יוכל להמשיך בתפקידו כעובד הוראה, וכן יוכל לגשת למכרזים למשרות ניהול בשנת הלימודים הבאה. בעיקרו של דבר חזר המבקש בתשובתו לתגובת המשיבה לבקשה על טענותיו בבקשה, וכן הוסיף כי המדינה העלתה בבקשתה טענות חדשות שלא הועלו בבית הדין האזורי. הכרעה: לאחר בחינת טענות הצדדים והחלטת בית הדין האזורי, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. כידוע, החלטה אם ליתן סעד זמני אם לאו, מסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדנה בהליך. ככלל, אין ערכאת הערעור נוהגת להתערב בשיקול דעתו של בית הדין האזורי בכל הנוגע למתן או לאי מתן סעדים זמניים אלא אם שיקול הדעת הופעל שלא כהלכה [דב"ע נה/247-3 המרכז הרפואי שערי צדק - ד"ר אורלי פרט, פד"ע כט 244 (1995)]. לא מצאתי כי במקרה הנדון יש מקום לחרוג מהכלל. זאת, מנימוקים שיפורטו להלן. מאזן הנוחות: על פני הדברים, תוצאה לפיה בשנת הלימודים תשע"ג לא יידרשו מועמדים למשרות ניהול לעמוד בדרישות סף כלשהן אינה סבירה. אכן, נפל פגם במכרז בשל כך שלא הובהרו מה הם תנאי הסף בהם נדרשים לעמוד המועמדים למשרות ניהול לשנת הלימודים תשע"ג, לנוכח ההפנייה לחוזר תשע"ב/8 אשר התנאים הקבועים בו חלים החל משנת הלימודים תשע"ד ואילך, והוא ביטל את הוראות חוזר תשס"ט. לפיכך, במקרה הנדון, תיקון הפגם יכול להיעשות על ידי ביטול המכרז, פרסום מכרז חדש, בו יובהרו תנאי הסף (שסביר להניח שיהיו תנאי חוזר תשס"ט), ביטול המינוי של מנהלים שנבחרו במכרז, ותחילתו של הליך בחירת מנהלי בתי הספר בכל הארץ מחדש. אין צורך להרחיב את הדיבור על הנזק שייגרם למערכת החינוך ושיבוש פעילותה כתוצאה מכך, כאשר נותר פרק זמן של קצת למעלה מחודש לתחילת שנת הלימודים. בכל הנוגע למשרות הניהול בכפר כאוכב הרי שכאמור, המדינה התחייבה בתשובתה כי לכל מועמד שייבחר יודע, מבעוד מועד, כי זכייתו כפופה להחלטת בית הדין בתיק העיקרי. מכאן, כי ככל שיימצא בהליך העיקרי כי המבקש היה זכאי להתמודד במכרז, ייערך מכרז חדש בו יתמודד המבקש וזכויותיו של המבקש לא תפגענה. אין שוני מהותי בין מינוי מנהל באופן זמני כמוצע על ידי המבקש לבין מינוי מנהל במכרז בכפוף לתוצאות ההליך העיקרי. בנסיבות המקרה הנדון, התחייבות המדינה יש בה כדי לאזן כראוי בין הצורך לאייש את משרות הניהול במערכת בכלל ומשרות הניהול בכפר כאוכב בפרט לבין זכותו של המבקש לממש את זכייתו בהליך העיקרי, ככל שתתקבל תביעתו. לטענת המבקש, הוא עומד בתנאי הסף של חוזר תשע"ב/8, ולנוכח העובדה שהוא עומד בתנאים אלה, שהם גבוהים יותר מתנאי חוזר תשס"ט, יש להתיר לו להתמודד במכרז, למרות שתחילתם בשנת הלימודים התשע"ד. לטענת המדינה, המבקש אינו עומד בתנאי חוזר תשע"ב/8. בית הדין האזורי לא דן בטענה זו לגופה, לנוכח קביעתו כי תחולת תנאי חוזר תשע"ב/8 היא משנת הלימודים תשע"ד. בשלב זה של ההליך, לא ניתן לקבוע אם המבקש עמד בתנאי חוזר תשע"ב/8. עניין זה צריך להתברר בבית הדין האזורי, לאחר בחינת עדויות וראיות הצדדים. ככל שבית הדין יקבע כי המבקש כן עמד בתנאי חוזר תשע"ב/8 במועד הרלוונטי למכרז, יבחן גם את טענת המבקש כי היה מקום לאפשר לו להתמודד במכרז, לנוכח העובדה כי עמד בתנאי סף גבוהים יותר מתנאי הסף שנדרשו בחוזר תשס"ט. סוף דבר: מהנימוקים המפורטים לעיל הבקשה נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות למי מהצדדים. החלטה זו תומצא לצדדים בפקס מזכירות. דיני חינוךבית ספרמנהל בית ספר