אחריות בנזיקין של מחזיק במקרקעין

החזקה במקרקעין מטילה חובת זהירות מושגית כלפי המבקרים בהם (ראו פרשת ועקנין, 125; ע"א 615/89 מורדכי נ' עיריית גבעתיים,; ע"א 826/80 עירית חדרה נ' זוהר, פ"ד לז (3) 757, 762, 766; ע"א 4597/91 קיבוץ אפיקים נ' כהן, פ"ד נ(2) 112, 123). חובה זו קיימת בין אם הנזק נגרם בשל מצבם הסטטי של המקרקעין, ובין אם נגרם כתוצאה מהתממשות סיכון מפעולה אקטיבית עליהם (ראה ע"א 8/79 גולדשמיט נ' ארזי, פ"ד לה(3) 399), או בכל דרך אחרת. קיומה של חובת זהירות מושגית בין מחזיק מקרקעין לבין המבקרים בהם מבטאת את העיקרון לפיו המחזיק במקרקעין הינו גם לרוב בעל היכולת הטובה ביותר לחזות סיכונים הטמונים במקרקעין, ולפעול למניעתם. כמו כן, פעמים רבות המחזיק הינו בעל היכולת הטובה ביותר לפעול להקטנת סיכונים הנובעים מפעילות עסקית המתקיימת בהם, ולפקח על המפעילים העסקיים, ובעניננו - ביתילי הייתה בעלת היכולת הטובה ביותר לפעול להקטנת הסיכונים שנבעו מפעילותה של קלאסי גן במבנה. (ראו: אהרן ברק "הסדר החקיקתי לאחריות התופס במקרקעין" משפטים ב' (תש"ל) 129; א. ברק "אחריות למעשי הזולת" דיני הנזיקין - חובת הנזיקין הכללית (מהדורה 2 בעריכת ג'. ולדסקי, תשל"ז) 465; ע"א 3510/99 ולעס נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל, פ"ד נה (5) 828, 840-843; ע"א 500/82 עציוני נ' עזקר בע"מ, פ"ד מ(2) 733, 740; ע"א 343/74 גרובנר נ' עיריית חיפה, פ"ד ל(1) 141; ע"א 683/77 ברוך נ' עירית תל אביב יפו, פ"ד לד (1) 157; פרשת עיריית חדרה, שם עמ' 766, פרשת קיבוץ אפיקים, שם עמ'" 123; פרשת ועקנין, שם עמ' 125). מקרקעיןנזיקין