בקשה להגדלת תשלום תכוף - בקשה לשינוי החלטה קודמת

יש הבחנה בין בקשה לשינוי החלטה קודמת (בקשה להגדלת תשלום תכוף), לבין בקשה לתשלום תכוף. בקשה לתשלום תכוף תחול רק על התקופה שעבורה טרם שולם תשלום תכוף. בקשה לשינוי החלטה קודמת, עשויה לחול גם על התקופה הקודמת, אם חל שינוי נסיבות. הפרשנות ההפוכה, כאילו בכל פעם מחדש דנים בכל התקופות, מייתרת את הצורך בהגשת בקשה לשינוי החלטה קודמת. לפיכך, על פי האמור, מסגרת הדיון תהיה מהתשלום התכוף הקודם. בית המשפט ציין כי תופעה נפוצה היא שבבקשה לתשלום תכוף, תובע המבקש את הסכומים המגיעים לו לטענתו מיום התאונה, ומתייחס אל התשלומים התכופים הקודמים ששולמו לו כמקדמות. במקרה זה, למעשה מתבקשת הכרעה נוספת בענינים שכבר הוכרעו, הגם כסעד זמני. כך, אם מוגשות 3 בקשות לתשלומים תכופים, לפי תפיסה זו, על בית המשפט בבקשה הראשונה לקבוע את התשלום התכוף לתקופה הראשונה, ובבקשה הראשונה, על בית המשפט לקבוע את התשלום התכוף שוב לתקופה הראשונה וגם לתקופה השניה, ובבקשה השלישית, לקבוע את התשלום התכוף זו הפעם השלישית לתקופה הראשונה, וזו הפעם השניה לתקופה השניה ובפעם הראשונה לתקופה השלישית, וכן הלאה. זה לא סביר ולא ראוי, שבית המשפט שוב ושוב ידון באותן תקופות. לפיכך, יש לדון בכל פעם, כאשר מוגשת בקשה לתשלום תכוף, רק בתקופה שלאחר הפסיקה הקודמת, שכן התקופה הקודמת זכתה כבר לעיון ולהכרעה. פרשנות זו עולה גם מלשון סעיף 5ה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה 1975: נתן בית המשפט החלטה בבקשה לתשלום תכוף, לא ייזקק לבקשה נוספת לתשלום תכוף או לבקשה בדבר שינויה של ההחלטה הקודמת, אלא אם כן עברו ששה חדשים מיום שניתנה ההחלטה הקודמת והנסיבות השתנו במידה המצדיקה מתן החלטה חדשה; בקשה להחלטה נוספת או בקשה לשינוי החלטה קודמת שיש להגישה לבית משפט שלום תוגש לאותו בית משפט שבו הוגשה הבקשה הקודמת. כמו כן, יש לציין, כי בהתאם לסעיפים 5ה(ב) ו-5ה(ג) לחוק הפלת"ד, "לא יפסוק בית המשפט תשלום תכוף בעד תקופה העולה על שנתיים מיום קרות תאונת הדרכים שבגינה הוגשה הבקשה לתשלום תכוף, אלא מטעמים שיירשמו". תשלום תכוף