התיישנות עילת תביעה חוזית

האם חרף זאת שמדובר בתביעה בעילה חוזית בלבד, עומדות לתובע טענות בקשר להתישנות והארכת תקופת ההתישנות, בכל הקשור לנזק - כפי שחלות בעילה נזיקית. בת.א. (חי') 1791/83 מדינת ישראל נ. דרוקר זכריה חב' קבלנית בע"מ, פ"מ מז' 2 161 נקבע, כי אכן בעילה חוזית, עילת התביעה קמה מעת שהופר החוזה "אולם משמופר חוזה והצד המקיים איננו מבקש לעצמו סעד בגין ההפרה גרידא אלא בגין נזק שהתרחש בעקבותיה לאחר זמן, יכול ותיווצר עילת תביעה אם היווצר הנזק". בהמשך "לפי ס' 10 ההפרה והנזק שלובים זה בזה ויוצרים יחד את עילת התביעה המקנה את הזכות לפיצויים". כב' השופטת שטרסברג-כהן מביאה כדוגמא הפרת חוזה בניה, כשמדובר על בניה לקויה ובניגוד לחוזה, וקובעת כי גם העילה החוזית לא התישנה אם הנזק ארע ואף 8 שנים לאחר ההפרה, תוך שהיא מציינת "נראה לי שחסימת עילת התביעה שהתרחשה עם ההתמוטטות אינה ראויה משום בחינה, אינה מתחייבת מהגדרת "עילת תביעה" בפסיקה ואצל מלומדים ואינה עולה בקנה אחד עם המדיניות המשפטית הראויה...". חוזההתיישנות