מכירת רכב בהוצל''פ במחיר נמוך ממחיר מחירון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מכירת רכב בהוצל''פ במחיר נמוך ממחיר מחירון: 1. תביעה לפיצוי בסך של 29,291 ש"ח. טענת התובע היא, כי מכוניתו מסוג אאודי 80 אשר מספר הרישוי שלה הוא 1460307, נתפסה בהליכי הוצל"פ בקשר לחובו בתיק הוצל"פ, ונמכרה תמורת סכום של 46,689 ש"ח בעוד שמחירה בשוק גבוה ממחיר המכירה בכ- 20,000 ש"ח. 2. לטענתו, המכונית נמכרה בתוך זמן קצר ביותר מיום שנתפסה, תמורת סכום של 53,333 ש"ח אך בשל אי התאמה בממכר, דהיינו, טעות בציון נפח המנוע הנכון, חזר בו הקונה מהמכר, ולאחר מכן, נמכרה המכונית בשנית תמורת סכום של 46,689 ש"ח. 3. עוד טוען התובע, כי לא הובאה ראיה כלשהי לגבי מידת הדחיפות במכירת המכונית וכי לדעתו, הדבר מצביע על פגם בהליך. במסגרת זו צורפה חוות-דעת של השמאי אקרמן ממשרד יצחק לוי, שהעריך את שווי המכונית בכ - 66,000 ש"ח. 4. לטענת התובע, גם חוות-הדעת של השמאי פארי, מטעם ממן, מצביעה על-כך שמחיר הבסיס של המכונית היה גבוה יותר ועמד על כ - 59,000 ש"ח וזאת, מבלי שהתייחס לתוספות היקרות שהיו מורכבות עליה. כמו כן, טוען התובע, כי בדיקתו של השמאי פארי היתה חיצונית ולא מקצועית. 5. מנגד, טוענת הנתבעת, ממן מסופי מטען וניטול בע"מ (להלן: ממן), כי אין מחלוקת שהיא משמשת כשלוחתה של לשכת ההוצל"פ ומוכרת עפ"י הנחייתה של זו מעוקלים. ואכן, רכב מהסוג המדובר נמכר, אולם, פעולה זו של מכירה התבצעה עפ"י הליכים רגילים בהוצל"פ, לפיהם אם תוך 7 ימים מיום העיקול לא משולם חובו של החייב, מצווה יו"ר ההוצל"פ על מכירת המעוקלים. לטענת ממן, היא לא קיבלה כל הוראה לעכב ביצוע המכירה במקרה דנן והרכב נמכר תוך 3 שבועות לפי ההליכים והנהלים המקובלים. 6. בנוסף, טוענת ממן, כי שמאי מטעמה (פארי) בדק את הרכב נשוא התביעה עפ"י הנהלים המוסכמים, כמו-כן חוות-דעת השמאי מטעם התובע, אינה רלוונטית במקרה הנדון, שכן רכישה במכרז אינה רכישה רגילה של מוכר מרצון לקונה מרצון, אלא, הזוכה במכרז הוא זה שהצעתו היא הגבוהה ביותר מבין שאר ההצעות של משתתפי המכרז, ולכן טענה לגבי פגם בהליך לאו טענה היא במקרה הנדון, שלא כמו הטענה לגבי אי התאמה בממכר שעלתה במכרז הראשון. שאז, משנתבררה הטעות ברישומי הרכב, ולאחר תיקון נתוני נפח המנוע התבקש השמאי להעריך שנית את מחיר הרכב. בחוות-דעת זו הסביר השמאי כי אמנם מחיר הרכב הוא 59,000 ש"ח לפי המחירון של יצחק לוי, אולם גם על-פי אותו מחירון, כאשר מדובר בקניית רכב במכרז, מקובלת הפחתת מחיר של בין 25%-50%. במקרה דנן, השמאי העריך את הרכב תוך הפחתת 22% מערכו וקבע שומה על סך של 45,000 ש"ח לאחר שהופחתו ממחיר הרכב פגיעות פח קלות, מראת צד שבורה, פגושים פגועים ושריטות מסביב לרכב. 7. במקרה הנדון, לא הוכח כל אי נקיון כפיים, או פגיעה בטוהר המידות, לא הוכחה מכירת הרכב למישהו "שמקורב למערכת" או "לאשת קש", כפי שטוען התובע. לכאורה, המכירה תקינה ורגילה. כמו כן, לא הובאו ראיות כלשהן על כך שממן נהגה שלא בהתאם לכללים ולחובות המוטלות עליה, או שלא לפי הוראות לשכת ההוצל"פ. מכירה יעילה של הרכב בתוך זמן סביר של כמה שבועות אינה מצביעה על פגם או "חפזון" אלא על יעילות. 8. באשר לשווי תוספות, לכאורה, גם אם היו תוספות, דבר שלא הוכח כראוי, אולם ייתכן שהיו, מחיר התוספות משפיע באופן שולי בלבד על מחיר המכירה, ובוודאי שאין אפשרות להוסיף למחיר את כל ערך הקניה של התוספות. אין ספק, שמכירה פרטית בהליך רגיל של קונה רגיל ממוכר רגיל היתה מניבה תמורה גבוהה יותר הן למחיר הרכב ואולי תוספת שולית לתוספות, אך מכירה במכרז, כאשר הקונה מקבל "חתול בשק" אינה מניבה תמורה מלאה. נוצר הרושם שהתובע סובר, כי אילו ניהל בעצמו את המכרז היה יכול להשיג מחיר טוב יותר. ייתכן, אך התובע לא עסק ולא יכול היה לעסוק במכר מכוניתו שלו לא במכרז ולא בדרך אחרת. המכר ע"י המשיבה היה סביר והתמורה באה בגדר תמורה סבירה בנסיבות. 9. התובע רשאי היה לפרוע את חובו או לפנות להוצל"פ ולפעול שם כדי למנוע את מכירת הרכב. כמו כן, רשאי היה לגשת בעצמו למכרז ולרכוש את הרכב במחיר הגבוה, לפי גירסתו באשר לשווי הרכב. 10. היענות לתביעה תגרום לתוצאה בלתי רצויה ותסכל מכירות יעילות של רכב ומטלטלי חייבים. אין ספק, שמכירה בהוצל"פ אינה במחיר מלא. המחיר המדוייק שבו נמכר פריט אינו בשליטת ההוצל"פ או ממן אלא בשליטת המציעים, קיים מתחם סבירות שבמסגרתו המכר תקין, גם אם נמכר במחיר נמוך מעט משוויו בעיני בעל הרכב לאחר ההפחתה בגין המכר במכרז. במקרה זה, לא הוכח שהרכב נמכר מתחת למחיר סביר שבו יוכל רכב כזה להימכר בהוצל"פ. יש לקבוע כי הרכב נמכר במחיר סביר בהתחשב במכלול הנסיבות. המכר מושפע גם ממיקריות כגון, מצב שוק הרכב המשומש, כמות המציעים שהגישו הצעות וכו', כל עוד לא נמכר הרכב במחיר נמוך באופן בלתי סביר אין לבוא בטרוניה. 11. אשר על כן, יש לדחות את התביעה. התובע ישלם לנתבעת הוצאות בסך של 1,500 ש"ח + מע"מ בתוספת הצמדה וריבית מהיום. מכירת רכבמחיר מחירון רכברכבהוצאה לפועל