שיהוי בהגשת עתירה מנהלית

מה הדין בסוגיית שיהוי בהגשת עתירה מנהלית ? כעיקרון עתירה מנהלית תוגש במועד שנקבע לכך בדין. אם לא נקבע מועד כאמור, תוגש העתירה בלא שיהוי, לפי נסיבות הענין, ולא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום שההחלטה פורסמה כדין, או מיום שהעותר קיבל הודעה עליה או מיום שנודע לעותר עליה, לפי המוקדם. בית המשפט רשאי להאריך מועד שנקבע להגשת עתירה מנהלית לאחר שנתן למשיב הזדמנות להגיב לבקשת ההארכה, אם ראה הצדקה לכך. בית המשפט רשאי לדחות עתירה אם ראה כי בנסיבות הענין היה שיהוי בהגשתה, אף אם הוגשה בתוך המועד של ארבעים וחמישה ימים כאמור לעיל או הוארך המועד להגשתה. שיהויעתירה מנהלית