הגדרת "תנאי מתלה" ו"תנאי מפסיק"

מה זה "תנאי מתלה" ו"תנאי מפסיק" ? "תנאי מתלה" הוא תנאי שבקיומו תלוי כניסתו לתוקף של חוזה בין צדדים. לדוגמא: פינויו של המושכר בפועל הוא "תנאי מתלה", וכל עוד לא יתרחש אירוע זה - לא יכנס הסכם השכירות לתוקף. "תנאי מפסיק" הוא תנאי המבטל ומפסיק חוזה תקף בהתרחש אירוע כלשהו. לדוגמא: כתיבת מכתב המודיע על ביטול ההסכם, הכל בהתאם לסעיף מפורש בהסכם אינו אירוע המתרחש בזמן שקבעו הצדדים. תניות בחוזהתנאי מתלהתנאי מפסיקהגדרות משפטיות