מהי "עסקה אחת" בהקשר של טענת קיזוז ?

בספרו "סדר דין בהלכה הפסוקה" מהדורה שישית (ת"א, פ"ג, 2000) מציין כב' השופט ד' בר-אופיר כי "הדיבור "עסקה אחת" בסעיף 53(א) לחוק החוזים (חלק כללי) בא לתאר מצב עובדתי מסחרי אשר יכול לשמש יסוד לצמיחת עילות וטענות משפטיות. המושג "עסקה אחת" בדיני הקיזוז הוא מושג מסחרי, והוא בא לבטא מציאות מסחרית משפטית של עסקה מסחרית העומדת בפני עצמה, אשר ניתנת לניתוק מסחרי מעסקה אחרת שבין אותם צדדים גם אם קיימת ביניהם מסגרת עסקית רחבה יותר. החיובים של חייב ונושה ייחשבו כנובעים מתוך "עסקה אחת", בגדרו של סעיף 53 האמור, אם קיים קשר עובדתי הדוק יחסית בין חיובו של החייב כלפי הנושה, ובין חיובו של הנושה כלפי החייב" (שם, בע' 135 - 136) (ההדגשות אינן במקור). טענת קיזוזקיזוזשאלות משפטיות