ילד הזקוק להשגחה מתמדת - קצבת ילד נכה

מה ההגדרה של "ילד הזקוק להשגחה מתמדת" לצורך קצבת ילד נכה מביטוח לאומי ? הזכאות לקבלת גימלה לילד נכה הינה פונקציה של תלותו בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום. בתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח - 1998 הוגדר ילד נכה - "כל אחד מאלה: (1) ילד התלוי בעזרת הזולת; (2) ילד הזקוק להשגחה מתמדת; (3) ילד עם ליקוי מיוחד; (4) ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד".   ילד הזקוק ל"השגחה מתמדת" הוגדר כ-"ילד שמלאו לו 90 ימים, אשר רופא שהמוסד הסמיכו לכך, קבע כי בשל ליקוי חמור או מחלה כרונית הוא זקוק להשגחה מתמדת תמידה ופעילה של הזולת למניעת סכנה ברורה ומיידית לגופו של הילד או לאחרים, ושעל כן לא ניתן להשאיר את הילד ללא השגחה כאמור, אף לא לזמן קצר ביותר". קטיניםנכותילד נכה / פעוט נכהקצבת ילדים