פשיטת רגל של עקרת בית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פשיטת רגל של עקרת בית: 1. המבקשת (להלן - "החייבת") הגישה לבית משפט זה בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתה פושטת רגל. בהחלטתי מיום 24/01/01 נתתי, בהסכמת הכונס הרשמי, צו לכינוס נכסי החייבת. בהחלטתי האמורה חייבתי את החייבת לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיה סך של 250 ש"ח מדי חודש. עתה עלי להחליט אם להכריז על החייבת פושטת רגל אם לאו. 2. הכונס הרשמי הביע את דעתו כי אין להעתר לבקשת החייבת ויש להורות על ביטול צו הכינוס שניתן לבקשתה. הכונס הרשמי ערך חקירה בעניינה של החייבת, על פי סעיף 18 ג'(א) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם1980- (להלן - "הפקודה"), והגיש לבית המשפט דו"ח בהתאם לסעיף 18 ד' לפקודה. מן הדו"ח האמור עולות העובדות שלהלן: א. החייבת הגישה את בקשתה בגין חובות מוצהרים על סך של 562,106 ש"ח ל- 29 נושים. נכון למועד עריכת הדו"ח הוגשו כנגד החייבת 14 תביעות חוב על סך כולל של 511,934 ש"ח. ב. החייבת טענה כי נפתחו נגדה 29 תיקי הוצל"פ וכי נעשה לה איחוד תיקים בשנת 1995 ואולם תיק האיחוד פוזר בשל אי עמידתה בתשלומים שהושתו עליה. ג. החייבת לא הציעה לנושיה הסדר פשרה כלשהו. ד. החייבת טענה בחקירתה במשרדי הכונס הרשמי כי חובותיה נוצרו כתוצאה מעסק ושיפוצים אשר הוקם על ידי בעלה ונקלע לקשיים. לטענתה, היא רצתה לעזור לבעלה בשל קשייו האמורים ועל שום כך פתחה חשבון בנק, משכה פנקסי שיקים ולאחר שחתמה עליהם מסרה אותם לרשותו, כבקשתו. ה. החייבת עצמה הינה עקרת בית. ו. הכונס הרשמי ציין בחוות דעתו כי נכון למועד עריכת הדו"ח פגרה החייבת בתשלומים שהושתו עליה וצברה 5 חודשי פיגור. ז. הכונס הרשמי הביע את דעתו כי החייבת נהגה בחוסר תום לב בכך שהעבירה לבעלה פנקס שיקים חתום "על החלק" תוך ידיעה מראש שלא יהיה ביכולתה לפרוע את השיקים. ח. הכונס הרשמי ציין בחוות דעתו כי החייבת מנצלת לרעה את הליך פשיטת הרגל בכך שמן הצד האחד היא זוכה לעיכוב ההליכים המתנהלים נגדה ומן הצד השני היא אינה מקיימת את צו בית המשפט ואינה משלמת את התשלומים החודשיים שהושתו עליה. על שום כך המליץ הכונס הרשמי לדחות את בקשתה של החייבת. ט. במהלך הדיון במעמד הצדדים הודיע בא כוחו המלומד של הכונס הרשמי, עו"ד עופר גבריאלי, כי החייבת שילמה את התשלומים שבפיגור למעט תשלום אחד ואולם ציין כי 3 מן התשלומים שולמו במועד אחד ושניים מן התשלומים שולמו במועד אחר לאחר כחודש. לדעתו יש לתת את הדעת לעניין זה. 3. בא כוחה המלומד של החייבת, עו"ד שמעון ברקוביץ, טען במהלך הדיון, בעניין השיקים שמסרה מרשתו לבעלה כדלקמן: "אני רוצה לציין שבאותו חשבון בנק שמדובר הופקדו 50,000 ש"ח כערבויות ועל סמך זה ניתנו שיקים. נעשתה פעילות בחשבון והבנק אף המשיך והגדיל את האשראי ואי אפשר לומר שהיתה ידיעה של החייבת שהעבירה פנקס שיקים תוך ידיעה שאין ביכולתה לפרוע אותה. אוסיף גם שלא הידיעה חשובה אלא גם הכוונה חשובה ושני דברים אלו לא היו במקרה שלפנינו". 4. א. השאלה העיקרית העומדת לנגד עיניו של בית המשפט בבואו להחליט אם להכריז על חייב, לבקשתו, פושט רגל אם לאו, היא השאלה אם פעל בתום לב אם לאו. הדגש באשר לתום ליבו של החייב, לעניין התקופה שקדמה להגשת בקשתו להכריזו פושט רגל, מושם, מטבע הדברים, על דרך יצירתם של חובותיו (ראו בספרם של כבוד השופטים שלמה לוין ואשר גרוניס "פשיטת רגל", מהדורה שנייה, בעמ' 169). ב. חוששני כי בענייננו נהגה החייבת בחוסר תום לב ביצירת חובותיה. חוסר תום הלב בא לידי ביטוי בכך שלמרות שהינה עקרת בית ללא הכנסות כלשהן, משכה שיקים "על החלק" ומסרה אותם לבעלה, לשימושו. משיכת שיקים על החלק, מבלי שלמושך השיקים תהיה ידיעה כי יהיה כיסוי לשיקים, הינה התנהגות חסרת תום לב שאינה ראויה להגנתו של בית המשפט. מי שמושך שיקים על החלק אינו יכול להישמע בטענה כי ציפה שהשיקים יכובדו. שהרי כאשר נמשך שיק על החלק אין המושך יודע מהו הסכום המדוייק שירשם בו וממילא אין הוא יכול להיות בטוח כי לכשיושלם השיק וירשם בו הסכום לפרעון, יהיה לו כיסוי בבנק. למותר לציין כי משיכת שיק ללא כיסוי יוצרת אצל הצד השלישי, שאליו סוחר השיק, מצג כוזב כאילו קיבל לידיו מסמך סחיר שבו מגולמת התחייבות של ממש לפרעון הסכום הנקוב בו, בעוד שבפועל קיבל לידיו נייר ללא כיסוי. ממילא, על כן, משיכת שיקים בנסיבות כאלה מהווה, היא עצמה, התנהגות חסרת תום לב המצדיקה את דחיית בקשתו של המתנהג כך להכריזו פושט רגל. ג. בנסיבות העניין, ולאור מסקנתי הנ"ל, איני רואה עוד צורך לדון ביתר הטענות שהועלו על ידי הצדדים. 5. אחרית דבר אשר על כן ולאור כל האמור לעיל אני מורה כדלקמן: א. אני דוחה את בקשתה של החייבת להכריזה פושטת רגל. ב. אני מבטל את צו הכינוס שניתן כנגד החייבת ביום 24/01/01. ג. אני מבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ שניתן כנגד החייבת במסגרת ההליכים בתיק פש"ר 80/01. עקרת ביתפשיטת רגל