בקשה להחזרת תפוס - סמכות עניינית

בסעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969 נקבע כי בית משפט שלום, מוסמך לדון בבקשה למסירת תפוס לפי סעיף 34. "34. מסירת התפוס לפי צו על פי בקשת שוטר שהוסמך לכך על ידי קצין משטרה בדרגת מפקח משנה או בדרגה גבוהה מזו דרך כלל או לעניין מסוים (להלן - שוטר מוסמך), או על פי בקשת אדם התובע זכות בחפץ, רשאי בית משפט שלום לצוות כי החפץ יימסר לתובע הזכות או לאדם פלוני, או שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית המשפט - הכל בתנאים שייקבעו בצו" עיון בפרק הרביעי לפקודה, שכותרתו: "תפיסת חפצים", מעלה כי המחוקק ערך הפרדה ברורה ומודעת בין סמכות בית משפט השלום לדון בגורל החפץ - טרם כתב האישום, לבין סמכות בית המשפט הדן בתיק העיקרי לדון בגורל החפץ - מרגע הגשת כתב האישום. המלומד קדמי בספרו "על סדר הדין בפליליים", חלק ראשון הליכים שלפני משפט ב, עמ' 712, 719, 721, מפנה להוראות הפסד"פ ומפרשן : "א. ...עקרונית, כל עוד לא הוגש כתב אישום - נתונה סמכות הפיקוח על החזקת החפץ לבית-משפט שלום; והוא רשאי להורות מה ייעשה בו ממועד תפיסתו וכל עוד לא הוגש כתב אישום בפרשה שבגינה נתפס... ב. הוגש כתב אישום - עקרונית, נתונה הסמכות להורות מה ייעשה בחפץ לבית המשפט הדן בעניין שבגינו נתפס החפץ". הנה כי כן, מהוראותיה הברורות של הפקודה ומן הפרשנות שניתנה להן בספרות המקצועית עולה כי המחוקק העניק לבית משפט השלום, ולו בלבד, את הסמכות לדון בסעדים זמניים מכוח סעיף 34 וערך הבחנה בין דיון בתפיסת חפצים והמשך החזקתם טרם הגשת כתב אישום לבין דיון בהחזקתם לאחר כתב אישום. בדרך דומה קבע המחוקק כי הסמכות לדון במעצר לצרכי חקירה, בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו - 1996, נתונה לבית משפט השלום בלבד : "2. סמכות עניינית הסמכות הענינית לדון בענין שחוק זה דן בו תהא נתונה - כל עוד לא הוגש כתב אישום - לבית משפט השלום; לאחר הגשת כתב אישום - לבית המשפט המוסמך לדון בכתב האישום..." עם זאת, סעיף 25 לפקודת התעבורה, התשכ"א-1961 דן בסמכותו של שופט תעבורה וקובע כדלקמן: "(א) מי שנתמנה שופט תעבורה לענין פקודה זו מוסמך לדון בעבירות אלה: עבירות תעבורה עבירות לפי הסעיפים 41, 39, 17, 2 ו- 46 לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש"ל-1970... ... בטל. אין הוראות סעיף זה באות לגרוע מסמכות שופטים שאינם שופטי תעבורה לדון בעבירות תעבורה. לגבי העבירות המפורטות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ולגבי סמכויותיו האחרות לפי פקודה זו דין שופט תעבורה כדין שופט בית משפט שלום ויהיו לו כל הסמכויות המסורות לשופט בית משפט שלום". "עבירת תעבורה" מוגדרת בסעיף 1 לפקודת התעבורה כ"עבירה על פקודה זו ועל התקנות, לרבות חוקי העזר שהותקנו לפיה". מסעיף 25(ד) ומסעיף 1 לפקודת התעבורה עולה כי כשמדובר בעבירה על פקודת התעבורה ועל תקנות התעבורה, דין שופט תעבורה כדין שופט בית משפט שלום ומסורות לו סמכויות זהות לאלו המסורות לשופט בית משפט שלום. סמכות ענייניתהחזרת תפוס