ועדה רפואית - חשבון עובר ושב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ועדה רפואית - חשבון עובר ושב: הנשיא (גולדברג): .1לפנינו ערעור ברשות, שניתנה על-ידי סגן הנשיא, על פסק-דינו של בית-הדין האזורי בחיפה (השופט גוטמכר; תב"ע מח/01/85), שקיבל את ערעור המערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה כי נכותו של המערער בגין התאונה מיום 3.3.1986היא %0, והחזיר את עניינו של המערער לוועדה לעררים על מנת שתציין את אחוזי נכותו של המערער לפני התאונה, ותערוך חשבון "עובר ושב" של מצבו הרפואי. .2סגן הנשיא, בהחלטתו, העמיד לדיון את השאלה האם חייבת ועדה רפואית לערוך חשבון עובר ושב, כאשר מסקנתה היא שלא נותרה כל נכות כתוצאה מהתאונה וזאת נוכח האמור בסעיפים 61(א) (1)-63(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח- 1968(להלן - החוק). .3וזה לשון "הסיכום והמסקנות" של הוועדה הרפואית לעררים: "הנבדק סבל מכאבי גב תחתון גם לפני התאונה הנדונה ואושפז ב-1973 במחלקה האורטופדית בבית החולים נהריה, ולדעת הוועדה התאונה הנדונה גרמה להחמרה זמנית וחולפת, וכעת לא נשארה נכות תפקודית כתוצאה מהתאונה הנדונה. הוועדה דוחה את הערעור של הנבדק". השאלה, כפי שהוצגה על-ידי סגן נשיא בית-הדין היא, איפוא, האם על ועדה רפואית לערוך חשבון "עובר ושב" גם שעה שהיא מגיעה למסקנה ש"כעת לא נשארה נכות תפקודית מהתאונה הנדונה". .4טוען המוסד כי מקום בו קבעה ועדה רפואית כי לנפגע לא נשארה נכות כלשהי כתוצאה מתאונה - אין היא חייבת לעשות חשבון עובר ושב; חשבון כזה יש לעשות רק שעה שקיימת נכות כלשהי כתוצאה מהתאונה. המערער, שלא היה מיוצג לפנינו, תמך בפסק-הדין שבערעור, ובטענות פרקליטו, אשר הועלו בתשובה לבקשת רשות הערעור שהוגשה על ידי המוסד לביטוח לאומי. .5הדין עם המוסד לביטוח לאומי. סעיף 61(א) (1) לחוק אומר, כי ועדה רפואית תקבע - "אם הנכות נובעת מהפגיעה בעבודה ובאיזו מידה היא נובעת מכך", וסעיף 63(א) אומר כי בקביעת דרגת נכות מעבודה לא ישימו לב: "לכל מום, פגם או ליקוי מלידה או כתוצאה ממחלה, מתאונה או מכל סיבה אחרת שהיו לפני הפגיעה"... שעה שאין נכות, מאחר שמדובר ב"החמרה זמנית וחולפת", שעה "שלא נשארה נכות תפקודית כתוצאה מהתאונה" (ההדגשות הוספו), אין נכות ואין צורך לערוך חשבון עובר ושב. משקבעה הוועדה את הרקע הקודם של המשיב (כאבי גב תחתון משנת 1973, בגינם אושפז בשעתו, וקבעה שהנכות אינה נובעת מהתאונה, עשתה הוועדה, לפחות מבחינה משפטית, מלאכה שלמה (כלשונו של בית דין זה בדב"ע מג/ 1356- 01[1], בע' 132). .6במלים אחרות - קריאתם במשולב של סעיף 61ו- 63לחוק הביטוח הלאומי מביאה למסקנה כי תנאי מוקדם לעריכת חשבון עובר ושב, כאשר יש מקום לערכו, הוא קביעת נכות בקשר לתאונה הספציפית. נקבעה נכות - ייערך חשבון עובר ושב, ובעקבותיו תיקבע נכותו של המבוטח בגין אותה תאונה, לאור "נתונים מוכחים" על עברו. מהנסיון למדנו כי ייתכנו מצבים בהם חשבון עובר ושב זה יביא לתוצאה על-פיה הנכות בגין התאונה היא %.0 אולם, משקבעה ועדה כי אין כל נכות עקב התאונה, והצביעה במפורש על "הרקע" הקודם של המבוטח, אין כל צורך לערוך חשבון עובר ושב, כי זה נעשה אך ורק לצורך קביעת הנכות מהתאונה שבה עסקינן. .7סוף דבר - הערעור מתקבל. אין צו להוצאות. רפואהחשבון בנקועדה רפואית