סעיף 76 לחוק בתי המשפט - צו מניעה וסילוק יד

סעיף 76 לחוק בתי המשפט קובע כי אם הובא עניין כדין לפני בית משפט והתעוררה בו דרך אגב שאלה שהכרעתה דרושה לבירור העניין, רשאי בית המשפט להכריע בה לצורך אותו עניין אף אם העניין שבשאלה היא בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר או של בית דין אחר. קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סעיף 76 לחוק בתי המשפט: 1. עיינתי בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה, וכן בתגובת המשיבים ובמסמכים המצורפים אליה. 2. המשיבים בבקשה זו הגישו לבית משפט השלום תביעה שמהותה "צו מניעה וסילוק יד" נגד המבקשים בבקשה זו. 3. מהות התביעה לעולם נקבעת על-ידי התובעים, ותביעה ל"צו מניעה וסילוק יד" - היא בסמכות בית משפט השלום לפי סעיף 51 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד1984-, שכן היא עוסקת בחזקה ושימוש במקרקעין. 4. נוכח כלל ידוע וברור זה - התביעה הוגשה כדין בפני בית משפט השלום, והוא היה מוסמך ליתן את ההחלטה עליה הוגשה בקשת רשות ערעור זו. 5. אכן אפשרי שבמהלך הדיון בבקשה לסילוק יד תתעורר שאלת הבעלות בנכסים, אולם שאלה זו יכולה להתעורר בכל דיון בבקשה לסילוק יד - ואין עובדה זו לכשעצמה פוגעת בסמכות בית משפט השלום מלדון בתביעות בדבר חזקה ושימוש במקרקעין, שהמחוקק ראה לנכון להסמיך את בית משפט השלום לדון בהן. 6. המחוקק היה ער לאפשרות הנ"ל ועל כן קבע בסעיף 76 לחוק בתי המשפט לאמור: "הובא עניין כדין לפני בית משפט והתעוררה בו דרך אגב שאלה שהכרעתה דרושה לבירור העניין, רשאי בית המשפט להכריע בה לצורך אותו עניין אף אם העניין שבשאלה היא בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר או של בית דין אחר". 7. אילו הגישו יפת לבית משפט השלום תביעה שמהותה קביעת בעלות במקרקעין - היה מקום לטעון שנושא בעלות במקרקעין הוא בסמכות בית המשפט המחוזי. 8. משהוגשה על-ידי יפת תביעה לסילוק יד, ואין בפני בית המשפט עתירה לקביעת בעלות במקרקעין - מקומה של התביעה לסילוק יד בבית משפט השלום, כפי שאכן נעשה. 9. נוכח כל האמור - אני דוחה את הבקשה. 10. המבקשים תבורי הדדית, ישלמו למשיבים יפת הדדית הוצאות בקשה זו ושכר טרחת עורך דין בסך 10,000 ש"ח + מע"מ. הסכום ישא ריבית והצמדה כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל. 11. ההחלטה ניתנה בהיעדר הצדדים ותישלח להם על-ידי מזכירות בית המשפט. חוק בתי המשפטצוויםצו מניעה