שכר טרחה תביעה ייצוגית שנדחתה

השיקולים הרלבנטיים לפסיקת גמול לתובע ושכר טרחה לבא כוחו, מקום בו נדחתה התובענה על פי סעיף 9 (ב) לחוק התובענות הייצוגיות, מפורטים בסעיף 22 ו-23 לחוק התובענות הייצוגיות: סעיף 22 (ב) לחוק התובענות הייצוגיות מפרט את השיקולים לפסיקת גמול לתובע כדלקמן: "בקביעת שיעור הגמול יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה: הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, בפרט אם הסעד המבוקש בתובענה הוא סעד הצהרתי. התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה; מידת החשיבות הציבורית של התובענה הציבורית". סעיף 23 (ב) לחוק תובענות ייצוגיות קובע שבקביעת שכר טרחת ב"כ התובע יתחשב בית המשפט בשיקולים הבאים: "1. התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה; 2. מורכבות ההליך, הטרחה שטרח בא הכח המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, וכן ההוצאות שהוציא לשם כך; 3. מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית; 4. האופן שבו ניהל ב"כ המייצג את ההליך; 5. הפער שבין הסעדים הנתבעים בבקשה לאישור לבין הסעדים שפסק בית המשפט בתובענה הייצוגית". תביעה ייצוגיתשכר טרחה