תביעת מנהל עזבון בגין מוות בתאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעת מנהל עזבון בגין מוות בתאונת דרכים: 1. התובע מס' 1 הינו מנהל עזבונו של המנוח ז"ל שנפטר כתוצאה מפגיעה שנפגע בתאונת דרכים מיום 10.6.95. המנוח נפטר ביום 23.8.95 לאחר שאושפז במצב קשה בעקבות התאונה. התובעת 2 הינה היורשת על פי דין של המנוח. 2. התביעה הינה תביעה לפיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה - 1975. אין מחלוקת בנוגע לחבות הנתבעים בנוגע לנזקי התובעים, והמחלוקת הינה בנוגע לשאלת גובה הנזק. הצדדים הגיעו להסכמה לפיה ישולם לתובעים בגין הפריט של כאב וסבל סך של 32,500 ש"ח וכן ישולם סך של 6,300 ש"ח בגין הוצאות מצבה (ולעניין זה נפלה טעות בתגובת התובעים בעניין קיומה של הסכמה, שכן ההסכמה קמה במפורש בין הצדדים). הצדדים נותרו חלוקים בנוגע להוצאות בסך 4,172 ש"ח שהוצאו בגין הוצאת צו ירושה ומינוי אפוטרופוס למנוח. כן קיימת מחלוקת בנוגע לעזרה בביתו של המנוח טרם פטירתו בסך של 1,000 ש"ח. הוסכם כי בית המשפט יפסוק בשאלות שבמחלוקת בהתאם לסעיף 4 ג לחוק הפיצויים. הוסכם גם בין הצדדים כי בית המשפט יתעלם מהתצהיר שניתן לענין גובה הנזק, אך ניתן יהיה להסתמך על המסמכים האחרים שבתיק והצדדים יסכמו בקצרה. 3. ב"כ התובעים טען בסיכומים כי לאחר שנפגע התובע בתאונה והיה צורך לנתחו, ומאחר שהתובע לא יכול היה לתפקד, קם הצורך במינוי אפוטרופוס אשר יוכל ליתן הסכמה לענין הניתוח. לענין זה באה עתירה לפיצוי בגין שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ש"ח בצירוף מע"מ, נכון לזמן הרלבנטי. באשר לבקשת צו הירושה נטען ע"י ב"כ התובעים כי לא היה כל מקום באופן עקרוני להוצאת צו ירושה שכן לתובע לא היה כל רכוש, אלא צו זה הוצא לאחר שהנתבעת 2 עמדה על כך כתנאי לתשלום הפיצויים. ההוצאות (בערכן הנומינלי) עמדו ע"ס 2,172 ש"ח. לענין ההוצאות בתקופת אשפוזו של התובע נטען כי קרובי משפחתו היו צריכים לדאוג להחזקת דירתו של המנוח ולסעוד אותו בכל העת. 4. לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים וכמובן בתגובת הנתבעים לסיכומי התובע, תגובה לפיה אין הנתבעים חבים בכל תשלום בגין הפריטים השנויים במחלוקת, ולאחר שעיינתי במסמכים שצורפו לתיק בית המשפט, למעט התצהיר, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים כלהלן: א. את הסך של 32,500 ש"ח, כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית מיום 24.3.99 ועד התשלום המלא בפועל. ב. את הסכום של 6,300 ש"ח, כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כנ"ל. ג. בגין יתר הפריטים השנויים במחלוקת, (ולאחר שאין להתעלם מכך כי הנתבעים אכן עמדו על כך שינתן צו ירושה כדין וב"כ התובעים התריע בזמן הרלבנטי כי הנתבעים למעשה מאלצים את התובעים לקבל צו ירושה, מקום שאינו נחוץ, ובהיות הוצאה כזו חלק ישיר מהתאונה), את הסך של 4,200 ש"ח כערכם היום. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל. ד. הנתבעת תישא בהוצאות התובעים לרבות אגרת משפט וכן שכ"ט עו"ד כדין בשעור 13% בצירוף מע"מ. ירושהמוות בתאונת דרכיםתאונת דרכיםעיזבוןמקרי מוותמנהל עיזבון