תשלום בפועל (הלנת פיצויי פיטורים)

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תשלום בפועל: השופט ע' רבינוביץ 1. המבקשת עותרת בבקשה זו מבית הדין זה להבהיר את הביטוי "תשלום בפועל" המתייחס לסעדים הבאים שנפסקו על-ידי בית דין זה בפסק דינו: א. "תשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים החל מיום 8.2.1995 (סיום עבודתו של משיב מס' 1) ועד התשלום בפועל". ב. תשלום פיצויי הלנה על סכומי דמי חגים מיום 22.9.1997 ועד תשלומם בפועל כשעד למועד זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.2.1995." 2. המבקשת טענה "... כי במונח תשלום בפועל של פיצויי ההלנה המלאים, גם עפ"י גישתו המחמירה של בית דין נכבד זה, הרי הכוונה היא עד למועד 8.2.96", מועד בו לטענת המבקשת, נשלח שיק "ע"ס 35,000 ש"ח מאת המבקשת למשיבים, כפי שעולה מתיק בית הדין האזורי לעבודה, ואשר סורב על ידי המשיבים." 3. לחלופין עתרה המבקשת כי בית דין זה יבהיר, כי המבקשת "כבר שילמה את הסכום שפסק בית הדין האזורי במועד 14.5.98 ובסך הכל 32,367 ש"ח". 4. ב"כ המשיבים ביקש לדחות את הבקשה בנימוקים הבאים: א. הסמכות לבקש הבהרת פסק דין נתונה אך ורק לראש ההוצאה לפועל מכח סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז - 1967 (להלן - חוק ההוצאה לפועל). ב. בקשת המבקשת נועדה למעשה לשנות קביעה סופית של בית הדין. 5. ב"כ המבקשת השיב לטענות אלה, כי אין בכוונתו לבקש שינוי פסק הדין אלא רק את הבהרתו בלבד, וכי בשעה שפנה בבקשה להבהרת פסק הדין טרם ידע שנפתח תיק הוצאה לפועל, יום קודם להגשת בקשתו זו. 6. דין הבקשה להידחות מטעמים אלה: א. כבר נקבע לא אחת, כי "משסיימו בית משפט או בית-דין לדון בענין פלוני ופסק את פסוקו, שאלת פירושו של הפסק אינה עוד נתונה לסמכותו אך באשר הוא שנתן את הפסק": ...' לא מצאנו בדין כל הוראה המאפשרת לבית המשפט או לבית דין, שנתן את פסק-הדין וגמר את מלאכתו, לתת הבהרות או פירושים לפסק דינו': בג"צ 897/78 אליהו יגאל נ' בית הארצי לעבודה, פ"ד לג (2)6, 7 (סייג לכלל יימצא בהוראת סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז1967-, ובנושא של תיקוני טעות סופר או פליטת קולמוס). בג"צ 6103/93 סימה לוי ואח' נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים פ"ד מ"ח (4) 591, 613 מול האותיות א' ב'). ב. לגופו של ענין אין מקרא יוצא מדי פשוטו (שבת סג עמ' א). הביטוי "תשלום בפועל" הוא ברור לחלוטין ואינו טעון כל הבהרה. המחלוקת בין הצדדים היא, האם השיק על סך 35,000 ש"ח, שנטען על-ידי המבקשת, כי נשלח על ידה למשיבים, מהווה תשלום בפועל או לא, באותן נסיבות. שאלות אלה אינן בתחום הסמכות של בית דין זה, לאחר שנתן את פסק הדין ו"סיים את מלאכתו", כשם שהטענה החלופית אינה בגדר סמכותו מאותה סיבה. נציין, כי ההלכות בשאלות אלה ברורות וידועות וחזקה על הצדדים שיסתמכו עליהן, אם ידרשו לכך, בטיעוניהם בפורום המתאים. לאור האמור לעיל הבקשה נדחית. 6. המבקשת תשלם למשיבים ביחד הוצאות בקשה זו לרבות שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ש"ח. פיצוייםפיטוריםפיצויי פיטוריםהלנת פיצויי פיטורים