עתירה לבג''ץ על החלטת בית דין רבני אזורי

תפקידו של בית משפט הגבוה לצדק הוא לבקר את פעולת בתי הדין השונים ולא להחליפם. הידרשות בית משפט זה למבוקש בעתירה "תהווה 'דילוג' על מיצוי ההליכים בבתי הדין הרבני הגדול. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עתירה לבג''ץ על החלטת בית דין רבני אזורי: השופט נ' הנדל: 1. עתירה למתן צו על תנאי, המכוון כלפי בית הדין הרבני האזורי בירושלים (להלן: משיב 1); בית הדין הרבני הגדול (להלן: משיב 2) ומשיבה 3, אשתו של העותר, לבוא וליתן טעם מדוע לא יימנעו המשיבים 1 ו-2 מלדון בתביעות אשר הגישה משיבה 3 נגדו וכן מדוע לא תבוטלנה ההחלטות שניתנו על ידם בעניינם של בני הזוג. 2. על פי העובדות שהוצגו בעתירה, העותר הוא אזרח מרוקו ותושב צרפת. המשיבה 3 היא אזרחית צרפת ותושבתה. בשנת 2007 הגישה משיבה 3 תביעה למזונות וחלוקת רכוש לבית משפט אזרחי בצרפת, אשר פסק לטובתה ולילדי בני הזוג סכום מזונות. לטענת העותר, הוא הגיע לישראל תחת אשרת תייר ביום 8.8.2011, כאשר יום קודם לכן הגישה המשיבה 3 תביעת גירושין לבית הדין הרבני האזורי בירושלים. בד בבד עם הגשת התביעה, התבקש בית הדין הרבני להורות על עיכוב יציאתו של העותר מן הארץ וכך נפסק. ביום 16.8.2011, הגיש העותר בקשה לביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ בנימוק של חוסר סמכות. ביום 31.8.2011 הגישה המשיבה 3 תביעה חדשה למזונות מדין מעוכבת. ביום 4.9.2011, לאחר שהוגשו סיכומים מצד הצדדים, קבע בית הדין הרבני כי קנויה לו הסמכות לדון בתביעות, וכפועל יוצא גם להורות על עיכוב יציאתו של העותר מן הארץ. בית הדין האזורי הדגיש כי התרשם "שהבעל עלול-עשוי לסיים את תביעתו הכספית בצרפת, ו"ישחק" עם נושא מתן הגט כפי ראות עיניו, ובאם לא יהיה מרוצה מתוצאות המשפט בצרפת, יעגן את אשתו ולא ישחררה". דעת המיעוט סברה כי לבית הדין אין סמכות ועל כן יש לבטל את צו העיכוב. ביום 7.9.2011 הגיש העותר ערעור לבית הדין הרבני הגדול ובמקביל נתבקש בית הדין לקבוע דיון דחוף. בית הדין הגדול הורה על תגובת משיבה 3 תוך 7 ימים ואז יחליט אם לקיים דיון מוקדם. כמו כן, נקבע דיון לתביעת הגירושין.  3. בעתירה שלפנינו טוען העותר כי אין לבית הדין סמכות לדון בתביעת הגירושין וכן לא הייתה נתונה לו הסמכות להורות על צו לעיכוב יציאה מן הארץ. על כן, חרג בית הדין הרבני מסמכותו ועשה בה שימוש לרעה. אין בהגשת תביעת המזונות לרפא את נגע חוסר הסמכות ועל פי הנטען, החלטתו של בית הדין נגועה בשיקולים זרים.     4. לאחר שעיינו בעתירה ובהחלטותיהם של בתי-הדין הרבני האזורי והגדול,  הגענו למסקנה, כי דין העתירה להידחות על הסף. אי-היעתרות בית הדין הרבני הגדול לבקשת העותר לקיים דיון דחוף טרם קבלת תגובת המשיבה 3 לערעור היא החלטה הניתנת במסגרת סמכותו של בית הדין כדין, בנושא מובהק הנוגע לאופן ניהול ההליך המתנהל בפניו. כלל הוא, שבית משפט זה בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק אינו יושב כערכאת ערעור על החלטותיו של בית הדין הרבני, בין אם מקובלות הן עליו ובין אם לאו (ראו בג"ץ 1873/07 פלוני נ' בד"ר הגדול (22.3.2007). להלן: בג"ץ 1873/07; בג"צ 6124/07 פלוני נ' בד"ר הגדול (, 22.11.2007)). העתירה דנא הוגשה עוד טרם ניתנה החלטתו של בית הדין הרבני הגדול בערעור שהגיש העותר בעניין הסמכות, ואף קודם לתגובתה של משיבה 3. בית הדין הרבני האזורי לא נתן כל החלטה לגופו של התיק המתנהל בפניו לפני הכרעת בית הדין הרבני הגדול בשאלת הסמכות. חרף נימוקי העותר, אין עילה להידרש לעתירה כל עוד לא מוצו ההליכים והליך הערעור עודנו תלוי ועומד לפני בית הדין הגדול. כפי שכבר נקבע, "אין פניה לבית משפט זה יכולה לבוא במקום מיצוי הליכים במערכת האחרת - בית הדין הרבני" (בג"ץ 3216/11 פלוני נ' בד"ר בתל אביב (8.5.2011); בג"ץ 3098/10 פלונית נ' נשיא בד"ר הגדול לערעורים, הרב הראשי לישראל שלמה עמאר (3.5.2010); בג"ץ 9642/07 פלוני נ' פלונית (13.2.2008); בג"ץ 778/07 פלוני נ' בית הדין הרבני האזורי בירושלים (11.4.2007); בג"ץ 4401/01 חג'בי נ' חג'בי (14.5.2002)). ככל שמושא העתירה הוא החלטה שניתנה בבית דין רבני אזורי, מיצוי הליכים משמעו העמדת ההחלטה לביקורתו של בית הדין הגדול, "גם כאשר מצביע מתדיין על פגמים בהחלטה או בפסק הדין, מופנה המתדיין בראש ובראשונה אל ערכאת הערעור, שם יישמעו טרוניותיו ויתוקנו הפגמים, אם תמצא בהם ערכאת הערעור ממש" (ראו בג"ץ 7/83 ביארס נ' בית הדין הרבני האזורי חיפה, פד"י לח (1) 673, 691; בג"ץ 778/07 פלוני נ' בד"ר אזורי ירושלים (11.4.2007)). העתירה הינה אפוא מוקדמת. יש לאפשר לבית הדין הרבני להשלים את המלאכה על פי שיקול דעתו וסמכותו מכוח הדין. כידוע, תפקידו של בית משפט הגבוה לצדק הוא לבקר את פעולת בתי הדין השונים ולא להחליפם. הידרשות בית משפט זה למבוקש בעתירה "תהווה 'דילוג' על מיצוי ההליכים בבתי הדין" (ראו בג"ץ 4316/11 פלוני נ' בד"ר האזורי חיפה (9.6.2011); בג"ץ 5572/07 פלוני נ' בד"ר האזורי מחוז ת"א (27.6.2007); בג"ץ 8080/06 פלוני נ' בית הדין הרבני האזורי-ירושלים (5.10.2006)).  חזקה על בית הדין הרבני הגדול שידון בעניין במהירות המתחייבת. 5. אשר על כן, העתירה נדחית על הסף  מבלי שנתבקשה תגובה. אין צו להוצאות.   בג"ץ (בית המשפט הגבוה לצדק)בית דין רבני