זכאות לקניית דירת עמידר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זכאות לקניית דירת עמידר: 1. עתירה זו הוגשה מלכתחילה כתביעה לבימ"ש השלום בעכו והסעדים שהתבקשו בה היו: א. להצהיר שהעותר זכאי לרכוש את הדירה שהוא גר בה על פי חוק הדיור הציבורי. ב. לחייב את עמידר לתקן את הליקויים שבדירה. מאחר והסעד הראשון הוא בסמכות ביהמ"ש המינהלי הועבר התיק לבימ"ש נכבד זה. 2. בתביעה טוען התובע הטענות הרלוונטיות הבאות: א. הוא דייר של "עמידר" שהוכר ע"י עמידר כבעל זכות בתנאי שכירות מוגנת. את הדירה הוא קיבל בשכירות סוציאלית. הוא מתגורר בדירה מאז 27.10.77 ואין לו דירת מגורים אחרת. ב. כאשר נכנס לתוקף חוק הדיור הציבורי הציעה לו עמידר לרכוש את הדירה והוא נדרש לשלם וגם שילם ע"ח 6,000 ₪ לאחר ששילם כאמור הודיעה לו עמידר כי מאחר וזכאותו פגומה בשל כך שהוא היפר את חוזה השכירות וגם נטש את הדירה, לכן לא יוכל לרכוש את הדירה. ג. גם הנתבעת השניה אליה פנה, הודיעה לו במכתב מיום 28.8.01, כי מאחר והוא אינו ממלא אחר דרישות החוק אינו זכאי לרכוש את הדירה. ד. לגופו של ענין, התובע מכחיש את טענת הנטישה, אמנם לעיתים שהה מחוץ לדירה "בין מחמת אישפוז או משמורת" ואין זו "נטישה". ה. זאת ועוד, הדירה אינה ראויה למגורים לפי חוות דעת של מהנדס שצורפה לתביעה בה נאמר:"במצב הנוכחי הדירה היא במצב שאינה ראויה למגורים" שכן קיימת סכנת מפולת של חלקים מהתקרה והקירות. מצב זה הינו תוצאה של תחזוקה לקויה של עמידר שלא נעתרה לבקשות התובע לתקן הליקויים. ו. אם תענה תביעתו ויאופשר לו לרכוש את הדירה, הוא ישפצה בעצמו. 3. המשיבה השיבה לעתירה כך: א. התובע אינו דייר מוגן בדירה. הוא שכר אותה במסגרת "הדיור הציבורי". ב. בשנת 1984, התובע עזב את הארץ ושב אליה בספטמבר 89, כעולה מאישור משטרת הגבולות שצורף לתשובה. ג. לאחר שהתובע שב לארץ שהה בבתי סוהר תקופות ממושכות בגין עבירות סמים ולאחרונה מאוקטובר 02 עד אפריל 04. לאחר שאימו של התובע נפטרה בשנת 2000 (אביו נפטר זמן רב לפני כן) ירש התובע זכויות בדירה שברח' פינסקר בעכו וזו היתה גם כתובת מגוריו לפי תעודת "ברור פרטים על נוסע" מיום 3.6.04 שצורפה לתשובה (נספח ד'). ד. חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) התשנ"ט 1998 הוקפא ואינו בתוקף. דירות ציבוריות דוגמת בית התובע נמכרות ע"י עמידר במסגרת מבצע מכר דירות שיזמה הממשלה, מבצע המכונה מבצע "קנה ביתך". ה. התובע אכן הגיש בקשה לרכוש את דירתו במסגרת מבצע זה. בקשתו נדונה ע"י ועדת חריגים בין משרדית המורכבת מנציגי האוצר והנתבעים. ועדה זו החליטה ביום 22.11.00, לדחות את הבקשה מהטעם שהתובע לא ממלא אחר התנאי של "רצף מגורים". ו. לפי ס' 10 לתקנון המבצע, אין ל"עמידר" סמכות לחרוג מהכללים. ס' 2 למבצע קובע כי מכירת הדירה תבוצע רק אם אין הפרה יסודית של חוזה השכירות ואין לדייר חובות. לפי ס' 51.15, "הפרה יסודית" נחשבת גם נטישה. אמנם שהייה בבית סוהר אינה בגדר נטישה אך בתנאי שמדובר בשישה חודשים בלבד. לפי ס' 1.7 לתקנון זכאי לרכוש דירה רק מי שהוא בגדר "חסר דירה חלופי". לפי ס' 1.16 מי שיש לו זכויות בדירה מכח ירושה לא יוכל להחשב ל"חסר דירה". ז. לפי כללים אלו התובע אינו בגדר זכאי לרכוש דירה במסגרת המבצע. ח. אשר לליקויים הנטענים הרי שלפי ס' 9 לחוזה השכירות מכוחו מתגורר התובע בדירה, חובת התיקון חלה על הדייר. 4. בנוסף לתשובות אלו לגופה של התביעה, הגישה הנתבעת השניה גם בקשה לדחות את העתירה על הסף מחמת שיהוי, שכן החלטת הועדה הבינמשרדית הדוחה את בקשת התובע ניתנה עוד ב-22.11.00 והתובע הגיש את תביעתו רק ב-19.2.04. תגובת התובע לטענת השיהוי היא נכותו, שהותו במשך תקופות ארוכות במשמורת ועוד מיני טענות כאלו שאין בהן כדי להצדיק שיהוי כה רב. 5. למרות זאת לא אסתפק בדחיית התביעה בשל שיהוי אלא אומר גם שלגופו של ענין, לאור הטענות העובדתיות שנטענו ע"י הנתבעת שלא הוכחשו ע"י התובע ולא יכלו להיות מוכחשות לאור המסמכים שצורפו לתשובה, הרי שאכן התובע אינו זכאי לרכוש את הדירה ויש לדחות את תביעתו. 6. אין כל התיחסות בתשובת עמידר לטענה שהתובע נדרש ושילם 6,000 ₪ ע"ח רכישת הדירה. שאלתי לכן בדיון שקיימתי במעמד הצדדים מה גורל סכום זה ורק בתגובה לשאלתי זו הגישה לי עמידר מכתב שהשיבה בענין זה לנציבות תלונות הציבור. מתשובה זו אני למד שעמידר לקחה לעצמה את הכסף לכיסוי חובות שחב לה התובע. עם זאת נאמר במכתב (מיום 4.7.01) כי לפנים משורת הדין עמידר מסכימה לא לקחת את כל הסך, 6,000 ₪ לכיסוי חובות אלא 3,000 ₪ בלבד ו-3,000 ₪ יוחזרו לתובע (והחוב בסכום זה יוקפא) אם התובע ישיג בקשה להחזר כספי. 7. מאז עברו יותר משלוש שנים ואיני יודע את מצב החובות, לפיכך אסתפק בהערה שאם אכן בתקופה שעברה מאז מכתב זה, התובע שילם שכ"ד ולא נוצר חוב חדש, הרי שיש להחזיר לתובע את הסך 3,000 ₪ . 8. התביעה נדחית. 9. בהתחשב במצבו של התובע כעולה מהראיות שהיו בפני, אין צו להוצאות. מקרקעיןדייר מוגן (הגנת הדייר)דירות עמידר / עמיגור / חלמיש