פסילת הצעה גבוהה מדי במכרז

המועצה הגבילה מראש את תנאי המכרז בכך שפסלה הצעות מחיר העולות על אמדן המחירים. כך נכתב בס' 10.2 "מובהר כי הצעות מחיר שתהיינה גבוהות ב-10% מהאמדן שנקבע במחירים תפסלנה על הסף" קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פסילת הצעה גבוהה מדי במכרז: 1. המשיבה (המועצה) פרסמה מכרז שכותרתו "איסוף וסילוק פסולת וטיאוט כבישים" והוא הוגדר מכרז פומבי מס' 2/2004. על המצהירים היה להעביר הצעותיהם עד יום 24.6.04. המכרז כלל כמה מרכיבים וביניהם מתן שירותי אצירת פסולת, איסופה וסילוקה לאתר מורשה, איסוף אשפה ביתית מסחרית ותעשייתית וסילוקה, הצבת מכולות לאשפה, איסוף פסולת קרטון, הצבת מכולות לריכוז פסולת וטיאוט כבישים. 2. על פי תנאי המכרז, שמרה לעצמה המועצה את הזכות לפצל את העבודות בין שני מציעים. רשימת התנאים המוקדמים ארוכה ומפורטת וכוללת דרישה להמציא אישורים לגבי ניהול חשבונות, אישורים למקרה שהמציע הוא תאגיד, הוכחת ניסיון קודם, המצאת רשיונות רכב מסוגים הנדרשים לביצוע המכרז, הצגת צילום רשיון מוביל ורשיון עסק, והסכמים עם מפעילי אתר לטיפול בפסולת או לסילוקה. עוד נדרשה, כמקובל, הגשת ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח שצורף למכרז בסך 100,000 ש"ח. 3. ההתקשרות עם הזוכה או הזוכים היתה אמורה להיות לתקופה של שלוש שנים. תנאי המכרז כללו גם מערכת שיקולים לבחירת הצעה זולה, כאשר 70% מן ההצעה היא לעניין איסוף אשפה ופסולת קרטון וסילוקן, 20% להפעלת תחנת מעבר לפסולת ו-10% לטיאוט כבישים. עוד נקבע כי הצעה העולה ב-10% על האמדן תיפסל על הסף. 4. בפתיחת תיבת ההצעות נמצאו שם שתי מעטפות, האחת של העותרות והאחרת של המשיבה 2 (ס.ד.מ). ועדת המכרזים העבירה את החומר ליועץ ובישיבה שקיימה לאחר מכן, המליצה בפני ראש המועצה למסור לס.ד.מ את העבודות לאיסוף פסולת (פרק א'), ואת יתרת העבודות למסור לעותרות. העותרות חלקו על מסירת העבודה לס.ד.מ ולפיכך הגישו עתירה זו נגד המשיבות. 5. בעתירה ובנספחיה מפרטת העותרת רשימה ארוכה של פגמים שמצאה בהצעותיה של ס.ד.מ, החל בערבות הבנקאית שלא נוסחה על פי הדרישה והיא אינה אוטונומית ובלתי מותנית, דרך העדר אמצעים, נסיון בלתי מספיק, העדר רשיון עסק, פגמים ברשיון המוביל וכיו"ב. עוד תקפה את התנהלותה של ועדת המכרזים והפנתה לענין זה גם לחוות דעת היועץ, שלטעמה, נעשתה תוך הטיה לטובת ס.ד.מ. 6. לא יכול להיות ספק בכך שכתב הערבות שהגישה ס.ד.מ פגום. סעיף 4.1 לתנאי המכרז קבע "המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח המצורף למסמך א'..." (ההדגשה במקור). נספח א(3) שצורף לנספח הוא "נוסח הערבות הבנקאית להצעה". אין ספק שנוסח זה תואם את ההגדרה של "ערבות בנקאית אוטונומית". נוסח הערבות הבנקאית שהגישה ס.ד.מ (נספח ח' לעתירה) אינו תואם את הנוסח בנספח להצעה וגם אינו תואם את התנאים, שכן בסעיף 3 בו נרשם: "אנו נשלם לכם תוך 7 ימים מיום קבלת דרישתכם לראשונה בכתב כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות המוגדל, וזאת מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את תשלומו מאת החייב, ובתנאי שתודיעו לנו בכתב הדרישה כי תנאי המכרז לא קויימו". (ההדגשה הוספה). אין ספק שתוספת זו, שזכרה אינו מצוי בנוסח שבנספח לתנאים, מהווה תנאי נוסף והופכת את הערבות לערבות מותנית שאינה ערבות אוטונומית כנדרש. גישת הפסיקה לענין ערבויות והצורך בהקפדה בהן מוכרת וידועה והיא עוגנה לאחרונה בפסיקה נוספת, לפיה די בפגם כזה בערבות כדי לפסול את ההצעה על הסף. 7. ב"כ ס.ד.מ ער לקושי שבו הוא נמצא בענין הפגם בערבות, ולכן הדרך שבה הוא מבקש להתגונן בפני העתירה, הוצגה על ידו כבקשתו החילופית לפסול את תוצאת המכרז, אולם לא למסור את העבודה לעותרות אלא להורות על פרסום מכרז חדש. למטרה זו הוא תוקף את זכות העמידה של העותרות. לטענתו, הצעתן של העותרות פסולה ואינה מצדיקה מסירת העבודה לידיהן. 8. צריך לציין שחלק לא קטן מן הפגמים אליהם הפנתה ב"כ העותרות בהצעת ס.ד.מ הם אכן חמורים, אולם כיוון שהערבות פגומה פגם מהותי, אינני רואה צורך לבחון את יתר הפרטים בהצעה של ס.ד.מ. 9. הפגם העיקרי בהצעתן של העותרות, הוא בכך שבסעיף א' להצעה, שהוא הסעיף שבמחלוקת, נדרש מחיר של 84,000 ₪ לחודש תמורת ביצוע עבודות איסוף הפסולת הביתית, המסחרית והתעשייתית. הצעתה של ס.ד.מ בפרט זה הסתכמה בסכום של 64,000 ש"ח לחודש. האמדן לגבי סעיף זה עמד על סך של 62,400 ₪ לחודש. הנה כי כן, הצעת העותרות עולה משמעותית על האמדן. צריך להזכיר את הזכות ששמרה לעצמה המועצה לפצל את מסירת העבודה למציעים, כך שאין מניעה לראות בכל אחד ממרכיבי ביצוע עבודות המכרז משום עבודה עצמאית שניתן למסור אותה למי מן המציעים שיזכה באותו פריט. 10. המועצה הגבילה מראש את תנאי המכרז בכך שפסלה הצעות מחיר העולות על אמדן המחירים. כך נכתב בס' 10.2 "מובהר כי הצעות מחיר שתהיינה גבוהות ב-10% מהאמדן שנקבע במחירים תפסלנה על הסף". (ההדגשה במקור). האמדן בחלק א' של המכרז היה כאמור 62,400 ש"ח והצעת העותרות עולה משמעותית על האמדן. היה מקום לפסול את הצעת העותרת בסעיף א'. הפתח לפסילה של הצעה בפרט אחד בלבד אף אם הסכום הכולל נמוך, עולה מזכותה של המועצה לפצל את המכרז בין מציעים שונים ולפיכך צריך להיבחן כל אחד מן הפרטים בנפרד. 11. אינני מתעלם מכך שבסעיף 10.1 בתנאי המכרז, העוסק בשקלול הצעות כספיות, כרוכים הסעיפים א' וב' יחד. בסעיף ב' היתה הצעת העותרות נמוכה משמעותית מן האמדן (3,000 ש"ח מול 14,400 ש"ח). עם זאת, כאמור, רשאית המועצה לפצל את מסירת העבודות במכרז. מששמרה על עצמה זכות זו, אין מקום להתייחס רק לסכום הכולל של ההצעה וניתן לבחון את הסכומים הנדרשים בכל אחד מפרטי המכרז. 12. עיון בהצעתן של העותרות מעלה שהן נקבו בסעיפים ב' וג' בסכומים נמוכים משמעותית מן האמדן (26,000 מול 54,500 ש"ח). יתכן שהתחשיב שעשו התייחס לסכום הכולל, כך שהעלאת הסכום בסעיף א' מפוצה על ידי הפחתה משמעותית של הסכומים בסעיפים האחרים, והסכום הכולל של ההצעה של העותרות נמוך משמעותית מן האמדן והוא למעשה ההצעה הזולה ביותר. כאמור, אין מקום לפסול את שיקולי המועצה שבחרה למסור את העבודות בסעיף א' לס.ד.מ, שהצעתה היתה גבוהה מעט מן האמדן, ולא למסור עבודות אלה לעותרות. 13. הצעת ס.ד.מ נפסלת לאור הפגם בערבות. העותרות אינן יכולות לזכות בעבודות בסעיף א', שכן הצעתן גבוהה משמעותית מן האמדן. התוצאה היא שיש לבטל את המכרז ככל שהוא נוגע לסעיף א' בלבד, והמועצה תוציא מכרז חדש לגבי סעיף זה בלבד. 14. אינני מתעלם מן הקושי בביטול מכרזים והחסרונות הנעוצים בכך מוכרים וידועים. הצדדים מכירים את האמדן ואת ההצעות ההדדיות. עם זאת, לא זו בלבד שמסירת העבודה לעותרות, בהיוותרן המציעות היחידות לסעיף זה, אינה מתיישבת עם כללי המכרז, אלא שמשמעות הדבר ייקור ביצוע העבודות בסעיף א' בסכום של כ-720,000 ש"ח לתקופה של שלוש שנים. איני רואה הצדקה בנסיבות אלה, אם כן, לקבוע שהעותרות זכאיות לבצע את העבודות בסעיף א'. אני קובע שהמכרז, ככל שהוא נוגע לסעיף א' בעבודות, בטל, והמועצה תפרסם מכרז חדש לעניין זה בלבד. בנסיבות הענין, אין צו להוצאות. מכרז