ביטול ייפוי כוח בלתי חוזר

איך מבטלים ייפוי כוח בלתי חוזר ? קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול ייפוי כוח בלתי חוזר: .1הוגשה תובענה על דרך המרצת פתיחה, בה התבקש בית המשפט להצהיר כי: א) יפוי הכוח הבלתי חוזר מיום 19.8.91אשר נחתם על ידי המבקשת (להלן יפוי הכוח) בטל ומבוטל; ב) הסכם המכר מיום 14.6.92, אשר נחתם עם המשיב 2בהסתמך על יפוי הכוח (להלן - הסכם המכר), הינו בטל ומבוטל; ג) "כתב הערבות" עליו חתמה המבקשת, ואשר אינו נושא את תאריך חתימתה (להלן - כתב הערבות), הינו בטל ומבוטל; ד) המשכון אשר נעשה על זכויות המבקשת בדירה ברחוב הזית 10, בית דגן, הידועה כחלקה 77בגוש 6075(להלן - הנכס), על פי הודעת משכון מספר 17864(להלן - המשכון) הינו בטל ומבוטל. .2הרקע העובדתי: א) המבקשת הינה בעלת זכויות חכירה בנכס. ב) המשיבה 1(להלן - שחף) הינה חברה העוסקת, בין השאר, במתן הלוואות. ג) המשיב 3(להלן - אורב) היה, בתקופה הרלוונטית, חברה לחיים של המבקשת, ובעל קשרים עסקיים עם שחף, ממנה נהג ללוות כספים. ד) בפני בית המשפט הוצגו המסמכים הבאים: 1) יפוי הכוח - יפוי כוח בלתי חוזר מתאריך 19.8.91עליו חתומה המבקשת, והמסמיך את עו"ד אליעזר בן-חיים (להלן - עו"ד בן-חיים), שהוא פרקליטה של שחף, להעביר בשם המבקשת את זכויותיה בנכס לכל מי שימצא לנכון, על פי הוראת שחף, "לצורך מימוש הנכס ע"מ לגבות מדמי המימוש את הסכומים שיהיו חייבים מפעם לפעם לחברה אני ו/או אוררב שלמון 2) הסכם המכר - הסכם מיום 14.6.92שנחתם בין המבקשת, באמצעות מיופה הכוח עו"ד בן- חיים, לבין המשיב 2, מר יעקב ציסלר, לפי מוכרת המבקשת לציסלר את זכויותיה החוזיות להירשם כחוכרת הנכס. 3) הסכם הנושא את התאריך 7.3.91, אשר נחתם בין שחף לבין "החייב" - חברת א.ש.ט.ר.ג. פואטיקה בע"מ (להלן - אשטרג), שהינה חברה בבעלות אורב. מדובר בהסכם לנכיון שטרות, אשר עליו חתומים הצדדים (שחף ואשטרג) וכן מופיעה עליו חתימתה של המבקשת. בנוסף, חתמה המבקשת על כתב הערבות הנספח להסכם, ואשר עליו חתומים ערבים נוספים - אורב (אשר חתם ביום 3.7.91), גב' רחל נדג'ר ומר אלון שדה, אשר ערבים יחד ולחוד לכל התחייבויות החייב המפורטות בהסכם. 4) הסכם הלוואה מיום 19.8.91, שנכתב בכתב-יד, ואשר נערך בין שחף (המלווה) לבין המבקשת ואורב (הלווים) (להלן - הסכם ההלוואה). על פי הסכם זה "הלווים מאשרים כי הם קיבלו ו/או יקבלו מפעם לפעם מאת המלווה כספים, הלוואות, אשראי, וכי הסכם זה נועד להסדיר את פרעון חובם למלווה....". עוד נקבע בהסכם כי "כל החובות הן בגין העבר והן בעתיד ישאו ריבית חודשית בשיעור %.5" וכי "הלווים מסכימים כי תנאי הסכם ההלוואה שבינם לבין המלווה יהיו זהים (בשינויים המחוייבים) לתנאי הסכם ההלוואה שבחוזה דביטורי כללי בבנק הבינלאומי הראשון. הלווים מתחייבים לחתום על הסכם הלוואה כפי שיוכן ע"י עו"ד א. בן-חיים ... ועד לחתימתם יהיו תנאי הסכם זה בצרוף התנאים שבחוזה דביטורי כללי של הבנק הבינ"ל כנ"ל מחייבים את הלווים לכל דבר ועניין". על הסכם ההלוואה חתומים אורב והמבקשת, ומצורפות חתימותיהם של מספר ערבים - אלון שדה, רחל נדג'ר, וכן חתימתו של הערב אייל שלמון, בנו של אורב, אשר על פי העדויות התווספה רק בשלב מאוחר יותר. יש לציין שחתימות הצדדים מופיעות אך ורק על העמוד השני של הסכם ההלוואה, המכיל 2עמודים. עוד יש לציין, כי הסכם הלוואה מודפס לא נחתם על ידי הצדדים מעולם, לאור חילוקי הדעות שהתעוררו ביניהם. 5) הודעת מישכון הנכס מספר 17864ותצהיר נספח לו מיום 19.8.91, עליהם חתומה המבקשת (להלן - הודעת המשכון). ה) ביום 20.8.91נרשם משכון לטובת שחף על זכויות המבקשת בנכס. ו) ביום 4.11.92פתחה שחף בהליכי הוצאה לפועל כנגד המבקשת (תיק הוצאה לפועל -92-91058-1 01), במסגרתם ביקשה לממש את המשכון על הנכס. ז) במסגרת ההליכים בתיק זה, פנתה המבקשת לבית המשפט בבקשה לצו מניעה כנגד מימוש הליכי ההוצאה לפועל (המ' 11791/92). בהחלטתו מיום 92/12/8קבע בית המשפט, כי צו עיכוב הליכים ינתן רק אם תופקד ערבות בנקאית על סך -.000, 420ש"ח תוך 7ימים ממועד ההחלטה. אולם ערבות כאמור לא הופקדה וצו העיכוב פקע מאליו. .3גדר המחלוקת: א) בין הצדדים קיימת מחלוקת בקשר לנסיבות החתימה על יפוי הכוח, הודעת המשכון, כתב הערבות והסכם ההלוואה. ב) כאמור, המבקשת טוענת לבטלותם של יפוי הכוח, כתב הערבות, המשכון והסכם המכר, וזאת מהנימוקים הבאים: ביחס ליפוי הכוח והודעת המשכון, טוענת המבקשת כי בחותמה עליהם סברה, שהם מיועדים להבטיח את החזרת ה-000, 120ש"ח אשר היתה אמורה לקבל כהלוואה משחף, וכי לא ידעה שהיא ממשכנת את ביתה לטובת עסקי אורב ולא היתה מודעת לחובותיו הקיימים כלפי שחף. ביחס להסכם המכר, טענת המבקשת הינה שהסכם זה נחתם על ידי עו"ד בן-חיים על-פי יפוי הכוח, ועם בטלות יפוי הכוח, בטל גם תוקפו של הסכם זה. יש לציין, כי בעקבות בקשת המבקשת בהמרצת פתיחה זו, הודיע המשי ב 2(הקונה על פי הסכם המכר), כי הוא מבטל את ההסכם עקב הפרה יסודית של המוכרת, ודורש את תשלום הפיצויים המוסכמים בסך 000,30$ הקבועים בו. מכאן, שהסכם המכר בוטל על ידי הקונה, אך אין פירוש הדבר כי ההסכם בטל מיסודו, כפי שטוענת המבקשת, ולטענתה זו אדרש בהמשך. ביחס לכתב הערבות, טענת המבקשת הינה, שחתמה עליו לאחר שהובטח לה כי מדובר בחתימה "זמנית" עד לחתימה על הסכם פורמלי למתן ההלוואה על סך 000, 120ש"ח. .4תוקפם של יפוי הכוח והודעת המשכון: א) טענתה של המבקשת ביחס ליפוי הכוח והמשכון הינה, למעשה טענת "לא נעשה דבר". שכן, המבקשת טוענת כאמור, כי סברה, עובר לחתימתה על מסמכי יפוי הכוח והודעת המשכון, שמסמכים אלה נועדו להבטיח החזר הלוואה אישית בסך 000, 120ש"ח שהיתה אמורה לקבל משחף, ואילו בפועל התייחסו המסמכים גם לחובות אורב לשחף. ב) אולם, גירסת המבקשת בענין זה נסתרת בעדות המבקשת עצמה ביחס לנסיבות לקיחת ההלוואה וביחס למידת מעורבותה בעסקי אורב (וראה גירסת המבקשת בתצהירה לעומת גירסתה בשלב חקירתה הנגדית, פרוטוקול, עמ' 4), וכן בעדויות נוספות. מהעדויות השונות עולה, כי ההלוואה שהיתה אמורה להינתן על ידי שחף, לא נועדה כלל להשלמת בניית ביתה של המבקשת (כאמור בתצהירה), אלא לצורך מימון עיסקי אורב. המבקשת היתה מודעת היטב לכך שיפוי הכוח והמשכון נועדו להבטיח את החזר חובות אורב לשחף. תמיכה נוספת למסקנה זו ניתן למצוא גם בהסכם ההלוואה, אשר לגביו לא התבקש כל סעד במסגרת תובענה זו ואשר דובר בו במפורש בהלוואות של המבקשת ואורב, ולא של המבקשת לבדה. ג) אין בטענת המבקשת (בתצהיר, סעיף 7), כי חתמה על המסמכים מתוך אמון מלא בעו"ד בן-חיים, כדי לסייע לה. שכן, החותם על מסמכים מבלי לקרוא את תוכנם ותוך מתן אמון מוחלט באדם אחר, אינו פטור מאחריות הנובעת מחתימתו (ע"א 325/88טוויל נ' בית מנוחה לזקנים בני ברק, פ"ד מד(1) 341, 8-347). גם אין לומר שמתקיים כאן חריג לכלל האמור, שכן אין מדובר בחותם שהינו אנאלפבית, אלא באשה בוגרת בית ספר תיכון, השולטת בשפה העברית בה כתובים המסמכים. ד) המסקנה הינה, שאין לקבל את בקשת המבקשת להצהיר על בטלותם של יפוי הכוח והמשכון. .5תוקפו של כתב הערבות: א) טענת המבקשת הינה, כאמור, שחתימתה על כתב הערבות היתה חתימת "זמנית", עד לחתימה על ההסכם הפורמלי של ההלוואה. ב) ואכן, מנהל שחף הודה בעדותו שחתימת המבקשת על כתב הערבות היתה חתימה "זמנית", "היות והייתי צריך להחתים אותם באופן זמני על טופס שישמש אותי כי הם ביקשו מקדמה באופן מהיר ומזורז ודחוף..." (פרוטוקול, עמ' 58, שורות 4-2). ג) גם העובדה שההסכם אשר כתב הערבות נספח אליו הינו הסכם מיום 7/3/91, מהווה תמיכה לגירסת המבקשת. שכן, מדובר היה במסמך מוכן וזמין, אשר ניתן היה לחתום עליו מיד, מבלי שיהיה צורך לחכות להכנת המסמכים הקשורים להלוואה. ד) אין כל ממש בטענת שחף, כאילו מעולם לא נחתם "ההסכם הפורמלי", אשר עם כריתתו היתה חתימת המבקשת על כתב הערבות אמורה להתבטל. שכן, די לענין זה בחתימה על הסכם ההלוואה, אף כי נעשה בכתב-יד ואין חשיבות לכך שהסכם מודפס לא נחתם מעולם. ה) מסקנתי הינה שחתימת המבקשת על ההסכם ועל כתב הערבות הנספח לו אכן היתה זמנית, ותוקפה פג עם חתימת הצדדים על הסכם ההלוואה. .7פסיקתא לאור האמור לעיל, אני דוחה את בקשות המבקשת להצהיר על בטלות יפוי הכוח, הסכם המכר והמשכון, ומצהיר כי חתימת המבקשת על כתב הערבות אינה בתוקף עוד. בנסיבות המקרה אינני נותן צו להוצאות. מסמכיםייפוי כוח בלתי חוזרייפוי כוח