הארכת מועד להגשת ערעור - חוק משפחות חיילים שנספו במערכה

סעיף 25 (א) לחוק משפחות חיילים שנספו המערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "חוק משפחות") קובע כדלקמן: "תובע הרואה עצמו נפגע על ידי כל החלטה שהיא של קצין תגמולים, רשאי לערער עליה לפני ועדת ערעור תוך שלושים יום מיום שבו הגיעה אליו ההודעה על החלטת קצין התגמולים, אולם רשאית הוועדה להאריך לו את מועד הערעור תקופה נוספת שלא תעלה על שלושים יום". בהתאם לסעיף 25 לחוק משפחות המועד להגשת ערעור על החלטת קצין תגמולים הוא 30 יום, וכי לוועדה נתונה הסמכות להאריך המועד להגשת ערעור ב- 30 יום נוספים. הוראת סעיף 33(א) לחוק הנכים, שהיא המקבילה להוראת סעיף 25 לחוק משפחות פורשה כהוראה קשוחה, בה המחוקק נוהג בעניין המועדים להגשת ערעורים בוועדות - בקימוץ יד. ראו דבריו של כב' השופט כהן בע"א 377/78 אברהם אדרי נ' קצין התגמולים וכן ע"א (י-ם) 129/85 קצין התגמולים נ' אלון שביט, פ"מ תשמ"ו א 464, אשר עליו הוגש ערעור לבית המשפט העליון ר"ע 548/85 (לא פורסם), בו נקבע מפי כב' המשנה לנשיא מרים בן פורת : "בע"א 310/61 קולה נ' קצין התגמולים פ"ד טו עמ' 1961 אמר הנשיא דאז אולשן: "נוסח הסעיף הוא ברור ואינו מעורר כל ספקות. נאמר "להאריך" את מועד הערעור לתקופה נוספת שלא תעלה על ..." היינו ניתן להאריך, כך שסך הכל יהיה במקרה שבפנינו 60 יום. בכגון דא, כלל הוא שיש לשמור על יציבות ההלכה ומכאן שאין מקום לערער אחר ההלכה הקיימת." ראו גם ע"נ 188/99 (חי) יצחק אזולאי נ' קצין התגמולים (לא פורסם) ע"נ 274/98 גופמן ולדיסלב נ' קצין התגמולים (לא פורסם), וכן פסקי הדין אליהם הפנה המשיב בסעיף 8 לסיכומיו. הארכת מועד להגשת ערעורהארכת מועדהמועד להגשת ערעוריםצבאחוק משפחות חיילים שנספו במערכהאלמנות / יתומי צה"ל / משפחות שכולותערעורחיילים