ביטול הערת אזהרה שנרשמה על פי ייפוי כוח בלתי חוזר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול הערת אזהרה שנרשמה על פי ייפוי כוח בלתי חוזר:   התובענה זוהי תובענה לפסק-דין הצהרתי לפיו הערות אזהרה שנרשמו ביום 8.6.92 על-פי יפוי-כח בלתי חוזר מיום 24.11.89 (להלן: - "יפוי-הכח") על זכויות המבקשים בחלקות 12-708/8 בגוש 8267 (להלן: - "הנכסים") - מבוטלות, חסרות תוקף ויש למוחקן. כן מבוקש שיינתן סעד הצהרתי לפיו אין על המבקשים כל חובה למסור יפוי כח למשיבים או מי מטעמם.   הרקע   2. א. בעלה המנוח של המבקשת 1 (להלן: - "המבקשת") רכש ביום 1.8.88, ביחד עם המבקש 2 (להלן: - "המבקש") את הנכסים הנ"ל, ממשפ' ארוך, על-פי חוזה מאותו יום (להלן: - "חוזה הרכישה"). משפחת ארוך רכשה את הנכסים מניסני לוי.   ב. שנים רבות לפני הרכישה האמורה, ב-24.12.79 נרשמו הערות אזהרה על הנכסים הנ"ל - "לטובת הזכאים יצחק פולק, עו"ד חיים דינשטיין ועו"ד נילי מכנס לפי יפו"כ בלתי חוזר מיום 5.11.78" (להלן: - "הערות האזהרה").   ג. הערות האזהרה נרשמו על-סמך בקשה שנחתמה ע"י עו"ד חיים דינשטיין, חברת י.י.ח.א בע"מ (להלן: - "החברה") וניסני לוי, שנרשם אף כבעלים, בו זמנית עם רישום הערות האזהרה.   ד. יפוי הכח, שהיווה את הבסיס לרישום הערות האזהרה, נחתם ביום 5.11.78, ע"י ניסני לוי, והסמיך את המשיבים - לתקן את צו רישום הבית המשותף, להוציא חלקים מהרכוש המשותף ולתקן את שטח הרצפה בנכסים הנ"ל. בנוסף, איפשר יפוי הכח תוספת יחידות בבית וכן תוספת קומות או תוספות אחרות ושינוי צו רישום הבית המשותף עם תוספת יחידות כנ"ל.   ה. במהלך השנים נתגלעו חילוקי דעות בין הטוענים לזכויות באשר להיקף תחולת יפוי-הכח, והתנהלו אף הליכים משפטיים שבסיומם נרשמו זכויות בכפוף להערות האזהרה. זכויות משפ' ארוך, שמכרו למבקשים את הנכסים, נרשמו על-שמם ב-8.6.92 על-פי פסק-דין של כב' השופט גורן; ובמעמד הרישום - נרשמה הערת אזהרה לטובת המשיבים.   ו. המבקשים טוענים שיפוי הכח, האמור לאפשר פגיעה בזכויות הקניין שלהם, אינו בלתי חוזר ונועד למטרות ספציפיות שתוקפן חלף ועבר מן העולם; אין לו עוד מקום, ומכל מקום, אין בו כדי להצדיק הגבלת זכויות אלא שינוי צו רישום בית משותף בלבד - מטרה שאינה קיימת עוד.   3. א. אין למעשה מחלוקת שזכויות המבקשים לא נרשמו עדיין על שמם, בשל קיומן של הערות האזהרה, ובשל סירוב המשיבים לאפשר הרישום - אלא אם כן ינתן יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר לטובת החברה הנ"ל וחברה נוספת בשם "פסג' - מרכזי למסחר בע"מ" (סע' 3 לתצהירו של מר יחזקאל פולק) (שתי החברות, יחד -להלן: - "החברות").   ב. המשיבים טוענים שהחברות הנ"ל היו והינן בעלים של מספר יחידות בבית המשותף וכן הבעלים של מרבית הרכוש המשותף, וזכויות הבניה הנוספות במבנה, והמשיבים הם מיופי הכח של החברות הנ"ל.   ג. יפויי הכח, לטענת המשיבים, הינם נוטריוניים בלתי חוזרים - שכן, זכויות צד ג' (החברות) תלויות בהן, והמשיבים טוענים שהמבקשים ידעו על קיומם ועל קיומה של הערת האזהרה, עת רכשו את הנכסים הנ"ל, כפי שעולה בסע' 2 (ז) לחוזה הרכישה שלהם, וכפי שעולה מהודעת ב"כ המבקשים לבית משפט השלום ברחובות (נספח "ח" לתגובת המשיבים).   4. התובענה דנן הינה תובענה המעוררת תהיות.   א. לית מאן דפליג שב-5.11.78 נחתם ע"י מר ניסני לוי יפוי-כח בלתי חוזר שייפה את כוחם של מר יצחק פולק, חיים דינשטיין ונילי מכנס לעשות פעולות מסויימות.   לית מאן דפליג גם שמר יצחק פולק ומר חיים דינשטיין נפטרו טרם שעשו שימוש כלשהוא ביפוי-הכח, ואילו גב' נילי מכנס, משיבה 1, כלל לא הגיבה לתובענה, וניתן להבין מכך שהיא אדישה לתוצאותיה ואינה מתנגדת באמת למבוקש.   ב. בנוסף, בגוף יפוי הכח מצויין אמנם ש"יפוי הכח הינו בלתי חוזר ואינו ניתן לביטול היות וזכויות צד שלישי תלויות בו". אלא שלא מצויין בו איזהו אותו צד ג' שזכויותיו תלויות ביפוי הכח.   נסיון לברר מיהו אותו צד ג' - מעלה תשובות שונות - בחוזה הרכישה נכלל סע' 2 (ז) בו נאמר:   "הממכר כפוף להערת אזהרה לטובת פולק יצחק לענין תוספת בניה, ובצוע העברת הממכר כפוף לחתימה על יפ"כ בלתי חוזר לטובת פולק בענין זכותו בגין הערת האזהרה הנ"ל, המתייחסת לבניה על הגג בלבד". (ההדגשה שלי, ה.ג).   אלא שמר יחזקאל פולק, אחד מיורשיו של יצחק פולק ז"ל, אינו טוען שהזכויות הן של יצחק פולק ז"ל, אלא של החברות הנ"ל, שהמנוח היה מנהלן (סע' 4 לתצהירו), וכן טוען מר יחזקאל פולק לזכויות רחבות הרבה יותר על-פי יפוי הכח הנ"ל, ולא כאמור בסע' 2 (7). לדברי יחזקאל פולק, החברות הנ"ל נותרו בעלות מספר יחידות בבנין; אלא שלא צורף ולו נסח אחד שיש בו כדי לבסס את הטענה לפיה החברות הנ"ל נותרו עד היום בעלות יחידה כלשהיא בבנין הנ"ל וב"כ המשיב 3 צירפה כנספחים 5 נסחים המעידים דווקא על העדר זכויות.   ב"כ המשיב הגישה כמסמך נוסף נסח משנת 1994 לפיו נותרו החברות בעלות מספר יחידות (23, 42, 47, 48, 49) - אך העובדה שלא צורפו נסחים עדכניים אומרת דרשני.   כדי להוסיף על אי הבהירות, צירפה ב"כ המשיב, בקשה שהוגשה למפקח על רישום המקרקעין (נספח "ג" לתגובה) מיום 19.6.95. גם בקשה זו תמוהה. היא חתומה ע"י החברות, לכאורה. לכאורה - מאחר שאין התאמה בין השמות המופיעים בה לבין השמות המופיעים בסע' 3 לתצהיר מר פולק - ובנוסף, היא חתומה ע"י עו"ד נילי מכנס מבלי שמובהר מה מקור סמכותה לחתום. בדפים מס' 2-3 מצויינים השמות המלאים של החברות, ועו"ד נילי מכנס חתומה, אך בניגוד לכל יתר חתימותיה, (45 נוספות באותו דף) אין ליד שם החברה י.י.ח.א בע"מ וליד שם החברה פסג' מרכזי למסחר בע"מ כל איזכור לקיומו של יפוי-כח בלתי חוזר.   ג. תמיהה נוספת מעלה טענתה של ב"כ המשיב 3 בסע' 13 לתגובתה. לדבריה, המבקשים היו אמורים, בהליך בבית המשפט ברחובות, להעביר יפויי כח זהים לאלה שניתנו ע"י משפחת ארוך (אלה שמכרו למבקשים), אלא שבכך מתעלמת ב"כ המשיב 3 מהעובדה שההודעה (נספח "ח" לתגובתה) לא ניתנה על דעת המבקשים דנן - ואין היא מחייבת אותם, כפי שספק רב אם הובאה לידיעתם. התביעה בבית משפט השלום ברחובות נגד המבקשים דווקא נדחתה ביום 6.1.02 (נספח "יז" לתובענה).   ד. כאמור, המשיב 3 לא צירף לתצהירו כל אסמכתא לטענותיו בדבר זכויות החברות, וכן, לא צירף אסמכתא לטיפולו באיחוד וחלוקה וקבלת היתר בניה כנטען בתצהירו. גם בתביעה שהגישו החברות לבית משפט השלום ברחובות (נספח ה2 לתובענה) לא צויינו היחידות שנותרו בבעלות החברות.   ה. משלא הוכחה לי כל זיקה הקיימת כיום בין החברות הנ"ל לבין הבנין ויחידותיו, ולא הוכח לי שיפוי הכח ניתן להבטחת זכויות החברות הנ"ל, ומשהמסמכים, בחלקם, סותרים את הטענה (ראה סע' 2 (ז) לחוזה הרכישה לפיו יפוי הכח בא להבטיח את זכויות המנוח עצמו) אין מנוס מדחיית טענות המשיב בענין זה.   ו. בבקשה הראשונה שהוגשה לרשם המקרקעין בחודש דצמבר 1979 נזכרו רק המשיבים כמי שלטובתם ניתן יפוי הכח. בבקשה משנת 1992 הוספו גם החברות - ללא כל אסמכתא, וגם לא ברור מתי הוספו הן - שכן, הרישום של הערות האזהרה בוצע אך ורק לטובת המשיבים.   5. מכל האמור לעיל, דין התובענה להתקבל. המבקשים זכאים לפסק דין הצהרתי כמבוקש.   המשיב ישא בהוצאות המבקשים בסך 6,000 ₪ + מ.ע.מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.   מסמכיםייפוי כוח בלתי חוזרייפוי כוחהערת אזהרה