בקשה לביטול מינוי מפרק זמני לעמותה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לביטול מינוי מפרק זמני לעמותה: העמותה דנן עוסקת זה שנים רבות בהפעלת מוסדות חינוך אחדים בכפר הנוער שדה חמד. תלמידים רבים מהתלמידים הלומדים במוסדותיה הם תלמידים בעלי צרכים ייחודיים. ביום 10.5.12 הגישה קבוצת עובדים של העמותה בקשה למתן צו פירוק, ובד בבד עמה בקשה למינוי מפרק זמני. עילת הבקשה לפירוק הייתה חדלות פירעון של העמותה. נטען בבקשה, בין השאר, שהעמותה עשתה שימוש בכספים שהוזרמו לה שלא לצורך הפעלת מוסדות החינוך שלה, כי חלק מהמורים שעבדו פוטרו בחודש אוגוסט 2011, אך עד כה לא קיבלו את כספי הפיצויים, וכי לעמותה חובות רבים נוספים לעובדים שטרם הוסדרו. עוד נטען כי העמותה פגעה בזכויות העובדים באופן שיטתי, באי תשלום הפרשות המגיעות להם, באי תשלום שכר מינימום, בהעסקה ללא מתן תלושי שכר ועוד; הגירעון המצטבר של העמותה, ללא החוב לעובדים, הוא בסכום של כ- 4.6 מיליון ₪. המבקשים הוסיפו וטענו כי בדעת העמותה להפסיק פעילותם של שלושה מתוך ארבעת מוסדות החינוך, להשכיר לאחרים את המבנים שבהם עושים המוסדות שימוש ולפטר את המורים באותם מוסדות, שלשם כך גם מזניחה העמותה את מערכת הביוב של כפר הנוער, בכוונה להביא לסגירתו ע"י משרד הבריאות. קבעתי את הדיון בבקשה למינוי מפרק זמני ליום 13.5.12, ולדיון התייצבו גם נציגי רשם העמותות, פרקליטות מחוז תל-אביב מטעם משרד החינוך ומשרד הרווחה ונציגת כנ"ר. הגופים אחרונים האלה טרם הספיקו להגיש את עמדתם לאותה ישיבה, שעל כן, על דעת הצדדים, עשיתי צו האוסר על דיספוזיציה בנכסי העמותה, והמתנתי לתשובות מפורטות. ביום 21.6.12 התקבלה תגובה ראשונה מטעם מדינת ישראל (משרדי החינוך והרווחה) שבה נאמר כי משרד החינוך ממשיך בבדיקת טענות שונות כלפי העמותה, ואילו משרד הרווחה סבור שפירוק העמותה אינו רצוי, נוכח הנסיגה שעלולה להיגרם ל-37 דיירים במסגרת השיקומית. רשם העמותות הודיע אף הוא, ביום 25.6.12, כי הוא מבקש לבדוק טענות שהעמותה מתנהלת שלא כדין, אך כי לעת הזו אין עילה למינוי מפרק זמני. ביום 15.7.12 הגישה המדינה "הודעה מעדכנת מטעם משרדי החינוך והרווחה", שבה נמסר כי משרד החינוך העביר לעמותה תקציב בעבור הסעות תלמידים בשיעור של כ- 433,000 ₪, אולם כסף זה לא הגיע ליעדו, דהינו להורי התלמידים שהיו זכאים לקבל השתתפות בעבור הוצאותיהם להסעות. עוד נמצא כי עובדי הוראה בעמותה דווחו גם כאברכים, שעל כן קיבלו תקצוב ממשלתי כפול, שלא כדין, וכי חלק מהממצאים בדבר דיווח ותקצוב כפול מעלים חשדות בדבר מרמה (הנוגעת גם לאחד מהמבקשים). בגין הגילויים הללו קיזז משרד החינוך כ- 433,000 ₪ מהתקצוב לעמותה, ומשרד הרווחה החליט לקזז סכום של כ-504,000 ₪. לפיכך הודיעה המדינה כי היא תומכת במינוי מפרק זמני לעמותה, אשר יפעיל אותה במקום ההנהלה הנוכחית. ביום 16.7.12 הגיש גם רשם העמותות תגובה, שבה הצטרף לעמדת משרדי החינוך והרווחה, שיש צורך במינוי מפרק זמני שיפעיל את העמותה. רשם העמותות ציין כי "מדובר בממצאים חמורים ביותר המהווים עילת פירוק ומבססים את הצורך במינוי מפרק זמני שיפעיל את העמותה במקומה של ההנהלה הנוכחית". כנ"ר הצטרף לעמדות אלו. בעקבות התגובות הללו הוריתי, ביום 18.7.12, על מינוי עו"ד אמיר פלמר מפרק זמני לעמותה. ביום 30.7.12 הגישו העמותה ושני מנהליה בקשה לביטול מינויו של המפרק הזמני, ולחלופין לעיכוב המשך פעילותו; בבקשה זו דנתי היום. במהלך הדיון הודיעה המדינה כי היא מצטרפת לבקשת הפירוק. לטענת המבקשים מקומה של המחלוקת עם קבוצת העובדים שהגישה את בקשת הפירוק בבית הדין לעבודה, ואין מקום שבית משפט זה ידון בבקשת העובדים כל עוד לא הוכרעו המחלוקות שם. ההליך שהוגש בבית הדין לעבודה נמחק, והומלץ לצדדים לפנות לגישור. גם ההסתדרות המליצה שלא להמשיך בהליכי הפירוק. עוד נטען כי אם מלכתחילה ביקשו העובדים את הפירוק עקב חוב, הרי שינו דעתם וכעת הם מבקשים את הפירוק עקב אי סדרים שלטענתם עולים כדי חשד לפלילים. אי הסדרים שהתגלו לטענת המדינה והעובדים מקורם בשני עניינים נקודתיים שבפעולות ההנהלה הקודמת של העמותה, בעוד שההנהלה הנוכחית מתקנת את הדברים הצריכים תיקון, וממילא אין בטענות ממש. גם רשם העמותות ציין שיש לקבל את דוח הבדיקה של משרדי החינוך אז זה לא נמסר לעמותה או לבית המשפט. המפרק הזמני הגיש תגובתו לבקשה, שבה הוא עומד על עבירות חמורות שנעברו בניהול העמותה כגון: הונאת משרדי הממשלה, על כך שבבואו למשרדי העמותה מיד לאחר מינויו פגש בעוזרו של הרב לורנץ (המבקש 2 בבקשה לביטול מינוי המפרק הזמני) כשהוא מעמיס במכוניתו ארגזים שהתברר כי הם פרוטוקולים של העמותה ומסמכים שלה, בתירוץ כי מדובר בחפצים אישיים. בעיקר מדגיש המפרק הזמני את קיומו של גירעון העומד על כ-4.4 מיליון ₪, דבר שאינו מאפשר לעמותה לעמוד בהתחייבויותיה. המפרק הזמני מוסיף שנושי העמותה פנו למבקשים 2 ו-3 בבקשה דנן למימוש ערבויותיהם האישיות, וכי אלו פנו אליו בדרישה לבצע העדפת נושים אסורה - לפרוע חוב עבר לבנק, באופן שייטיב את מצבם באשר לערבויות האישיות שהעמידו לבנק. עוד עומד המפרק הזמני על בעיית הביוב, על כך שהעמותה פעלה ללא כיסוי ביטוחי החל מחודש מסוף חודש יוני שנה זו, ועל שאין אישור רשות כיבוי אש למערכות הבקרה שבמוסדות החינוך. המפרק הזמני אף מצביע על כך שהעמותה שיעבדה לטובת הבנק כספי תמיכה מהמדינה בסכום של 1,200,000 ₪, וזאת בסתירה להוראת סעיף 31(ב) בחוק יסודות התקציב, תשמ"ה- 1985, האוסרת על תאגיד שהממשלה משתתפת בתקציבו לשעבד או להמחות לאחרים את זכותו לקבלת כספי תמיכה. כנ"ר תומך במינוי המפרק הזמני. לאחר ששמעתי בהרחבה את טענות הצדדים, לא מצאתי עילה לשנות את החלטתי למינוי מפרק זמני או לבטלה. אין בדעתי להכריע בשלב זה אם יש מקום להורות על פירוק העמותה, שכן מדובר בהליך זמני והבקשה לפירוק וההתנגדות לה יידונו במועד שנקבע. כך גם אין בדעתי להכריע בשאלות שעוררו המבקשים באשר לפעולות שנקט המפרק הזמני, או באשר לסגירת אחד ממוסדות הלימוד, שהרי אלו אינם רלוונטיים למחלוקת דנן. הממצאים, שאין למעשה חולק לגביהם, מראים כי העמותה התנהלה באי סדרים וכי נוצר גירעון של כ- 4.4 מיליון ₪, וכי עד למינויו של המפרק הזמני הלך הגירעון והצטבר באופן שהגירעון החודשי עמד לאחרונה על כ- 360,000 ₪. כאמור גם העמותה אינה חולקת על בעיות שהתקיימו, לטענתה בעבר תחת ההנהלה הקודמת. המבקשים טוענים כי דרכן של עמותות לקבל כספי תרומות ולהסתיע בהם לפעילותן השוטפת, אך משהגיעה העמותה לגירעון שאליו הגיע וכאשר אין בידיה כסף המספיק כדי הבטחת פעילותה השוטפת ותשלום חובותיה, אין לומר שעל המשיבים להמתין עד לכשיואילו התורמים לתרום. צודקים מבקשי הפירוק, לרבות המדינה ורשם העמותות, שאין בשינוי ההנהלה כדי לתקן את אי הסדרים שהתגלו, ואשר אינם מאפשרים את המשך פעילותה של העמותה בפיקוחה של הנהלתה ולו זו החדשה. במאמר מוסגר אומר כי לא ברור מדוע טוענים המבקשים שמדובר בהנהלה חדשה, כאשר לפחות המבקש 2 פעל מטעם העמותה גם בשנים עברו. יש לפיכך מקום למינוי אדם נייטרלי, הוא המפרק הזמני, שגם המבקשים אינם חולקים על מיהותו, אשר יבחן את מצב הדברים וינסה להביא את העמותה לתפקוד תקין. ייתכן כי לאחר שיסיים את תפקידו, ואף בטרם תידון הבקשה לפירוק לגופה, יימצא פיתרון מוסכם להשבת הניהול לידי העמותה, אך בשלב זה איני רואה פיתרון שכזה. העמותה חבה כספים לעובדים, שאמנם איני יכול בשלב זה לקבוע את סכומם המדויק, אולם בוודאי שזה עולה על הסכום המינימלי המקים עילת פירוק. אין בטענה כי העניינים שבין העמותה לעובדים נידונים או צריכים להידון בבית הדין לעבודה, כדי לשלול את זכותם של העובדים להביא טענותיהם אף בפני בית משפט זה, כאשר, כאמור, חוב מסוים בוודאי קיים. העמותה לא הציעה, למצער, לשלם סכומים שאינם במחלוקת ושאותם אף לא ציינה. יתר על כן. אם לא די בחוב לעובדים, הרי שברור כי בקשת המדינה להצטרף לבקשת הפירוק ותמיכתה במינוי מפרק זמני, מקיימת את העילה הקבועה בסעיף 50(א) בצירוף עם סעיף 49(4) בחוק העמותות, כאמור העמותה חבה יותר מ-4.4 מיליון ₪, ואין ביכולתה לפרוע את חובותיה לעת הזו. לפיכך אני דוחה את הבקשה. מפרק (חברה)עמותות