החלטת משקם בחוסר סמכות

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החלטת משקם בחוסר סמכות: 1. מדובר בבקשה שעניינה לקבוע כי אין בין המבקשים ובין המשיבה 1 הליך בו מוסמך המשקם לדון בענין לפי סעיף 9 לחוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי - התשנ"ב - 1992 (להלן - חוק ההסדרים או המשקם לפי הענין), וכן, שהחלטת המשקם מיום 7.3.99 בה נקבע כי קיים הליך כזה לפניו, ניתנה תוך חריגה מסמכות. בקדם המשפט הוחלט לדון תחילה בשאלת סמכות בית משפט זה לדון בענין. 2. ראשיתם של ההליכים בין הצדדים בדיון זה בבוררות בין המבקשים לבין המשיבה 1, בה ניתן פסק בורר על ידי מר ח. אילת (שופט בדימוס) ביום 13.5.94, שאושר על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 1.1.96 בתיק ה.פ (ת"א)768/94. בבקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט העליון על פסק הדין האמור הוחלט כי לא היתה לבורר סמכות לדון בענין, ולאור זאת הוחלט בהסכמת הצדדים ביום 16.3.98 כי ה"הסכסוך יועבר אל המשקם על מנת שיחליט בטענות הצדדים מכוח סמכותו לפי חוק ההסדרים" (רע"א 1605/96, נספח ה2- לבקשה). בדיון לפני המשקם ביום 3.7.99 נדחתה טענת המבקשים - כי המשיבה 1 אחרה את המועד להגשת דרישת חוב נגד המבקשים, הואיל והיה עליה לעשות כן תוך 60 יום מיום מתן פסק הדין של בית המשפט העליון, כאמור בסעיף 9(ב) לחוק ההסדרים. הנימוק לכך היה כי ההוראה האמורה אינה חלה על דיון המועבר למשקם על ידי בית המשפט העליון. 2. לטענת המבקשים: א. החלטת המשקם מיום 3.7.99 ניתנה בחוסר סמכות הואיל ולא היה לפניו "הליך" בו היה מוסמך להכריע לפי סעיף 9 לחוק ההסדרים. ב. יש להצהיר כי אין מקום להמשיך בהליך עקב האיחור בהגשתו. ג. פניות המשיבה למשקם בצירוף כתב התביעה בבוררות נעשתה רק לאחר 100 ימים מיום העברת הדיון לבית המשפט העליון. בה במידה שתהא אפשרות לראות את "כתב התביעה בבוררות" כדרישת חוב, הרי שהדרישה הוגשה מאוחר מהמועד האמור בסעיף 9(ב) לחוק ההסדרים. ד. אם ייראה כתב התביעה בבוררות כדרישת חוב של האגודה אלא כ"פניית נושא", הרי שהמשקם לא עמד בחובתו על פי סעיף 12(ג) לחוק ההסדרים המחייב אותו להודיע לצדדים "את יתרתם, כפי שהיא מופיעה במאזנים ואלה רשאים להשיג עליה בפניו תוך שלושים יום מהודעתו". ה. הממונה מכוח חוק ההסדרים והמשקם אינם בוררים רגילים אלא עובדי ציבור. לפי הלכת פסטרנק (בג"ץ 991/91, פסטרנק נ' שר הבינוי והשיכון, פ"ד מה(5) 50), מוסמך בית משפט זה לדון בענין. אין המקרה הנדון דומה לענין שהוכרע ברע"א 7790/98, הועדה למינוי משקמים נ' גולן אושרי וכפר יעבץ (לא פורסם), בו נקבע כי השגה מנהלית על החלטת ביניים של המשקם אפשרית רק במקרים נדירים. במקרה זה מדובר בהשגה על הפעלת הסמכות של המשקם לדון בענין, כאשר העילה הינה שמדובר בפעולה ללא סמכות, ולא בחריגה מסמכות. ו. אין לקבל את טענת המשיבה 1, כי מדובר בהעברת הליך כאמור בסעיף 7(ב)(1) וסעיף 9(א) לחוק ההסדרים, הואיל ואין מדובר בהעברת "הליך" אלא בהעברת "הסכסוך". ז. בבקשת המבקשים לבטול עיקולים שהוטלו במהלך הדיון בבוררות, נקבע כי משביטל בית המשפט העליון את פסק הבוררות לא עמד בפני בית משפט זה כל הליך (בש"א 721/98, בית משפט זה). ח. המשיבה 2 צורפה כדין, ורק לאחר שהובהר כי היא תכבד כל החלטה חוקית שתתקבל הוסכם למחוק אותה מההליך. 3. לטענת המשיבים: א. לאור פסק הדין ברע"א 7790/98, אין מקום להתערב במקרה זה בהחלטת ביניים של המשקם. ב. אין מקום להתערב בהחלטת המשקם נשוא הדיון שניתנה כדין מנימוקיה. אין ללמוד דבר מהחלטת השופטת דברת בבש"א 721/98 האמורה. 4. לאחר עיון בבקשה ובטענות הצדדים, נראה לי שעל אף מדיניות המשתקפת מפסיקת בית המשפט העליון להעברת ענינים מנהליים בדרך של סעד הצהרתי לבית המשפט המחוזי, עליה הצביעה ב"כ המבקשים, אין בכך כדי להצדיק במקרה זה התערבות של בית המשפט המחוזי בהחלטות ביניים של המשקם הפועל אף הוא בהליך שיפוטי על פי דין. בקשר לכך, נקבע בפסיקת בית המשפט העליון ברע"א 7790/98, הועדה למינוי משקמים לפי חוק ההסדרים במגזר החקלאי ואח' נ' גולן אושרי ואח', (לא פורסם),כי רק במקרים נדירים, אם בכלל, ניתן לעקוף את האמור בסעיף 28 לחוק ההסדרים, לפיה אין אפשרות להשיג על החלטות ביניים של המשקם. הטענות המועלות בדיון זה אינן מצדיקות חריגה מהכלל האמור. הסמכות הנתונה לבית המשפט המחוזי להתערב בפסק של המשקם, להבדיל מהליך ביניים, לפי סעיף 28 לחוק - מתייחסת גם לנימוק של חריגה מסמכות, ואין בטענות המועלות על ידי המבקשים כדי להצדיק במקרה זה התערבות במהלך דיון שהועבר למשקם על ידי בית המשפט העליון, לאחר השתלשלות ארוכה של התדיינויות בין הצדדים. 5. לאור זאת, אני דוחה את הבקשה, ואני מחייב את המבקשים לשלם למשיבה 1 הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ. 6. לאור זאת, נמחקת גם הבקשה בהליך זמני בתיק בש"א 1963/99. משקם