ערעור על העלבת עובד ציבור שוטר והחזקת סמים לצריכה עצמית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא העלבת עובד ציבור שוטר: 1. הנאשם הורשע על פי הודאתו בנשוא ת"פ 3932/99 שלום טבריה ובשני תיקים כפי שצורפו ת"פ 1430/01 שלום טבריה ות"פ 1355/01 שלום צפת.   העבירות בהן הורשע הנאשם הן עבירות של החזקה ושימוש בסם מסוכן לצריכה עצמית, עבירות של העלבת עובד ציבור ואיומים כלפיו.   עובד הציבור במקרה דנן, הנו שוטר ומעבר לכך בת"פ 1355/01, תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות.   2. המערערת משיגה על קולת העונש בגזר דינו של בית משפט קמא.   עובדות כתב האישום מלמדות על חומרת מעשיו של הנאשם.   מעבר להרשעה על פקודת הסמים המסוכנים, הנאשם ביום 8/5/00 מעליב שוטר בצורה מכוערת וגסה ומוסיף לכך איומים על השוטר וכן מחזיק סכין שלא כדין. ביום 28/7/00, עולה הנאשם מדרגה ותוקף שוטרים יחד עם אחרים כאשר הנאשם אוחז באלה ומכה באמצעות האלה בראשו ובכתפו של השוטר, כל זאת ביודעו שמדובר בשוטר ובנסיבות מחמירות.   3. בית משפט קמא גזר על הנאשם לאחר שהרשיעו על פי הודאתו בעבירות נשוא התיקים כפי שצורפו מאסר של 15 חודשים מתוכם, 3 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשים על תנאי וזאת לתקופה של שנתיים על העבירות בהן הורשע ולכך הוסיף בית משפט קמא התחייבות כספית על סך 3,000 ₪, לתקופה של שנתיים.   4. המאסר כפי שנגזר רוצה בעבודות שרות.   ב"כ המערערת בפנינו משיגה על קולת העונש ולדעתנו בדין.   למשיב הרשעות קודמות בעבירות אלימות וסמים לרבות הרשעה מחודש יוני 1997 בגין תקיפה הגורמת חבלה של ממש ומחודש ספטמבר 1999, החזקת סמים מסוכנים לצריכה עצמית.   בצדק מציינת ב"כ המערערת כי ההזדמנויות שניתנו לנאשם להיטיב את דרכיו לא עזרו, הנאשם חזר לסורו והפעם אף עלה דרגה.   יושם אל לב, מדובר בתקיפה ברוטלית של איש חוק באמצעות אלה יחד עם אחרים.   בנשוא ת"פ 1355/01 תקיפה שגרמה לאשפוז השוטר בבית חולים זאת מעבר לעבירת הסמים נשוא ת"פ 3932/99 והעבירה נשוא ת"פ 1430/01 בה הנאשם מאיים על שוטר, מעליבו ואף נושא סכין שלא כדין.   גזר דינו של בית משפט קמא חוטא לאינטרס הציבורי.   גם כאשר אנו משקללים את הודאת הנאשם וטענות הסניגור הן בפנינו והן בבית משפט קמא לקולת העונש, אין בהם כדי להסביר את קולת העונש.   הלכה היא כי בית משפט לערעור יתערב בפסק דין של בית משפט בערכאה נמוכה יותר כאשר מדובר בטעות מהותית או בעונש המופרז אם לקולא ואם לחומרא.   דעתנו כאן, בנסיבות העבירות בהן הורשע הנאשם העונש מופרז לקולא ואלמלא הכלל לפיו אין ערכאת ערעור ממצה את העונש עם הנאשם, היינו גוזרים על הנאשם עונש חמור הרבה יותר מאשר זה שהחלטנו לגזור על הנאשם בסופו של יום.   לנגד עינינו כמובן עמדה גם העובדה שהנאשם ריצה כבר את המאסר שנגזר עליו גם אם בדרך של עבודות שרות, לא בנקל יורה בית משפט על מאסר שעה שהנאשם כבר ריצה את עונשו אך כאן, המסר שיצא מבית משפט קמא מחייב את התערבותינו, חומרת העבירות מדברת בעד עצמה, האינטרס הציבורי והפן ההרתעתי לא נשקלו כאן כהלכה ואכן מדובר בהעברת מסר שלילי לציבור ככזה.   5. סוף דבר לאחר ששקלנו את המכלול בפנינו, אנו מבטלים את גזר דינו של בית משפט קמא וגוזרים על המשיב, זאת במטה של חסד, עונשים כמפורט לקמן:   א. אנו גוזרים על המשיב מאסר של 22 חודשים מתוכם, 6 חודשי מאסר לריצוי בפועל והיתרה 16 חודשי מאסר, תהא על תנאי.   מתוך המאסר בפועל ינוכו 3 חודשי המאסר אשר רוצו בעבודות שרות.   התנאי יהא לתקופה של שנתיים אך, מתום מאסרו של המשיב נשוא קביעתנו כאן ולא כפי שקבע בימ"ש קמא וזאת על כל עבירת אלימות וכל ועבירה אחרת מסוג פשע.   ב. למרות שהיה מקום לשקול גם גזירת קנס ואף פיצוי על פי סעיף 77 לחוק העונשין לשוטר שאושפז הרי משלא התבקשנו לעשות כן, לא נתערב בכך ולענין זה תיוותר ההתחייבות כפי שגזר בית משפט השלום על כנה.   ג. המשיב יתייצב לריצוי עונשו ביום 3/11/02, שעה 8:30 שעה שיתייצב בתחנת המשטרה בטבריה. משטרההחזקת סמיםהעלבת עובד ציבור / שוטרעובדי ציבורערעורשוטרסמים