כפל תרופה

כפל תרופה ייווצר כל אימת שצירוף נתון של תרופות יעניק לנפגע יותר מאשר הגנה מלאה על מכלול האינטרסים שלו. ודייקו: כפל תרופה בהקשר זה אין פירושו הגנה כפולה במשמעות הלשונית הצרה של המונח "כפל". כל צירוף שיש בו משום הגנת יתר על האינטרסים הרלוונטיים של הנפגע הוא בגדר כפל תרופה שהסייג הנדון מחייב להימנע ממנו" (יהודה אדר ומשה גלברד "השבה, פיצויים, צירוף תרופות וחופש חוזים" משפטים מ' 827, 848 (תשע"א-2011) כלל זה יפה בין אם מדובר בצירוף סעדים שמעניק הדין ובין אם מדובר בסעדים שמקורם בחוזה שבין הצדדים, כדוגמת פיצויים מוסכמים. כך נכתב לעניין זה: "חפיפה בין מקורות פיצוי מתקיימת כשאותה יחידת נזק עצמה ("ראש נזק") זוכה בעת ובעונה אחת להגנה באמצעות כמה מקורות פיצוי. כוחו של כלל זה, היפה לצירופם של פיצויים בכלל, יפה גם לצירופם של פיצויים מוסכמים לפיצויים הנפסקים מכוח הדין ואף ... לצירופם זה לזה של פיצויים מוסכמים מכמה מקורות" (אדר וגלברד, 877). פיצויים מוסכמים