תביעה נגד קבוצת כדורגל בבית משפט לתביעות קטנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה נגד קבוצת כדורגל בבית משפט לתביעות קטנות: 1. התובע הגיש נגד הנתבע תביעה כספית בטענה, כי בפגישה שנערכה בחודש 9/05 בין מנהל מחלקת נוער קרית שמונה, לבין מאמן קבוצת הכדורגל מכבי עירוני שלומי נהריה, סוכם על השאלת התובע כשחקן כדורגל לקבוצה הנתבעת לעונת המשחקים 2006-2005. עוד נטען, כי בחוזה שאמור היה להחתם, אמור היה התובע לקבל שכר בגובה 2,000 ₪ לחודש, וכן 300 ₪ לכל נקודה שתשיג הקבוצה. התובע היה זכאי לטענתו לסך 23,600 ₪, אך בפועל קיבל רק 7,300 ₪. לפיכך, מעמיד התובע התביעה על היתרה בסך 16,300 ₪. 2. לטענת הנתבע, דין התביעה להמחק/להדחות על הסף בהעדר סמכות עניינית לבית משפט זה לדון בתביעה. 3. לאחר ששקלתי את טענות הנתבע והאסמכתאות שהובאו בפני, שוכנעתי כי מן הדין לדחות את התביעה מהנימוקים שהועלו ע"י הנתבע. 4. סעיף 11 לחוק הספורט התשמ"ח-1988 קובע כדלקמן: "הסמכות הבלעדית לדון ולהחליט בעניינים הקשורים לפעילות במסגרת התאחדות או איגוד, תהיה בידי מוסדות השיפוט הפנימיים שנקבעו בתקנון..." 5. תקנון המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל הומצא ע"י הנתבע עפ"י החלטה שניתנה על ידי ביום 7.1.07. סעיף 1.ג. לתקנון קובע: "תחולה תקנון המוסד לבוררות חל על כל הקבוצות, השחקנים והמאמנים בכל הליגות... ." סעיף 2 לתקנון קובע: "הבוררים ידונו: א. ... ב. בכל סכסוך הנוגע ליחסים החוזיים שבין הקבוצה לשחקן או בין שחקן לקבוצה". סעיף 3 לתקנון קובע: "כל סכסוך המפורט בסעיף קטן 2 דלעיל יובא לדיון אך ורק במסגרת המוסד לבוררות." מן האמור לעיל עולה במקובץ, כי לבית משפט זה אין סמכות עניינית לדון בתביעה, ולפיכך אני מורה על דחייתה. התובע ישלם לנתבע הוצאות הליך זה בסך 300 ₪, אשר ישולמו תוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. כדורגלדיני ספורטתביעות קטנות