דמי חג שמירה

התובע עבד בשמירה והגיש תביעה לתשלום ימי חג. בהתאם לצו ההרחבה בענף השמירה שחל בתקופת העסקתו של התובע, התובע היה זכאי לעשרה ימי חג בשנה. עבודה ביום חג, מזכה את העובד בתשלום עבור אותו יום כיום עבודה, בצרוף הגמול עבור עבודה בחגים, והכל מבלי לפגוע בזכותו לתשלום עבור יום החג עצמו. כל זאת על בסיס ההנחה-בהיעדר ראיה לסתור-כי העובד עבד בחג שלא מרצונו החופשי, כפי העולה אף מצו ההרחבה הנוכחי בענף השמירה מיום 21.6.09 (עע 300360/98 צמח נ' קרל זינגר (30.4.02)). בצו ההרחבה הקודם בענף השמירה הקודם אין הוראה בנושא השכר הרגיל לחישוב דמי החגים. ברם, מלשונו של צו ההרחבה להסכם המסגרת במשק וצו ההרחבה הנוכחי בענף השמירה, עולה כי המדובר בשכרו הרגיל של התובע, כולל תוספות שכר בדומה לשכר הקובע לעניין תשלום דמי חופשה. דמי חגים