האם דיירות מוגנת מוגבלת בזמן ?

האם דיירות מוגנת מוגבלת בזמן ? דיירות מוגנת אינה זכות קניינית, אך גם אותה הגביל המחוקק ואין הגנת החוק חלה עד סוף הדורות. גם כאן, בשל שיקולים כלכליים ורצון להגן על זכות הבעלות, אין דיירות מכוח החוק עוברת אלא אם התמלאו התנאים בסעיפים 28-20 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972 (להלן - חוק הגנת הדייר). לפי הוראות אלה יכולה הדיירות המוגנת לעבור למי שזכאי לדיירות נגזרת לפי סעיפים אלה (רע"א 1711/98 שפי נ' עיזבון המנוחה שדז'ונסקי, פ"ד נד(1) 394 (2000)). שכירות מוגדרת בסעיף 3 לחוק המקרקעין, כדלקמן: "שכירות מקרקעין היא זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות; שכירות לתקופה שלמעלה מחמש שנים תיקרא 'חכירה'; שכירות לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים תיקרא 'חכירה לדורות'. בסעיף 1 לחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971, הוגדרה שכירות כהאי לישנא: "שכירות היא זכות שהוקנתה בתמורה (להלן — דמי שכירות), להחזיק בנכס ולהשתמש בו שלא לצמיתות". סעיף 79 לחוק המקרקעין קובע: "(א) על אף האמור בסעיפים 7 ו-8, שכירות לתקופה שאינה עולה על חמש שנים אינה טעונה רישום, והתחייבות לעשות עסקה כזאת אינה טעונה מסמך בכתב. (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על שכירות שיש עמה ברירה להאריך את תקופתה לתקופה כוללת העולה על חמש שנים, ולא על שכירות שתקופתה, כולה או מקצתה, חלה כעבור חמש שנים מגמירת חוזה השכירות". סעיף 152 לחוק הגנת הדייר קובע: "על אף האמור בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, שכירות לתקופה שאינה עולה על עשר שנים בדירה או בבית עסק שחוק זה אינו חל עליה, ואין עמה ברירה להאריכה לתקופה העולה על עשר שנים - אינה טעונה רישום בפנקסי המקרקעין; אין בסעיף זה כדי למנוע רישום שכירות לתקופה של עשר שנים או פחות, אם ביקשו זאת הצדדים לחוזה השכירות". המאפיין את השכירות לסוגיה הוא שהזכות להחזיק במקרקעין מוענקת בתמורה ושהיא אינה לצמיתות. לשון אחר: אין שכירות לזמן בלתי מוגבל. כאשר השכירות היא מעל עשר שנים יש לרשום אותה במשרד ספרי האחוזה. ההגדרה של שכירות מבחינה בין שלושה סוגי שכירות. שכירות שחלה על כל סוגי השכירות: שכירות מעל חמש שנים שנקראת חכירה ושכירות מעל עשרים וחמש שנים הקרויה חכירה לדורות (ראו גם ויסמן דיני קניין, החזקה והשימוש, עמ' 300-299 (2005)). שאילה נבדלת משכירות בכך שהיא ללא תמורה מצד השואל, אך גם כאן נידרש שהזכות לא תהיה לצמיתות (סעיף 83 לחוק המקרקעין). שאלות משפטיותמקרקעיןדייר מוגן (הגנת הדייר)