האם זיקת הנאה מוגבלת בזמן ?

האם זיקת הנאה מוגבלת בזמן ? אמנם זיקת הנאה, שהיא זכות ליהנות מהנכס ללא קבלת חזקה, אינה מוגבלת לכאורה בזמן מכוח סעיפים 94 ו-96 לחוק המקרקעין, ובכך נוגסת מזכות הבעלות, אך בפועל אין הדבר כך. לפי סעיף 96 לחוק המקרקעין בית משפט רשאי לבטל את הזיקה לפי בקשת צד מעוניין או היועץ המשפטי לממשלה. ואכן, גישת בית המשפט העליון היא לא להנציח זיקת הנאה מכוח השנים או זיקות הנאה בכלל כדי למנוע היווצרות זכויות העלולות להכביד או לשתק את ההתפתחות הכלכלית במקרקעין המשועבדים לזיקת הנאה כל שהיא. לכן, ההיגיון מחייב כי זיקת ההנאה תופקע מקום שהיא אינה משרתת עוד את המטרות לשמן היא הוענקה, וכאשר שוב לא צומחת ממנה תועלת למקרקעין הזכאים (ע"א 700/88 אסטרחאן נ' בן חורין, פ"ד מה(3) 720 748-747 (1991); ע"א 1769/04 אורן נ' כהן,לא פורסם (13.7.2006)). יחד עם זאת, עדיין יכולה להיות זיקת הנאה שלא נקצב לה זמן. זיקת הנאהשאלות משפטיות