חוזה לטובת צד שלישי - סעיף 34 לחוק החוזים

עניינו של חוזה לטובת צד שלישי נידון בהרחבה בפסק הין עב 1927/05 מור מאיה ואח' נ' סער שמירה ושירותים, שם נקבע כלהלן: "סעיף 34 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג -1973, קובע: "34 ... הקניית הזכות חיוב שהתחייב אדם בחוזה לטובת מי שאינו צד לחוזה (להלן - המוטב) מקנה למוטב את הזכות לדרוש את קיום החיוב, אם משתמעת מן החוזה כוונה להקנות לו זכות זו. תנאי להיווצרות זכותו של המוטב לדרוש את קיום החיוב, היא שתשתמע מן החוזה "כוונת הקנייה", שמשמעה כוונה פוזיטיבית של הצדדים להקנות לו זכות זו (ג. שלו "דיני חוזים-החלק הכללי, לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי בעמ' 583). בקשר לכך נקבע עוד בפסיקה כדלקמן: תנאי הוא לתחולתו של סעיף 34 לחוק החוזים (חלק כללי), כי על פי פירושו הנכון של החוזה משתמעת ממנו (במפורש או מכללא) הכוונה להעניק לצד השלישי זכות, ולהטיל במקביל לכך על בעלי החוזה חובה (ראה ג' שלו, "חוזה לטובת צד שלישי", פירוש לחוקי החוזים (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי סאקר, ג' טדסקי עורך, תשל"ז 29)..". חוזהחוזה לטובת צד שלישיחוק החוזים