מהו נספח בינוי ?

מהו נספח בינוי ? חוק התכנון והבניה מפרט רשימה של סוגי תכניות, החל בתכנית מתאר ארצית וכלה בתכנית מפורטת. נספח בינוי, המכונה לעיתים גם תכנית בינוי - חסר מן הספר. הגם שבית המשפט העליון העיר, כי מן הראוי שהמחוקק יסדיר את מהותה ומעמדה של תכנית בינוי, ובפרט את היחס בינה לבין תכנית מפורטת (ע"פ 586/94 מרכז הספורט אזור בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד נה(2), 112), טרם באה שעתה של ההסדרה הנדרשת. לפי שעה, מעמדה של תכנית הבינוי נגזר מהוראות התכנית אליה צורפה כנספח, ובידוע שדין תכנית מתאר כדין חיקוק (ע"א 3213/97 נקר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, פ"ד נג(4), 625). ואכן, יש שתכנית מתאר קובעת כי נספח הבינוי יהיה מחייב. או אז הופך הנספח חלק מן התכנית, וסטייה הימנו כמוה כסטייה מן התכנית עצמה, על כל המשתמע מכך. במקרה כזה, לא ניתן לתת היתר בנייה בניגוד לו, מבלי לנקוט הליכים על פי חוק, שיתירו זאת (עת"מ (י-ם) 8311/08 רוני בר און ואח' נ' ועדת הערר לתכנון ולבניה ירושלים, מיום 5.11.08). אולם, לא פעם, קיים צורך מעשי בשימוש בנספח בינוי המאפשר גמישות תכנונית בשלב הרישוי, או לשם מתן מידע מפורט ומלא יותר לרשות בדבר דרך הבינוי וצורתו, בטרם יינתן היתר הבנייה (בג"צ 511/80 גליא נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ואח', מיום 18.3.81; בג"צ 5631/92 יפו יפת ימים נ' שר הפנים, מיום 17.10.93). או אז ייעשה שימוש בתכנית בינוי (או נספח בינוי). אלא שנספח כזה אינו מחייב כי אם מנחה בלבד, ומשכך, ניתן לסטות ממנו - ככל שהסטייה הינה במסגרת התכנית שאושרה, וככל שקיימת הצדקה לכך (ראו עת"מ 2726/09 הנ"ל). תוכנית בניהבניהנספח בינוישאלות משפטיות