משכורת גלובלית שעות נוספות

מה הדין בסוגיית תשלום שעות נוספות גלובלי ? הוראות סעיף 5 לחוק הגנת השכר קובעות - "איסור שכר כולל: עובד שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951, חל לגביו ונקבע לו שכר עבודה הכולל תשלום בעד שעות נוספות או על גמול-עבודה במנוחה השבועית כאמור בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951 או הכולל דמי חופשה שנתית התשי"א - 1951. רואים את השכר שנקבע כשכר רגיל בלבד; אלא אם נקבע אחרת בהסכם הקיבוצי לגבי תשלום בעד שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית וההסכם אושר לעניין זה על ידי שר העבודה". עם זאת, אין ספק כי האפשרות לסכם עם עובד על תשלום גמול שעות נוספות גלובאלי הוכרה בפסיקה. אלא מאי? מהפסיקה עולה במפורש האבחנה בין שכר כולל האסור על פי חוק הגנת השכר ומצב זה לא שונה על ידי הפסיקה, לבין תשלום גלובאלי שהותר על פיה וזאת באופן הבא כפי שסוכם על ידי לובוצקי בספרו חוזה העבודה וזכויות העובד בעמוד 175: "אם נקבע תשלום נפרד ונקוב בעד עבודה בשעות נוספות, מדובר בתשלום גלובאלי שאינו חלק מ"שכר כולל" ואינו אסור על פי סעיף 5 לחוק הגנת השכר" בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה נקבע כי מדובר ברכיב שהופיע במפורש ותוך נקיבת סכום מוגדר בתלושי השכר של העובד. עקרון זה נקבע בפסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בדב"ע מד/3-43 דוד אלון - בנק ישראל, פד"ע טז', 76: "אשר לטענה בדבר "שכר כולל" לפי סעיף 5 לחוק הגנת השכר: מה שהסעיף בא לאסור ולמנוע זוהי קביעת שכר שיכלול גמול שעות נוספות כחלק מסה"כ גלובאלי. לא כאלה פני הדברים במקרה שלנו. מתלושי השכר לומדים שמה שנקבע בהסכם הקיבוצי 1974 קויים הלכה למעשה: שכר עבודה יסוד - מזה, גמול שנ"ג ותוספות שונות - מזה. אין לנו עניין עם שכר כולל". ציונו של גמול השעות הנוספות בתלוש השכר במפורש, תוך נקיבת סכום בגינו המייחד תשלום זה בנפרד משאר השכר אינו עניין טכני, אלא הוא אלמנט מהותי וחיוני על מנת שניתן יהא לראותו מלכתחילה כתשלום גלובאלי, להבדיל משכר כולל כפי שעולה מ"הלכת אלון". עינינו הרואות כי אין המדובר בעניין שולי וקל ערך. בעוד שכעולה מ"הלכת אלון", אמנם אין מניעה לסכם עם עובד תשלום גלובאלי, הרי שברור כי מדובר בגמול נוסף על שעות עבודתו הרגילות שיש תמורה בצידן. הוראות סעיף 2 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951 קובעות: - "א. יום עבודה לא יעלה על 8 שעות עבודה". הוראות סעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובעות: - "שעות עבודה"; פירושו - הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות שניתנו לעובד להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 20; "שעות נוספות" פירושו - שעות העבודה העודפות - (א) על התחום שנקבע ליום עבודה בסעיף 2, או על יום עבודה בסעיף 2, או על יום עבודה שייקבע על פי סעיף 4". שעות נוספותמשכורת