פסק דין ללא שמיעת עדויות - סעד זמני בבית הדין לעבודה

ככלל, ככל שקיימות מחלוקות עובדתיות, על בית הדין האזורי לעבודה לקיים דיון הוכחות ולשמוע עדויות, ואין להציע לצדדים לקיים דיון ללא שמיעת עדויות. יתר על כן. אפילו אם הצדדים מסכימים לניהול ההליך בדרך זו, על בית הדין להימנע מכך [ראו ע"ע 1441/04 ביטון הדסה - חברת לינת הצדק - בית דינה חיפה, מיום 18.6.2006; ע"ע 1005/04 אבו רוקון פהים - אימאן מלאק, מיום 29.1.2006]. אכן, ככל שמדובר בבקשה לסעד זמני, היקף שמיעת העדויות מצומצם יותר, בהתחשב בכך שיש להגיע להכרעה מהירה ובכך שמדובר בקביעות עובדתיות לכאורה בלבד, ויתכנו מקרים בהם ניתן להכריע בבקשה לסעד זמני ללא שמיעת עדויות. אולם, ככלל, על בית הדין לשמוע עדויות במחלוקות העובדתיות המרכזיות השנויות במחלוקת ולקבוע ממצאים עובדתיים לכאורה. היקף העדויות והראיות בשלב הבקשה לסעד זמני נתון לשיקול דעתו של בית הדין, בהתחשב הן בהיקף המחלוקת העובדתית, הן במהות העניין הנדון והן בסעד המבוקש. עוד יש לציין כי במקרים המתאימים ניתן להורות על הקדמת מועד הדיון בהליך במקום קיום הדיון במעמד הצדדים בבקשה לסעד הזמני [תקנה 369 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, החלה בבית הדין מכוח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991]. סעד זמניבית הדין לעבודה