פרשת גנז - סעיף 9 לחוק המקרקעין

התשובה לשאלה מהו המבחן לתחולתו של סעיף 9 לחוק המקרקעין ניתנה בפסק הדין הידוע בפרשת גנז (ע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ, פ"ד נז(2) 385 (2003)). הנשיא ברק קבע באותה פרשה, על דעת רוב חברי ההרכב, שתחולתו של סעיף 9 לחוק המקרקעין נקבעת לפי פירושה של ההתחייבות שנטל על עצמו המתחייב, ולא על-פי היקף זכויותיו. נקבע, שאין חשיבות לשאלה אם בשעת יצירת ההתחייבות המוכר הוא בעל זכויות במקרקעין. סעיף 9 לחוק המקרקעין יחול אף אם אין למוכר זכות כלשהי במקרקעין בעת עריכת העסקה. תחולתו של סעיף 9 נעוצה בשאלה האם בהסכם מתחייב המוכר להעניק לרוכש זכות במקרקעין. אם התשובה לכך היא בחיוב יחול סעיף 9 לחוק המקרקעין (שם, בעמ' 397-393; ראו עוד ע"א 3180/05 זריק נ' ג'רייס (לא פורסם, 29.4.2007), בפסקה 21; ע"א 4836/06 עזבון המנוח סלאח יוסף חמוד ז"ל נ' חרב (לא פורסם, 14.2.2008), מקרקעיןחוק המקרקעיןעסקאות נוגדות