שותפים לעבירה

"המשתתפים בביצוע עבירה תוך עשיית מעשים לביצועה, הם מבצעים בצוותא, ואין נפקה מינה אם כל המעשים נעשו ביחד, או אם נעשו מקצתם בידי אחד ומקצתם בידי אחר" (ע"פ 3834/10 והבה נ' מדינת ישראל תק-על 8732 (2013(). ועוד שם: "הדין רואה את המבצעים בצוותא כשותפים ראשיים בביצוע עבירה. שותפים המשמשים כגוף אחד לשם ביצוע המשימה העבריינית המשותפת ומהווים חלק מהמעגל הפנימי של ביצועה. 'כל אחד מהם נוטל חלק בביצוע העיקרי של העבירה. תרומתו של כל אחד מהמבצעים בצוותא היא פנימית. כל אחד מהם הוא חלק מהמשימה העבריינית עצמה" (ע"פ 4389/93 מרדכי נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(3) 239 250, (1996) להלן: עניין מרדכי). מכאן, כי לא נדרש שכל מבצע יבצע בעצמו את כל רכיבי היסוד העובדתי של העבירה. אולם, על מנת שתוטל על המבצעים בצוותא אחריות פלילית משותפת, יש להוכיח כי מתקיימת בהם מודעות לעובדה כי הם פועלים בצוותא וכי לכל אחד מהם התגבש היסוד הנפשי של העבירה אותה הם מבצעים". סעיף 29(ב) לחוק העונשין מגדיר את ה"מבצעים בצוותא :"המשתתפים בביצוע עבירה תוך עשיית מעשים לביצועה... ואין נפקה מינה אם כל המעשים נעשו ביחד או אם נעשו מקצתם בידי אחד ומקצתם בידי אחר". בסעיף זה התווה המחוקק את עקרונות השותפות בפלילים ובהם מקרים שייתכנו "נתקים מלאכותיים" בין מבצע המעשה מהווה עבירה לכלל הנוטלים בה חלק - איש איש ותפקידו. הסעיף מתווה את נקודת המוצא ומותיר את מלאכת הפרשנות לבית המשפט, אשר עליו לסווג את מקומם ומיקומם של כלל המשתתפים בביצוע העבירה. לעניין זה, ראה דברי השופט עמית: "בקליפת אגוז, סיווגם של הצדדים לעבירה נעשה על פי תפקידם של השותפים השונים בהגשמת המזימה העבריינית, על פי תפקידם בתכנית העבריינית ועל פי מידת קרבתם ל"גרעין הקשה" של ביצוע העבירה. מבצע בצוותא הוא מי שלוקח חלק בביצוע עבירה על ידי עשיית מעשה הדרוש להגשמת התכנית הפלילית, כאשר היסוד הנפשי הנדרש זהה ליסוד הנדרש בעבירה העיקרית ומודעות לפעולה בצוותא עם האחרים" (ע "פ 2247/10 ימיני נ' מדינת ישראל ראה גם ע"פ 2638/10 פלוני נ' מדינת ישראל להלן: "פס"ד פלוני", תק-על2011(1)3813 3817 (2011)). המבצע בצוותא - בשונה משותפים אחרים לעבירה - הוא אפוא מי שנוטל חלק ממשי בתוכנית העבריינית, הן במישור המעשי והן בדרישות היסוד הנפשי. תרומתו למעשה העבירה, מעמידה אותו כמי שמצוי ב"מעגל הפנימי" של ביצוע העבירה. ראה: "המאפיין את המבצע בצוותא שהוא אדון לפעילות העבריינית. בידיו השליטה הפונקציונלית - מהותית יחד עם המבצעים בצוותא האחרים, על העשייה העבריינית. הוא חלק מהחלטה משותפת לביצוע העבירה. הוא חלק מהתכנית הכוללת להגשמת הפעולה העבריינית האסורה. הוא פועל יחד עם המבצעים האחרים, כך שכל אחד מהם שולט - יחד עם האחרים - על הפעילות כולה. מעמדו ביחס להחלטה לביצוע העבירה הוא של איש פנים. תרומתו היא 'פנימית' חלקו הוא מהותי להגשמת התכנית המשותפת" (ע"פ 2796/95 פלונים נ' מדינת ישראל, פ"ד נא(3) בעמ' 403). לא נדרשת אפוא הוכחת נוכחות פיזית של המבצע בצוותא במקום העבירה. יכול ותוכח פעילותו ב"פריפריה" שתורמת לביצועה ודי בה כדי להכניס את המבצע בגדר שותף מלא לעבירה. התנהגותו, מעורבותו וזיקתו של המבצע לעבירה, הם אלו שקובעים את מיקומו במדרג מבצעי העבירה. משפט פלילידיני חברותשותפים לעבירהשותפות