תביעה ייצוגית כשיש הסכם קיבוצי

האם ניתן לאשר תובענה ייצוגית עת חל הסכם קיבוצי? סעיף 3 לחוק התובענות הייצוגיות קובע: "לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בענין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית" . סעיף 10 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי תביעות: "בעילה אשר לבית דין אזורי לעבודה הסמכות הייחודית לדון בה לפי סעיף 24(א)(1), (1א) או (3) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט 1969". התוספת השנייה מחריגה את האמור וקובעת:   ""תביעה" - למעט תביעה של עובד שחל עליו הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי עבודתו, והמעביד של אותו עובד או ארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם הקיבוצי; במקרה בו חל הסכם קיבוצי לא ניתן להגיש תובענה ייצוגית אולם בפסיקה נקבעו חריגים לכלל זה. כב' השופטת ורדה וירט-ליבנה בע"ע (ארצי) 629/07 יגאל וירון - תבל אבטחה ניקיון ושירותים בע"מ (ניתן ביום 3.1.11 - פורסם במאגרים האלקטרוניים) קבעה: "יוצא איפוא, שבמקרים חריגים בהם מוצא בית הדין שהתובענה הייצוגית לא תפגע בתכלית העומדת ביסוד הסייג הקבוע בחוק, ניתן יהיה לאשר את התובענה הייצוגית גם במקום עבודה מאורגן. הערעור שלפנינו הוא ממין אותם מקרים חריגים, בהם מוצדק יהיה לאשר את התובענה הייצוגית, בהתאם לכללים שנקבעו בהלכת ביברינג. ראשית, לאור התופעה הקיימת בענף זה, של הפרה שיטתית וגסה של זכויות העובדים ומפני שבמבחן המעשה, על פני הדברים נראה שהאיגוד הארצי של עובדי השמירה והאבטחה אינו פועל למען יוזמות אכיפה במסגרת של סכסוכים קיבוציים. יצויין, שעילת תביעתו המקורית של המערער נתמכה בהוראות צו ההרחבה בענף השמירה ולא בהסכם הקיבוצי. אלא שבקשתו של המערער לאישור התובענה הייצוגית הוגשה בחודש דצמבר 2006, והחברה הציגה מסמך הצטרפות לארגון המעסיקים רק בשנת 2007. למעשה, הצטרפה החברה בשלב מאוחר לארגון המעסיקים, תוך תשלום דמי חבר באופן רטרואקטיבי." חוזהתביעה ייצוגיתהסכם קיבוצי