תוכנית ''אופק'' בצבא למניעת בריחת מוחות מצה''ל

בתחילת שנות התשעים, בתקופה שבה רווחה תופעת "בריחת המוחות" מצה"ל לנוכח הפיתויים שהציע השוק האזרחי, הוחלט בצה"ל ליצור תוכנית מיוחדת אשר תעודד קצינים איכותיים, המבצעים תפקידים מועדפים במערך הקרבי, להישאר בצבא, וזאת על מנת ליצור מרחב מיון גדול יותר לתפקידי מג"ד או לתפקידים המקבילים לתפקיד מג"ד במערך הקרבי. כפועל יוצא, נוצרה בשנת 1994 תוכנית "אופק", המוסדרת בפקודת מטכ"ל 31.0214, אשר כותרתה: "קשירת המרכיב האיכותי של הקצונה הקרבית לשירות הקבע בצה"ל - 'תוכנית אופק'" (להלן: הפקודה", צורפה כנספח כ"ב לעתירה). מטרתה של התוכנית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בפקודה, הינה לעודד את הישארותם של קצינים איכותיים, המבצעים תפקידים מועדפים, בשירות הקבע, וזאת באמצעות הענקת הטבות שונות בתמורה לחתימה על תוכנית שירות. בסעיפים 1, 6 ו-9 לפקודה מוגדרת "קבוצת היעד" של הקצינים שיתקבלו לתוכנית "אופק" ושעליהם יחולו הוראות הפקודה. המדובר בקצינים המיועדים לבצע "תפקידים מועדפים", קרי "תפקידי פיקוד קרביים וכן תפקידי פיתוח, מטה והדרכה, המיועדים לאיוש בידי מפקדים קרביים". בסעיף 10 לפקודה הוגדרה "חטיבת הזמן", שהיא "תקופת ההימנות של הקצינים הנמנים על קבוצת היעד במערך הקבע". המדובר בתקופה שבמהלכה אמורים הקצינים לבצע שורה של תפקידים, אשר אמורה להכשיר אותם להתמודדות על תפקיד מג"ד, או על תפקידים מקבילים למג"ד בזרועות הצבא השונות ולאייש תפקידי פיקוד בכירים במערך הקרבי של צה"ל (ראו סעיף 11 לפקודה). על הקצין המבקש להצטרף לתוכנית לעמוד בתנאי סף המפורטים בסעיפים 21-22 לפקודה, להתחייב לשרת במסגרת חטיבת הזמן וכן להצהיר על כוונה לשרת קבע אף מעבר לחטיבת הזמן (סעיף 39 לפקודה). הפקודה קובעת בסעיפים 32-38 את מהותן של ההטבות שיוענקו לקצינים הנמנים על התוכנית. הטבות אלה כוללות מענק הצטרפות חד פעמי בגובה עשרות אלפי שקלים, לימודים אקדמאיים על חשבון הצבא, תוספת פעילות לשכר - הקצינים הנמנים על התוכנית מזוכים באופן אוטומאטי ברמת פעילות א', שהינה רמת פעילות שניתנת למשרתי קבע שמשרתים ביחידות קצה, כגון החטיבות הסדירות והמרחביות, וזאת גם בתקופה בה הקצינים נמצאים בלימודים וגם בתקופה בה הקצינים משרתים ביחידות שמזכות ברמת פעילות נמוכה יותר. עוד כוללות ההטבות זכאות לרכב צבאי בתנאים הניתנים למי שנמצא ברמת פעילות א', נופש מבצעי בכל שנה, שכר דירה, ועוד. בסעיף 41 לפקודה נקבע, כי בסמכות מנהלת התוכנית להפסיק את הימנותו של קצין על התוכנית וזאת לפי העילות והנהלים הקבועים בהוראות הצבא לעניין "התרת התחייבות". בסעיף 42 לפקודה נקבע, כי "הימנותו של קצין עם קבוצת היעד ניתנת לבחינה, לבדיקה ולהפסקה בכל אחד משלבי התוכנית, מהמועד בו הוא מועמד לתוכנית ועד למועד השלמת חטיבת הזמן אליה הצטרף לתוכנית". בסעיף 43 לפקודה נקבע, כי "עם הפסקת הימנותו של קצין עם קבוצת היעד, בין אם ימשיך לשרת בקבע ובין אם לאו, כמפורט בסעיפים 40 ו- 41 לעיל, יחדל לאלתר מלקבל כל הטבה ייחודית לה היה זכאי בעת הימנותו עם קבוצת היעד". בסעיף 44 לפקודה נקבע, כי קצין הנמנה עם קציני קבוצת היעד, אשר לא השלים, מכל סיבה שהיא, את תקופתה של "חטיבת הזמן" אותה התחייב לשרת, יחויב להחזיר חלק מההטבות שלהן זכה במסגרת התוכנית, בכפוף לחריגים שפורטו בסעיף. צבאקציניםצה"לשירות צבאי