תוספת שכר לעובד חקלאות

סעיף 29(א) לצו ההרחבה בענף החקלאות קובע כי "כל עובד קבוע ועונתי נשוי יקבל תוספת משפחה לשכרו, בהתאם לטבלת השכר המצורפת כנספח ב' להסכם זה. בנספח ב' לצו ההרחבה נקבע כי תוספת משפחה תשולם כדלקמן: "תוספת משפחה כל עובד קבוע ועונתי קבוע נשוי יקבל תוספת משפחה כדלקמן: בעבור בן או בת זוג שאינו/ה עובד/ת 1.16 שקך חדש ליום; לעובד במשכורת חודשית - 29.00 שקלים חדשים לחודש; בעבור בן או בת זוג עובד/ת 0.58 שקלים חדשים ליום, או 14.50 שקלים חדשים לחודש; בעבור ילדים מגיל 18 עד תום שירות חובה בצה"ל או ילד שאינו עובד עד גיל 21 שנה - 14.50 שקלים חדשים לחודש; בעבור בורה נתמך - 14.50 שקלים חדשים לחודש הערות: אין להפחית מן המענק ודמי הכלכלה לעובדים חודשיים, אלא במקרה של היעדרות העולה על 5 ימי עבודה בחודש נתון. למען הסר ספק כל העובדות/ים על בסיס קבלני זכאים לכל התנאים הנלווים הנ"ל." חקלאותתוספות שכר