תיקון 24 לחוק הגנת השכר

תיקון 24 לחוק הגנת השכר הגמיש באופן ניכר את נטל הראיה המוטל על עובד התובע גמול שעות נוספות ממעסיקו. על פי הוראת החוק לאחר שתוקן, אי הצגת רישומי נוכחות חרף חובה לנהל פנקס שעות עבודה, מעביר בנסיבות מסוימות את נטל ההוכחה בתביעת עובד לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול עבודה בשעות נוספות, לפתחו של המעסיק. בפסיקה נקבע כי מקום בו המעביד לא קיים את חובתו על פי חוק לנהל רישום של שעות עבודתו של העובד ולשמרו, יש להגמיש את הכללים בדבר נטל הראייה החל על העובד התובע גמול שעות נוספות וליישם את דוקטרינת ה"נזק הראייתי" דהיינו הנזק שנגרם לתובע עקב אי היכולת לאמוד את נזקיו בשל מחדלי הנתבע.בעקבות נזק שכזה, יש מקום לתת סעד לתובע הנובע ממחדלי הנתבע. [עב (ב"ש) 2801/02 זומי גודווין ואח' - אילת אין בע"מ (מלון בריזה) ( 8.6.05); עב (ת"א) 300315/99 פואד ח'יר - עמישב בע"מ ( 22.9.05);דב"ע נז/3-140 כי"ל כימיקלים לישראל בע"מ - ד"ר לאונרד שור תק-אר 96 (44) 66. כללו של דבר: מגמת הפסיקה היא הגמשת הכללים בדבר נטל הראייה שיחול על עובד התובע גמול שעות נוספות, בנסיבות שונות : מקרים בהם שוכנע בית הדין כי העובד עבד במתכונת עבודה קבועה הכוללת עבודה בשעות נוספות; מקרים בהם קיימת תופעה של העבדה בשעות נוספות ללא תשלום גמול שעות נוספות כמתחייב מהדין; בכל המקרים האלה, די בכך שהעובד הוכיח את מתכונת העבודה בכללותה, והוא אינו נדרש להוכחת מדויקת של שעות עבודתו. הגנת השכר