אחריות יזם ובעל המקרקעין בנזיקין

על פי הפסיקה, אין להטיל אחריות על היזם ובעל המקרקעין, מקום שהוא העביר את ביצוע העבודות לקבלן ראשי עצמאי מומחה. יפים בעניין זה דברים שנאמרו בפס"ד תנעמי הנ"ל לגבי אחריותה של אלתא בעלת המבנה באותו מקרה, שם נאמר בפסקה 16: "אכן, הלכה פסוקה היא כי שליטה ופיקוח על מקרקעין מקימים חובת זהירות כלפי מבקרים במקרקעין (ע"א 343/74 גרובנר נ' עירית חיפה [33]; ע"א 683/77 ברוק נ' עיריית תל-אביב-יפו [34]; ע"א 862/80 עיריית חדרה נ' זוהר [35]; ע"א 4597/91 הנ"ל [31]), עם זאת יוצא בעל מקרקעין ידי חובתו כלפי מבקרים בקרקע שבחזקתו אם הוא מוסר ביצוע עבודה הדורשת מומחיות לידיו של קבלן עצמאי מומחה. יפים לעניין זה דברי הנשיא ברק: 'חובת הזהירות הקונקרטית עניינה נקיטה של אמצעי זהירות סבירים. לעתים אין לך אמצעי זהירות טוב יותר מהעברת ההפעלה לידיו של אדם מיומן. על-כן, עשוי תופס במקרקעין או במטלטלין לצאת ידי חובתו כלפי מבקר... על-ידי מינוי קבלן עצמאי מומחה...' (פרשת ועקנין [3], בעמ' 131. עוד ראו: א' ברק "אחריות למעשי הזולת" דיני הנזיקין - תורת הנזיקין הכללית [84], בעמ' 469). בעל המקרקעיןמקרקעיןדיני חברותיזמותנזיקין