ארגון עובדים יציג - סמכות עניינית

אשר לסמכות העניינית של בית הדין לעבודה לבחון את שאלת יציגות הארגון , קבעה כב' השופטת ל. גליקסמן בעניין ס"ק (תא) 504/09 ארגון כח לעובדים- ארגון עובדים דמוקרטי - מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן, ניתן ביום 23.3.09 , כדלקמן - "בתגובה לבקשה לסעד זמני טען המכון כי אין לבית הדין סמכות עניינית לדון בבקשת צד בסכסוך קיבוצי, לנוכח העובדה כי ארגון כוח לעובדים אינו ארגון עובדים יציג. על פני הדברים, טענה זו נזנחה על ידי המכון בסיכומי הטענות. למען הסר ספק יובהר כי אנו דוחים טענה זו , משני טעמים: ראשית, במקרה הנדון השאלה אם ארגון כוח לעובדים הוא ארגון עובדים והאם הוא ארגון עובדים יציג היו השאלות המרכזיות השנויות במחלוקת בהליך זה. אנו סבורים כי בשאלות אלה על בית הדין להכריע בהליך של סכסוך קיבוצי. לעניין זה ניתן להקיש מהוראת סעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה. כשם שלבית הדין סמכות לדון בשאלת עצם קיומם של יחסי עובד מעביד בהליך של סכסוך היחיד, כך לבית הדין סמכות עניינית לדון בשאלת עצם מעמדו של ארגון עובדים כארגון עובדים וכארגון עובדים יציג, וזאת בהליך של סכסוך קיבוצי, לפי סעיף 24(א)(2) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט - 1969 שנית, בכל הנוגע לטענות על הפרת סעיפים 33ט ו- 33י לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז - 1957, לבית הדין סמכות לדון בתביעת ארגון עובדים על פי סעיף 33יב לחוק הסכמים קיבוציים". סמכות ענייניתארגון עובדים