בקשה לביצוע שטר - פסק דין לפי סעיף 79א

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא בקשה לביצוע שטר - פסק דין לפי סעיף 79א:   1. זהו פסק דין על דרך הפשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט.   2. א. תחילתם של ההליכים בפני - בבקשה לביצוע שטר, אשר הוגשה בלשכת ההוצאה לפועל בבאר שבע בתיק מס'14-08143-01-2 , במסגרתו ביקש התובע לבצע שטר אשר נעשה על ידי הנתבע, בסכום קרן של 42,000 ₪, זמן פירעון 22/9/02 (להלן: "השטר").   ב. ביום 19/9/02 התקיים דיון בהתנגדות לביצוע שטר שהגיש הנתבע ובמסגרתו הסכימו הצדדים, בין היתר כדלקמן: (1) בכפוף להפקדת סך של 20,000 ₪ תינתן לנתבע רשות להתגונן כנגד התובענה. (2) ינתן צו גילוי ועיון במסמכים הדדי. (3) התובענה תוכרע על דרך הפשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט. (4) בעלי הדין יגישו תצהירי עדויות ראשיות מטעמם. (5) במועד שמיעת ההוכחות - יתאפשר לב"כ בעלי הדין להגיש כל מסמך אשר ימצאו לנכון ולהשמיע כל עד, גם שלא על דרך של הגשת תצהיר.   ג. בעלי הדין נתנו תצהירי עדויות ראשיות ונתנו המסמכים, אשר בדעתם להסתמך עליהם ואף נחקרו חקירות נגדיות. 3. לאחר שעיינתי במסמכי בי-דין, בפרוטוקול הדיון, לאחר ששמעתי בעלי הדין בחקירותיהם הנגדיות שבוצעו, ובהתאם לסמכות שהקנו לי בעלי הדין, לפסוק במחלוקת על דרך הפשרה, אני מחליט לקבל את התובענה במלואה, הכל בהתאם למפורט להלן.   4. בעלי הדין אינם חולקים כי:- א. נעשה צ'ק ע"ס 42,000 ₪ לפקודת התובע. ב. הצ'ק חולל אחר שהוצג לפירעון בבנק.   5. למעשה, הטענה היחידה אשר נטענת ע"י הנתבע היא, כי סכום החוב נפרע על ידו.   6. טענת ההגנה הובאה בפני בית המשפט בשלל רב של גרסאות:-   א. תחילה בתצהיר שצורף לבקשת ההתנגדות לביצוע שטר (תצהיר שאומת ביום 21/4/02).   במסגרת תצהיר זה נטען לפרעון בסך כולל של 44,900 ש"ח, לפי הפירוט הבא: 10,000 ₪ על ידי העברה לחשבון, 15,000 ₪ על ידי הבן עמאד, 10,000 ₪ ע"י הבן זיאד, 4,900 ₪ ע"י הנושים מר משה בשארי והמהנדס יעקב וסך של 5,000 ₪ ע"י הנתבע באופן אישי.   ב. הגרסה השנייה באה בתצהיר שהוגש בתמיכה לבקשה לעיכוב הליכים, בבש"א 3719/02 (תצהיר שאומת ביום 9/7/02).   במסגרת תצהיר זה, הצהיר הנתבע, כי התובע קיבל לא רק את מלוא התמורה עבור השטר, אלא "להיפך, קיבל ממני סכום העולה על 13,000 ₪ יותר מהסכום שהגיע לו על פי השטר".   בתצהיר זה הועלתה לראשונה טענת פירעון בסך של 12,930 ₪, ששולם בדרך של העברה בנקאית באמצעות "גת" חברה להנדסה ובנין בע"מ. ג. הנתבע טען בחקירתו הנגדית, בעת הדיון בהתנגדות לביצוע שטר מיום 17/9/02, בין היתר:- "...אני אומר שהבן שלי מסר לו 15,000 ₪ בערך, ושלחתי לו דרך מנהל העבודה, שאינני זוכר את שמו כעת, בערך 4,000 ₪. משה בשארי נתן לו דרך המרכז שלנו, בערך 4,000 ₪ ואני נתתי לו בערך 5,000 ₪ ושלחתי לו עם דוד שלי משכם, דרך בנק פלסטין 10,000 ₪. הוא שלח לי אחד מלוד ונתתי לו צ'ק בסך 12,000 ₪... לשאלת בית המשפט מדוע באף אחת מהבקשות אין ציון של הסכום 12,930 ₪, אני אומר שנזכרתי בזה יותר מאוחר, ... אם אתה מפנה אותי לתצהירי, שם פרטתי שבהזדמנויות שונות העברתי לו כסף באמצעות בני, אני אומר שאני יכול להביא את בני למתן עדות...".   ד. בתצהיר העדות הראשית, אשר הוגש ביום 30/10/02, (תצהיר שאומת ביום 25/10/02).   בתצהיר זה טען הנתבע טענת פירעון בסך כולל של 47,830 ש"ח, לפי הפירוט הבא:- 10,000 העברה לחשבון, 12,930 ₪ צ'ק באמצעות החברה להנדסה ובנין בע"מ, 15,000 ₪ ע"י הבן עמאד, 4,900 ₪ באמצעות משה בשארי וסך של 5,000 ₪ במזומן, בהזדמנויות שונות.   בשלב זה נזנחה הטענה, כי הבן זיאד שילם סך נוסף של 10,000 ₪.   7. אין ספק כי בענייננו הנטל להוכיח הדרוש הוכחה מוטל על כתפו של הנתבע, שהרי לפנינו טענה של הודאה והדחה במסגרתה חייב הנתבע להוכיח את טענת הפירעון ב"רחל בתך הקטנה".   הטענה שהנתבע פרע חובו, צריכה טיעון מפורש בכתב ההגנה עם פירוט מלא, כגון: תאריך הפירעון, הסכום המדויק שנפרע וכיוצ"ב. 8. החלטתי לקבל את התובענה מסתמכת, בין היתר, על הדברים המפורטים להלן:   א. הנתבע לא עמד בנטל שמוטל עליו להוכיח את טענות הפירעון שנטענה על ידו, והביא בפני ביהמ"ש רק עדות יחידה של בעל דין, ואין להכביר מילים בעניין ההלכות הרבות שניתנו בעניין זה.   ב. נמצאו סתירות רבות בעדותו של הנתבע.   ג. על הנתבע היה להציג עדויות נוספות, שיביאו ויתמכו בשיטתו, כדוגמת בניו אשר שילמו לטענתו לתובע סך של 25,000 ₪ (הבן זיאד 10,000 ₪ והבן עמאד 15,000 ₪). ההימנעות של הבאת העדים, אשר בשליטתו של הנתבע, יוצרת הנחה שהעדות שהיו נותנים עדים אלו, היתה מחזקת את גרסתו של התובע.   ד. התובע עשה רושם של עד מהימן על ביהמ"ש, שניתן לקבל ולהסתמך על דבריו ולכן גרסתו עדיפה על גרסתו של הנתבע.   ה. הנתבע הצליח לאתר רק שתי אסמכתאות לעניין התשלומים ששולמו על ידו, האחת - שיק ע"ס 12,930 ₪; והאחרת - קבלה המעידה על העברת תשלום בסך של 10,000 ש"ח.   ו. טענת הפירעון בעניין התשלום בסך 12,930 ₪, לא נטענה אף בכתב ההגנה ודי בכך כדי להביא לדחייתה, אולם - גם אילו היתה נטענת הטענה בכתב ההגנה, לא הייתי מקבלה, שכן נראה לי שיש להעדיף את גירסתו של התובע, גם בעניין זה, כי תשלום זה שולם לו על חשבון עבודה אחרת שבוצעה על ידו ולא על חשבון פירעון השטר, נשוא המחלוקת.   ח. גם בעניין הקבלה המעידה על תשלום של 10,000 ₪ - יש לקבל את עדות וגרסת התובע, לפיה תשלום זה שולם לו על חשבון הלוואה שלווה ממנו הנתבע, ולא ע"ח השיק נשוא התובענה.   ט. על נתבע הטוען "פרעתי", מוטל נטל השכנוע להוכחת טענתו, ולעולם לא עובר נטל זה, אל התובע.   לא די לאותו נתבע לטעון ולהוכיח כי פרע סכום פלוני, אלא עליו להוכיח כי פרע את השטר נשוא המשפט, ובענייננו כאמור, לא עמד הנתבע בחובה זו.   ראה דברים היפים לענייננו בעניין זה, בע.א. 402/59 משה פויראייזן נ. אהרון וקלרה אייזנר, פ"ד ט"ו תשכ"א-1961, מעמ' 937 ואילך. 9. סוף דבר, בהתחשב בכל האמור לעיל, ולאחר שבעלי הדין הסמיכו אותי לפסוק על דרך הפשרה, אני מחליט לקבל את התובענה, ולאפשר לתובע להמשיך ולגבות את השטר בלשכת ההוצאה לפועל.   10. כתוצאה מכל האמור לעיל:- א. כספים שהופקדו בגזברות קופת ביהמ"ש בסך של 14,500 ₪ יועברו לתובע.   ב. כמו כן, זכאי הנתבע להקטין את קרן החוב בתיק ההוצאה לפועל בסך של 1,000 ₪, ערך קרן ליום 10.01.01, וזאת בהתאם להסכמה אשר נרשמה מפי ב"כ התובע.   המועד שנלקח בחשבון, הוא המועד שבו שולם סך של 10,000 ₪, עפ"י נספח ב' לתצהירו של הנתבע.   11. אשר על כן ומכל המקובץ, אני מחייב את הנתבע לשאת בהוצאות התובע בסכום האגרה ששולמה וכן בשכ"ט עו"ד בסך של 1,200 ₪ בתוספת מע"מ.   12. מזכירות ההוצאה לפועל תנהג באופן הבא:- א. שפעול הליכים כנגד הנתבע (החייב).   ב. הקטנת קרן חוב בסך של 1,000 ₪, ערך קרן ליום 10.01.01. ג. הגדלת קרן בשיעור שכר הטרחה שפסקתי בסך של 1,416 ₪ (כולל מע"מ) - ערך קרן להיום, 23.12.02.   ד. הקטנת קרן בסך של 14,500 ₪, ערך קרן ליום 07.10.02, מועד הפקדת הכספים בקופת ביהמ"ש.   ה. הגדלת הקרן בגין האגרה ששולמה בהליך זה תתבצע בנפרד ע"י התובע.   13. מזכירות ביהמ"ש תשגר הודעה לצדדים כי פסק הדין מונח בתיק לעיון הצדדים, והצדדים יהיו רשאים לעיין בפסק הדין, רק אחר שהתובע ישלם מחצית השניה של האגרה, וזו תשולם - עד לא יאוחר מיום 1.1.03.   פסק דין בפשרה (סעיף 79א')שטרביצוע שטר