העונש על גניבה מחייל

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא העונש על גניבה מחייל: המערערת, טוראית, הורשעה בבית הדין המחוזי בגניבה מחייל, לפי סעיף 84 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955. הוטלו עליה 60 ימי מאסר לריצוי בפועל בכליאה ממשית, ארבעה חודשי מאסר מותנים למשך שנתיים, ו-990 ש"ח פיצוי לחברת האשראי בעשרה תשלומים. המערערת השיגה בפנינו על חומרת העונש שנגזר לה. נסיבות המקרה שלפנינו ייחודיות ביותר. המערערת הורשעה על כי בינואר 2008, בהיותה בטירונות, גנבה כרטיס אשראי של חברתה לטירונות, השתמשה בו ואף נתנה לאחר לעשות בו שימוש. עם זאת, סמוך למועד העבֵרה החל מצפונה לייסר אותה, והיא פנתה למצ"ח ביוזמתה והתוודתה על מעשיה. בעקבות האירוע בוטלה הכוונה לשלוח אותה לקורס קצינים. לכך מצטרפים נסיבותיה המשפחתיות הקשות של המערערת, הזמן הרב שחלף מאז המעשה ועד להגשת כתב האישום ולמועד הדיון בפנינו, והעובדה שבינתיים שילמה המערערת את הפיצויים הנדרשים ממנה במלואם. לאור כל אלה, ובעקבות הערותינו הודיעה התביעה "לפנים משורת הדין" ובהגינות ראויה לציון, על נכונותה לקבלת הערעור. בנסיבות העניין, מכבדים אנו את עמדתם הראויה המשותפת של הצדדים, כפי שהוצגה בפנינו. הערעור מתקבל, אפוא. חלף עונש המאסר בפועל שנגזר על המערערת, אנו משיתים עליה 70 ימי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודה צבאית בתנאים המפורטים בחוות דעתה של רמ"ד שיקום, בבסיס מזון בצריפין. המערערת תתייצב לתחילת ריצוי העבודות הצבאיות אצל רמ"ד שיקום ביום 31 במאי 2009 עד השעה 9:00. יתר רכיבי גזר הדין שקבעה הערכאה קמא, ייוותרו בעינם צבאחייליםגניבה