הפרת הסכם עבודות בניה

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא הפרת הסכם עבודות בניה: התובע קבלן בניין, הגיש כנגד הנתבעים תביעה על סך 332,252 ₪, לקבלת תשלומים המגיעים לו לטענתו, בגין עבודות בנייה שביצע ברח' טבנקין 20 גבעתיים. הנתבעים מצדם הגישו כנגד התובע תביעה שכנגד ע"ס 100,000 ₪, בגין נזקים שנגרמו להם לטענתם כתוצאה מביצוע לקוי ואי השלמת העבודות במועד. רקע עובדתי 1. הנתבע 1 יזם תוספת שתי יחידות בקומת קרקע של בנין ברחוב טבנקין 20 גבעתיים. הנתבעים שכרו את שרותיו של המפקח איתי גורגני (להלן-"המפקח") לצורך פיקוח על עבודות הבניה. התוכניות הארכיטקטוניות הוכנו ע"י משרד הילמן-שאער והתוכניות ההנדסיות הוכנו ע"י משרד המהנדסים אכברט. המפקח אשר הכיר את התובע על רקע מקצועי ביקש מהתובע להגיש הצעת מחיר לעבודות. התובע הכין הצעת מחיר (נספח א' לכתב התביעה), מתאריך 29/6/08, ע"ס 315,000 ₪ לא כולל עבודות חלוקת פנים. לאחר מכן תמחר התובע את העבודות כולל עבודות החלוקה הפנימית בסך 340,000 ₪. 2. בין הצדדים נערכו שני הסכמים לביצוע העבודות נושאים תאריך 16/7/08 (נספחים ב' ו-ג' לכתב התביעה). משך העבודות נקבע לחודשיים ימים מתחילתן; לפי ההסכם הראשון (נספח ב'), התמורה בגין העבודות הסתכמה ב-320,000 ₪ בתוספת מע"מ בתנאי תשלום בהתאם לביצוע העבודה כמפורט בהסכם; ובונוס בסך 20,000 ₪ "במידה והקבלן ימסור את עבודתו באופן מלא כמתואר בסעיף 5 להסכם.."; לפי ההסכם השני(נספח ג'), הסתכמה התמורה בגין העבודות ב 160,000 ₪ בתוספת מע"מ והבונוס הועמד על סך 10,000 ₪.ההסכמים הוגדרו כפאושלים. 3. במהלך ביצוע העבודות, התקבלו תכניות הנדסיות חדשות שהוכנו ע"י המהנדסת איילה חן. ביום 29/10/08 הוצא צו הפסקה מנהלי בגין בנייה בחריגה מהיתר (נספח ד' לכתב התביעה) אשר בוטל לאחר מכן. 4. בין הצדדים התגלעו חילוקי דעות באשר להשלמת העבודות, מסירתן במועד, טיבן ולתשלומים המגיעים לתובע. אליבא התובע טוען כי השלים את העבודות ביום 13/11/08 הנתבעים מנגד טוענים כי התובע לא סיים את העבודות וכי נאלצו לסלק את ידו מהאתר. התמורה ששולמה לתובע בגין העבודות הסתכמה ב 186,000 ₪. טענות התובע 5. הצעת המחיר כולל עבודות חלוקת הפנים הסתכמה ב-340,000 ₪. הנתבע 1 ביקש לפצל את הסכום באופן שסך 320,000 ₪ ישולם בגין העבודות ו-20,000 ₪ ישולמו כבונוס, במידה וביצוע העבודות יסתיים תוך חודשיים. 6. התובע התבקש ע"י הנתבע 1 לחתום על ההסכם. ההסכם נוסח על ידי הנתבע. התובע פרט את הסתייגויותיו בין היתר מתנאי התשלום והעדר בטוחות. לאחר שהנתבע 1 התחייב כי יכניס שינויים לנוסח הסופי, חתם התובע על ההסכם (נספח ב'). בנוסף חתם התובע על התוכנית האדריכלית של הילמן-שעאר נושאת תאריך 16/7/08. 7. בהסכם נקבע כי שינויים ותוספות יתומחרו בנפרד. מחיר העבודה למ"ר בנייה מוכיח כי המחיר כפי שנקבע ביחס למטר שלד, הינו סביר. 8. מועד תחילת העבודות סוכם בין הצדדים ונקבע ליום 29/7/08. התובע ביצע עבודות הכנה שנמשכו 5 ימים. התובע התבקש לבצע ניקוי ופינוי של כל הצמחייה מסביב, עבודה נוספת שלא הייתה כלולה בהסכם. 9. עם סיום עבודת הניקוי, מסר הנתבע 1 הסכם מתוקן והצדדים חתמו על ההסכם השני (נספח ג'). החתימה על ההסכם השני הינה חתימתו של הנתבע 1. ההסכם השני נושא תאריך 16/7/08, אך הלכה למעשה נחתם מאוחר יותר. על מנת להפחית את נטל המס בעסקה, ואף שלא חל כל שינוי בתמורה המוסכמת כפי שנקבעה בהסכם הראשון, שינה הנתבע באופן פיקטיבי את תמורת העבודות למחצית מהתמורה המוסכמת. התשלומים שולמו כנגזרת של התמורה כפי שנקבעה בהסכם הראשון. 10. התובע התייצב מידי יום עם פועלים באתר, אלא שלא ניתן היה להתקדם בעבודות מאחר ותכניות הקונסטרוקציה המעודכנות נתקבלו רק ביום 15/8/08 כאשר תכנית הברזל הגיעה אף מאוחר יותר ביום 4/9/08. זאת ועוד, נוכח חילוקי דעות בין הדיירים לנתבע 1 ניתן היה לבצע את העתקת המחסנים רק ביום 20/8/08. עבודות ניקוי הצמחייה שלא נכללו בעבודות מלכתחילה (בגינה שולמה תוספת בהוראת תשלום מס 2) הסתיימו ביום 24/8/08. עיכובים נוספים נגרמו עקב צו ההפסקה המנהלי שהוצא ביום 29/10/08. 11. התובע סיים ומסר את העבודות למעט העבודה בחדר הגז הישן מאחר ולא הועתק ע"י הנתבעים למקומו החדש. ההשלמות היחידות לביצוע פורטו במכתב המפקח מיום 4/11/08 (נספח ז' לכתב התביעה). 12. על אף שהתובע סיים את העבודות לא שילמו הנתבעים את התמורה בגין העבודות כפי שסוכמה. סעיף 8.1 להסכם שולם חלקית; סעיף 8.2-לא שולם; סעיפים 8.5 ו-8.7 -לא שולמו; סעיף 8.9-לא שולם. 13. הנתבעים דרשו מהתובע לבצע ללא תמורה עבודות מעבר לעבודות נשוא ההסכם. 14. התובע זכאי על פי ההסכם לתמורה בגין העבודות בסך 320,000 ₪, לבונוס בגין השלמת העבודות במועד בסך 20,000 ₪ ולתשלום בגין עבודות נוספות שביצע לדרישת הנתבעים (נספחים ה' ו-ו' לכתב התביעה) בסך 81,500 ₪ מכאן שיתרת חוב הנתבעים בניכוי התשלומים ששולמו לו מסתכמת ב 235,500 ₪ בתוספת מע"מ. 15. לתובע נגרמו נזקים נוספים בגין עיכוב הכספים המגיעים לו מהנתבעים. שיקים ששולמו על ידו לספקים חזרו, וביום 25/11/08, הפך ללקוח מוגבל בבנק. התובע חויב בריבית חריגה בשיעור 18% לשנה. בנוסף תובע התובע מהנתבעים סך 50,000 ₪ בגין עגמת נפש. טענות הנתבעים 16. עלות הקונסטרוקציה לפי התוכנית של המהנדס אכברט התבררה כגבוהה ביותר. במטרה להוזיל את העלות פנה הנתבע 1 לאכברט על מנת שישנה את התוכנית ובמקביל פנה למפקח על מנת להתקשר עם קבלן שלד. המפקח הוא שקישר את הנתבע עם התובע. הנתבע קיבל מהתובע את הצעת המחיר אשר צורפה לתביעה אך כבר אז הבהיר לתובע כי בכוונתו להוזיל את תכנית הקונסטרוקציה בכ-60,000-80,000 ₪. 17. הנתבע לא כפה על התובע את נוסח ההסכם. התובע קיבל את ההסכם לעיונו ביקש שיוכנסו בו שינויים ורק לאחר מכן חתם עליו. התובע לא העביר לנתבע אישור היותו קבלן רשום ואישורי מס לצורך ניכוי במקור חרף הבטחותיו. 18. היה ברור לתובע שיתקבלו תכניות קונסטרוקציה חדשות וכי יהיו שינויים בעבודות וכך אף צוין מפורשות בהסכם. גם התובע לא ראה בהסכם הסכם סופי. 19. הנתבע ביקש מהתובע הצעה לעבודה פאושלית. הבנייה בוצעה בתוך חלל של קומת עמודים מפולשת אשר מעליה תקרה קיימת. עיקר עבודת ההכנה היתה הנמכה של המילוי הקיים חשיפת רצפת המרתף והתחברות אליה ברצפה "רזה" על מנת שגובה הדירות שיבנו יהיה סטנדרטי. מכאן ולאור קיומן של תקרה רצפה ומחסנים קיימים, עבודות השלד הנדרשות פחותות מעבודות שלד למבנה חדש. 20. עבודת ניקוי הצמחייה נועדה להנמכת מפלס הדירות כפי שניתן להיווכח מהתוכנית האדריכלית. העבודה הייתה כלולה במחיר הפאושלי (סעיף 5.10 להסכם הכנה לאיטום) . במחיר הפאושלי כלולות גם עבודות ביצוע השבילים (סעיף 5.11 להסכם) וכל עבודות הפיתוח (סעיף 5.12 להסכם) וגם לצורך עבודות אלה נדרשת הוצאת הצמחייה. 21. תכניות הקונסטרוקציה הגיעו עוד ביום 15/8/08. הצו המנהלי הוצא ממילא לאחר המועד בו היה על התובע למסור את העבודות. בתכניות הקונסטרוקציה המעודכנות בוטל הצורך ביציקת רצפה מאסיבית והגבהתה בצלעות בטון של 45 ס"מ במילוי בלוקי קלקר- בכך נחסכו עשרות אלפי ₪. 22. התשלומים ששולמו לתובע שולמו בהתאם לאישורי המפקח. ההסכם מתנה את ביצוע התשלומים גם באישור הנתבע 1 ובהמצאת חשבונית מס. התובע לא המציא חשבונית ואו פטור מניכוי מס במקור. התובע אינו קבלן רשום בניגוד להצהרה במבוא להסכם. התובע לא קיים התחייבויותיו לביטוח ולא תיעד את העבודה ביומן העבודה כפי שהתחייב. על פי דיווחי המפקח התובע לא התייצב באתר מידי יום. התובע אף לא היה זמין לפניות טלפוניות ולא ניתן היה לשגר אליו הודעות באמצעות פקסמיליה. 23. חתימת ההסכם השני נדרשה לאור הכנסת השינויים שדרש התובע. סכום ההסכם שונה בהסכמה ל- 160,000 ₪. 24. התובע לא השלים את ביצוע פתחי העשן -סעיף 8.2 להסכם. התובע קיבל את מלוא התשלום לעבודה נשוא סעיף 8.3 להסכם. יציקה בתחומי הפרגולה נכללה מלכתחילה בתוכניות האדריכליות וההסכם כלל שבילים ללא הבחנה בחומר לביצוע העבודה. סעיף 8.5 להסכם מזכה את התובע בתשלום בגמר ביצוע קירות חוץ כולל קירות ממ"ד. התובע לא ביצע את העבודה כשורה. באחת הדירות התקין התובע דלת ממ"ד בגובה שונה והיה צורך לפרקה ולהתקין מחדש את הדלתות. בשל הפרשי גובה היה צורך בחציבה ברצפת אחת הדירות כפי שפורט בדו"ח סטטוס של המפקח מיום 29/12/08 (נספח 3 לכתב ההגנה). הנתבע סילק את ידו של התובע מהאתר (מכתב הנתבע 1 מיום 3/12/08). המפקח אף הגיש כנגדו תלונה למשטרה. התובע לא סיים את העבודות לכן לא זכאי לתשלום בגין גמר-סעיף 8.7 להסכם. התובע לא זכאי לתשלום לפי סעיף 8.9 להסכם. 25. מאחר והתובע לא השלים את העבודה נאלצו הנתבעים לשכור שירותיהם של אחרים על מנת שישלימו את העבודה ולשלם בנוסף בגין חומרים ופיקוח. בגין העיכוב בסיום העבודות סוכלה מכירת הדירות. נוכח המשבר הכלכלי העולמי ירד שווי הדירות. ההפסד מוערך בכ-1% לכל דירה ובסה"כ ב-50,000 ₪. בנוסף, כתוצאה מהעיכובים שולמו סכומים עודפים בגין עבודות פיקוח בסך 24,000 ₪ בתוספת מע"מ. מאחר ונלקחה הלוואה בסך 1 מיליון ₪ למימון הבניה הרי שבגין העיכוב בהשלמת העבודות התווספו ריביות ועמלות בנקאיות בסך 10,000 ₪. הנתבע 1 חלף עבודות יעוץ כלכלי עבור מיזמים שונים בגינן יכול היה להשתכר, נאלץ להשקיע זמן נוסף ונגרם לו חסרון כיס בסך 15,000 ש"ח. לחילופין, התובע חייב בפיצוי מוסכם בסך 50,000 ₪ ובנוסף בפיצוי בסך 500 ₪ לכל יום איחור בהשלמת העבודות ובסה"כ 95,000 ₪. תשובת התובע 26. התובע ביצע את מלוא העבודות למעט העתקת חדר הגז. הנתבעים לא הציגו כל ראיה הסכם או קבלה המעידה כי שכרו אחרים להשלמת העבודות. 27. מלכתחילה התבקש התובע לא להתייחס לתוכנית של המהנדס אכברט. התובע תמחר את העבודות לפי סעיפי העבודה המעודכנים כפי שנמסרו לו ע"י הנתבע. ממילא אין בתוכנית של המהנדסת איילה חן כדי להוזיל עלויות העבודה. התוכנית אף הגדילה את היקף העבודות עצמן. 28. מעולם לא סוכמה תמורה בסך 226,700 ₪. סכום זה אינו מופיע בהסכם אשר נוסח ע"י הנתבעים. מהלך הדיון 29. בהתאם להחלטת כב' השופטת גרוסמן מיום 3/8/10, הגישו הצדדים עדויות ראשיות בתצהירים. מטעם התובע הוגש תצהירו של התובע . מטעם הנתבעים הוגש תצהיר הנתבע 1 תצהיר המפקח וחוות דעת מומחה אינג' צבי ויינלס. בהחלטת כב' השופטת גרוסמן מיום 6/1/11, נקבע כי נספח 5 לתצהיר הנתבעים ימשך מהתיק ומונה מהנדס צבי המלי כמומחה מטעם ביה"מ. 30. ביום 29/8/11 הוגשה חוות דעת המומחה מטעם ביה"מ. התובע המציא למומחה שאלות הבהרה. המומחה מסר תשובותיו וביום 26/1/12 נחקר על חוות דעתו. 31. בימים 10/9/12, 28/10/12, התקיימו דיוני ההוכחות ולאחר מכן סיכמו הצדדים טענותיהם בכתב. דיון והכרעה חוות דעת המומחה מטעם ביה"מ 32. מסקנות המומחה כעולה מחוות הדעת הן כדלקמן: בעת החתימה היה ידוע כי תכניות המהנדס אכברט יוחלפו; תכניות ראשוניות של המהנדסת איילה חן הגיעו ביום 15/8/08 ותוכניות הברזל הגיעו ביום 5/9/08; הנתבע דרש שינויים רבים במהלך העבודה; התמורה שסוכמה בגין העבודות הינה זו המצוינת בהסכם הראשון בסך 320,000 ₪ בתוספת מע"מ ובונוס; מאחר ולא ברור מועד תחילת העבודה לא ניתן לאכוף את הוראות בהסכם לעניין הבונוס- מחד, והפיצוי המוסכם בגין איחור- מאידך; עיון בתמונות וביקור במקום מעלים כי עבודת הקבלן הייתה באיכות טובה; לא ניתן להסתמך על מסמך המפקח מיום 29/12/08 שהוכן לאחר פרוץ הסכסוך; הקבלן ביצע 60% מהעבודות שהיה עליו לבצע ומכאן שזכאי לתשלום בסך 192,000 ₪ מסכום זה יש לקזז 4,000 ₪ בגין חלון שחרור עשן ו-10,000 ₪ בגין תיקון משקוף דלת ממ"ד; בנוסף זכאי הקבלן לסך 50,700 ₪ בגין תוספות; מכאן שהיתרה בגין תמורת העבודות לה זכאי התובע מהנתבעים מסתכמת בסך 42,700 ₪ בתוספת מע"מ. 33. המומחה ביקר במקום בדיעבד, לאחר שבניית המבנה לרבות עבודות הגמר הושלמו. קביעתו ביחס להיקף העבודות שבוצעו ע"י התובע, מבוססת בעיקרה על דברים שנמסרו לו ע"י המפקח. בתשובותיו לב"כ התובע בחקירתו, חזר המומחה וציין כי לעניין היקף העבודות שבוצעו, המקור למסקנותיו הינו המפקח, וכך השיב: "אני אקל על אדוני, אם ימצא שכל המטלות בוצעו על פי גורגני, בוודאי שאדוני יוכל לטעון שהוא גמר את העבודה.." (עמ' 28 שורות 10-11) "מטבע הדברים אם יסתבר לבית המשפט שהתובע ביצע את כל המשימות שלו בוודאי שהוא גמר את העבודה" (עמ' 29 שורות 1-2). (וראו גם: עמ' 23 שורות 24-25; עמ' 24 שורות 2-3; עמ' 27 שורות 25-27; עמ' 28 שורות 18-20). התמורה המוסכמת בגין העבודות 34. הצעת התובע מיום 29/6/08 (נספח א' לתצהיר התובע), עמדה על 315,000 ₪ לא כולל מע"מ ולא כולל עבודות שידרשו לחלוקה הפנימית. לאחר שהתובע התבקש לכלול גם את תמחור עבודות החלוקה הפנימית, סוכמה התמורה הכוללת בגין העבודות בסך 340,000 ₪ ופוצלה באופן ש 320,000 ₪ ישולמו כתמורה בגין העבודות ו-20,000 ₪ ישולם כמענק בגין עמידה בלו"ז (סעיפים 5-7 לתצהיר התובע). סיכום זה בא לידי ביטוי בסעיף 7 להסכם מיום 16/7/08 אשר נמסר לתובע ע"י הנתבע 1 ונחתם ע"י התובע (נספח ב' לתצהיר התובע). בהמשך, נחתמה גרסה נוספת להסכם (נספח ג' לתצהיר התובע) לפי גרסה זו הועמדה התמורה הן בגין העבודות והן בגין המענק על מחצית מהתמורה הקבועה בהסכם הראשון (160,000 ₪ ו-10,000 ₪ בהתאמה). 35. התובע טוען כי הנתבע 1 שינה את המחיר למחצית משיקוי מס. אליבא לנתבע "רק מי שלא מבין יכול לטעון טענה זו". עם זאת אין בפי הנתבע כל הסבר להפחתת התמורה למחצית. הנתבע אף אינו טוען כי השינוי בתוכניות הקונסטרוקציה, הפחית את התמורה למחצית. ואילו המפקח אישר בחקירתו הנגדית, כי היקף העבודות לא הופחת למחצית מההיקף המקורי (עמ' 68 שורות 31-32). 36. יתירה מכן, טענת הנתבע (סעיף 10(א) לכתב ההגנה), לפיה היה ברור לתובע והדבר נכתב בהסכם כי העבודה לא תבוצע לפי תכנית המהנדס אכברט אלא לפי תכנית איילה חן אשר הקטינה משמעותית את העלויות לסך 226,700 ש"ח, אינה עולה עם התנהלות הצדדים כפי שעולה מחומר הראיות, עובר לחתימת ההסכם ואחריו. הנתבע מצהיר כי ביקש מהמפקח לאתר קבלן שלד אף שבאותה עת כבר גמלה בליבו ההחלטה לערוך שינוי בתוכניות הקונסטרוקציה (סעיפים 9-10 לתצהירו). מכאן שהגיוני וסביר כי הדבר הובהר לתובע בטרם נדרש להצעת המחיר. גרסתו של הנתבע אינה מהימנה בעיני ואני מעדיפה את גרסת התובע הנתמכת בחומר הראיות. טענתו לפיה הבהיר לתובע כי ניתן יהיה להוזיל את העבודות ביחס להצעת המחיר, בכ-60,000 ₪- 80,000 ₪ (סעיף 13 לתצהירו; עמ' 121-122 לפרוטוקול), אינה מתיישבת עם התמורה כפי שצוינה בהסכם הראשון. לא סביר כי הפחתה בשיעור כה משמעותי לא תמצא ביטויה באופן מפורש בהסכם. אין זאת אלא שהתובע תמחר את הצעתו לאור השינויים הצפויים. 37. זאת ועוד, גם החשבונות אותם הגיש התובע במהלך ביצוע העבודות אשר אושרו ע"י המפקח ושולמו ע"י הנתבע ביחס שלבי הביצוע כמפורט בסעיף 8 להסכם (נספחים ד1'-ד4'), תומכים בטענת התובע ומפריכים את טענת הנתבעים, הסותרת את התנהלותם בזמן אמת. מחשבונות אלה עולה בעליל כי התמורה לשלבי הביצוע, תואמת את התמורה בסך 320,000 ₪ כפי שסוכמה ומצאה ביטויה בהסכם הראשון. לוח הזמנים 38. התובע לטענתו, זכאי למענק כפי שסוכם בסך 20,000 ₪ בגין עמידתו בלוח הזמנים. לשיטת הנתבעים, לא רק שאין התובע זכאי למענק אלא שגרם לעיכוב בסיום העבודות ולנזקים בגינו. 39. על פי הנטען בתצהירו של התובע ולא נסתר, הסכימו הצדדים כי העבודות יחלו ביום 29/7/08. אין חולק כי באותו מועד טרם נמסרו תכניות הקונסטרוקציה של איילה חן. לא ניתן להתחיל בביצוע בניית שלד ללא תכניות ביצוע הנדסיות לרבות ובכלל זה כמויות הברזל הנדרשות לצורך היציקות, מכאן שיש לחשב את מועד סיום העבודות בהתייחס למועד בו נמסרו תכניות המהנדס במלואן. תכניות הקונסטרוקציה נמסרו ביום 15/8/08 ותוכניות הברזל ביום 4/9/08. עד המועד בו נמסרו התוכניות, ביצע התובע עבודות הכנה ועבודות פינוי וניקוי הצמחייה (ידון בהמשך לעניין היקף העבודות הכלול בהסכם). 40. הצו להפסקת עבודות הבנייה (נספח ד' לתצהיר התובע), ניתן ביום 29/10/08 פחות מחודשיים מהמועד בו נמסרו תכניות הברזל. לטענת התובע משך העיכוב היה 10 ימים עד שבועיים (עמ' 54 שורה 16). הנתבעים אינם מציינים מהו המועד בו בוטל הצו ומתי ניתן היתר לעבודות (סעיף 20 לתצהיר הנתבע). הנתבעים לא הניחו כל תשתית לטענה לפיה ניתן היה להשלים את העבודות חרף הצו. אכן הצו מגדיר מהי הבנייה החורגת עם זאת הנתבעים לא הציגו ראיה לפיה העבודות נשוא דו"ח המפקח (ז' לתצהיר התובע), אינן מפירות את הצו. 41. יתירה מכך, מהחשבונות (נספחים ד1' וד2' לתצהיר התובע) ומדו"ח המפקח (נספח ז' לתצהיר התובע), עולה כי באותה תקופה ביצע התובע עבודות נוספות מעבר לעבודות הכלולות בהסכם (פרוטוקול עמ'57 שורות 1-10). תקופת הביצוע, סוכמה ביחס לעבודות נשוא ההסכם ללא התוספות, ואין לחשב במסגרתה את את משך ביצוע העבודות הנוספות. 42. התובע פנה לנתבעים ביום 2/11/11 (נספח ה1' לתצהירו), ופירט את רכיבי העבודה שטרם הושלמו ואת ערך העבודה בגינם (7000 ₪). בפנייתו מציין התובע כי הזמן המשוער לסיום העבודה הינו 2 ימי עבודה. התובע מציין כי נאלץ להפסיק את העבודות נוכח הצו המנהלי. יומיים לאחר מכן ביום 4/11/08 , הוציא רועי אוחיון מטעם המפקח, דו"ח שכותרתו "גמר עבודות שלד-טבנקין 20 גבעתיים" (נספח ז' לתצהיר התובע). בדו"ח צוין כי עבודות השלד נמצאות בשלבים מתקדמים ופורטו 13 רכיבים להשלמת הביצוע. דו"ח זה משקף בעיני את המצב בשטח לאותה עת. כל טענה אחרת של הנתבעים כמו גם דו"ח הסטאטוס מיום 29/12/08, הינה טענה שבדיעבד שהוכנה לאחר שפרץ הסכסוך בין הצדדים ואינה משקפת את העובדות בשטח. המפקח אף העיד כי הטבלה המהווה חלק מדו"ח הסטאטוס (נספח ח1' לתצהיר התובע) כלל לא הוכנה על ידו (עמ'99 שורה 23). מפניית התובע מיום 2/11/08 (נספח ה1') -מחד, ודו"ח המפקח מיום 4/11/08 (נספח ז') -מאידך, מצטיירת התמונה באתר בזמן אמת ולפיה אכן עבודות השלד היו בשלבים מתקדמים. 43. מהראיות עולה כי הסכסוך פרץ עקב דרישת הנתבע לפיה יכלול התובע בעבודות קיר בקומה א' אשר לטענת התובע לא תומחר(נספח 9 לתצהיר הנתבעים). הנתבע דרש כי התובע יבצע את בניית הקיר ללא תשלום. המפקח אישר בעדותו כי התובע היה זכאי לתוספת תשלום בגין בניית הקיר (עמ' 112 שורות 2-3; עמ' 114 שורות 18-23), ומכך ניתן להסיק כי מדובר בדרישה מופרכת. המפקח אף אישר בחקירתו הנגדית כי עבודת התובע התנהלה כשורה עד שהתגלעו מחלוקות כספיות בינו לבין הנתבע 1(עמ' 69 שורות 6-8). 44. על מנת לזכות בתביעתו למענק בגין עמידה בלוח הזמנים, היה על התובע להוכיח כי אכן העבודות נשוא ההסכם הושלמו בתוך חודשיים ימים. התובע בסעיף 55 לתצהירו מאשר הלכה למעשה את ההשלמות הנדרשות במכתב המפקח (נספח ז' לתצהירו) מכאן שגם לשיטתו לא הושלמו העבודות באותו מועד. בשלב זה, לקראת מחצית חודש נובמבר החלו המחלוקות בין הצדדים (עדות המפקח עמ' 75 שורה 12). 45. התובע הוכיח כי היו עיכובים מטעם הנתבעים הן במסירת תכניות הקונסטרוקציה והן בגין הצו המנהלי. התובע הוכיח כי אף לשיטת המפקח, ביום 4/11/08 היה גמר השלד בשלבים מתקדמים. מדו"ח המפקח (נספח ו' לתצהיר התובע) עולה כי המפקח אמד את פרק הזמן להשלמת העבודות לרבות עבודות נוספות(!), בפרק זמן של 5 ימים. 46. בהינתן העיכובים מצד הנתבעים והעבודות הנוספות שלא נכללו במסגרת ההסכם , יתכן שעמד לרשות התובע פרק זמן נוסף להשלמת העבודות אף במסגרת המועדים שנקבעו בהסכם. עם זאת, אין באפשרותי לקבוע מהו המועד המדויק בו היה על התובע למסור את העבודות, אף שניתן להיווכח מחומר הראיות כי לולא הצו המנהלי ולולא הסכסוך שפרץ, יתכן והתובע היה משלים את העבודות במסגרת לוח הזמנים. התובע שהוא המוציא מחברו, לא הרים הנטל המוטל עליו במידה הנדרשת להוכחת תביעתו ביחס למענק בגין עמידה בלו"ז. היקף העבודות שבוצעו ביחס לתשלומים 47. המומחה קובע בחוות דעתו כי התובע ביצע 60% מהיקף העבודות נשוא ההסכם ובהתאם זכאי לתמורה בסך 192,000 ₪. אליבא למומחה יש לקזז מסכום זה 14,000 ₪ בגין חלון שחרור עשן ומשקוף ממ"ד, כך שהיה על הנתבעים לשלם לתובע בגין העבודות נשוא ההסכם סך 178,000 ₪. לסכום זה יש להוסיף עבודות נוספות אותן תמחר המומחה, ביחס לפירוט העבודות הנוספות במסמך המפקח מיום 16/11/08 (נספח ו' לתצהיר התובע), בסך 50,700 ש"ח. מהסכומים שהתקבלו הפחית המומחה סך 186,000 ש"ח אשר שולם לתובע. זהו הבסיס לחישוב שערך המומחה בחוות דעתו ולתוצאה הסופית אליה הגיע לפיה היתרה המגיעה לתובע מסתכמת בסך 42,700 ₪ בתוספת מע"מ. 48. אליבא למומחה לא ביצע התובע 40% מהעבודות נשוא ההסכם. מסקנות המומחה מבוססות בעיקרן על הנטען ע"י המפקח אליו נדרש במהלך הכנת חוות הדעת. התובע חולק על קביעות המומחה ביחס להיקף העבודות אותן ביצע ביחס לסעיפי ההסכם, כאשר לשיטתו הינו זכאי גם לתמורה בגין סעיפים , 8.9 ,8.7,8.8 להסכם. מחקירתו הנגדית של המפקח עולה כי היקף העבודות שלא בוצעו קטן יותר. התובע חולק על קביעת המומחה ביחס לקיזוז סך 14,000 ש"ח בגין חלון שחרור עשן ובגין משקוף דלת הממ"ד; בהסתמך על חקירתו של המומחה בביה"מ, מבקש התובע להוסיף סך 11,500 ₪ לסכום אותו אישר המומחה בגין עבודות נוספות. סעיף 8.7 להסכם, גמר מושלם של המבנה ומסירה סופית (20%)- 49. ממסמכים שנמסרו בזמן אמת ניתן להסיק מה היה מצב העבודות בשטח באותם מועדים. בתגובה למכתב התובע מיום 2/11/08 בו פירט התובע את ההשלמות הנדרשות לסיום סופי של העבודות, הוצא ע"י המפקח דו"ח נגדי בו פורטו ההשלמות הנדרשות (נספח ז' לתצהיר התובע). זהו המסמך המשקף באופן מהימן ובזמן אמת את המצב בשטח לשיטת המפקח. המפקח נחקר ע"י ב"כ התובע על הדו"ח המפרט את השלמות הנדרשות. מחקירתו הנגדית עולה כי לשיטתו סעיף 1 -לא בוצע (עמ' 77 שורות 18-20); סעיף 2- בוצע בחלקו (עמ' 77 שורות 22-24); סעיף 3- המפקח לא זכר להשיב האם בוצע (עמ' 78 שורה 4); סעיף 4- גם אליבא לתובע לא הסתיים בגין קשיים שהערימו הדיירים; לעניין יתר הסעיפים 5-13- המפקח לא זכר להשיב האם בוצעו ולשאלת ב"כ התובע אילו עבודות נותרו לאחר שהתובע סולק מהאתר, השיב שאינו זוכר (עמ' 80 שורות 6-9). מכאן שעדות התובע לפיה מרבית העבודות אשר פורטו בדו"ח המפקח - לא נסתרה. בהסתמך על מכתב התובע מיום 2/11/13 ניתן לקבוע כי סעיפים 1-3 למכתב התובע לא בוצעו וביחס לדו"ח המפקח ניתן לקבוע כי מרבית העבודות בוצעו. מכאן שאני קובעת כי התובע זכאי למחצית התמורה הקבועה בסעיף 8.7 להסכם קרי, לסכום השווה ל10% מהתמורה בגין העבודות. סעיף 8.8 להסכם גמר חוץ לרבות שבילים (10%)- 50. המומחה ציין בחקירתו כי קביעתו בעניין זה נסמכה על דברי המפקח והוסיף כי "..אבל אם גורגאני יעיד בפני כב' ביה"מ אחרת, אני אקבל את דעתו" (עמ' 20 שורות 13-14). "..אם זו תהיה עדותו לא תהיה מניעה מבחינתי להוסיף את זה לסכומים שמגיעים לתובע" (עמ' 24 שורות 1-3). המפקח אישר את חשבון התובע בגין העבודה לפי סעיף 8.8 להסכם (נספח ד4' לתצהיר התובע). אלא שבחקירתו הנגדית טען כי העבודות לפי סעיף זה לא הושלמו (עמ' 89 שורות 19-20). בעמ' 71 שורה 12 משיב המפקח לשאלת ב"כ התובע: "תקשיב, העבודה בוצעה, כן, המילה במלואה לא מדויקת". המפקח אשר אישר תשלום בגין סעיף זה בהסכם, טען בעלמא כי העבודה לפי סעיף זה לא הושלמה במלואה ולא פרט מה נותר על מנת להשלימה. בדו"ח המפקח (נספח ז' לתצהיר התובע) פורטו העבודות שנותרו. הפרוט אינו כולל עבודות לפי סעיף 8.8 להסכם. בכך יש לחזק טענת התובע כי העבודות לפי סעיף זה הושלמו. בסעיף 3 לדו"ח צוין כי יש לנקות את כל האתר ולפנות את כל הציוד, משמע, לא נדרשות עבודות נוספות. לפיכך אני סבורה כי התובע זכאי לתמורה כפי שנקבעה בהסכם לעבודות נשוא סעיף זה קרי, סך השווה ל-10% מהתמורה. סעיף 8.9 להסכם גמר/בדק לבנייה לתקופה של 12 חודשים מגמר העבודות (10%)- 51. איני מוצאת בטענות התובע תשתית המצדיקה התערבות בממצאי המומחה בעניין זה. עבודות נוספות- 52. בסעיף 10 לחוות דעתו מפרט המומחה את העבודות הנוספות אותן ביצע התובע מעבר לעבודות נשוא ההסכם. המומחה מסתמך על דו"ח המפקח מיום 16/11/08 בו מפרט המפקח את רשימת התוספות (נספח ו' לתצהיר התובע). התובע טוען כי זכאי בנוסף לסך 9,000 ₪ בגין בניית קורות לפרגולה ולסך 2,500 ₪ בגין שינוי בחדר הגז ביחס לתוכנית המקורית. מחומר הראיות עולה כי התובע הוכיח את זכותו לקבלת תמורה בסך 11,500 ₪ בגין עבודות אלו. 53. המומחה הבהיר בחקירתו כי בהנחה שהמפקח יאשר כי עבודת בניית קורות לפרגולה בוצעה וככל שמדובר בתוספת להסכם, חישוב התובע לעניין יתרת התמורה המגיעה לו בגין הקורות- נכון (עמ' 35 שורות 7-25; עמ' 36 שורות 1-4). המפקח אישר בחקירתו הנגדית כי התובע ביצע בניה חגורה היקפית אותה הגדיר כקורות לפרגולה וכי מדובר בעבודה נוספת שלא הייתה כלולה בהסכם (עמ' 93 שורה 7; עמ' 94 שורה 2; עמ' 95 שורות 9-15). טענת התובע לפיה היקף העבודה הסתכם ב-40 מטר- לא נסתרה. לפיכך ונוכח העובדה לפיה אישר המפקח במסגרת חשבון שהוגש ע"י התובע (נספח ד2' לתצהיר התובע) סך 4,500 ₪ בגין 20 מטר, זכאי התובע לתשלום הנדרש על ידו בגין רכיב זה ויש להוסיפו לתמורה בגין העבודות הנוספות שאושרה ע"י המומחה. 54. המומחה אישר הלכה למעשה בחקירתו (עמ' 36 שורות 5-18), כי התובע זכאי לסך 2,500 ₪ בגין שינוי בתוכנית לעניין חדר הגז (סעיף 5 לחשבון נספח ה2'). טענת התובע כי ביצע את השינוי ביחס לתוכנית המקורית לא נסתרה. קיזוז סך 14,000 ₪ בגין חלון שחרור עשן ומשקוף ממ"ד- 55. לא מצאתי עילה להתערב בקביעת המומחה בענין זה. המומחה הבהיר בעדותו מהות הליקויים לעניין עיבוד וגמר חלון שחרור העשן (עמ' 31 שורה 2; 9-10). לעניין גובה משקוף הממ"ד, המפקח חזר וטען בעדותו כי מדובר בטעות במדידה, הנופלת לפתחו של הקבלן (עמ' 103 שורות 14-17; עמ' 104 שורות 7-8; עמ' 106 שורות 8-12). איני סבורה כי נוכחות המפקח במקום בעת המדידה, משחררת את הקבלן מאחריותו לטעות. לפיכך, אני מאמצת את קביעת המומחה לפיה יש לקזז מהתמורה המגיעה לקבלן סך 14,000 ₪ בגין ליקויים אלה(סעיף 09.2 לחוו"ד המומחה). העולה מהמקובץ- 56. התמורה המוסכמת בגין העבודות נשוא ההסכם הינה 320,000 ₪. לאור היקף העבודות שבוצעו כמפורט לעיל, זכאי התובע לסכום השווה ל- 80% מהתמורה קרי 256,000 ₪. בנוסף לסכום התמורה בגין עבודות נוספות כפי שקבע המומחה יש להוסיף סך 11,500 ₪ כמפורט בסעיפים 52-54 לעיל, לפיכך זכאי התובע בגין עבודות נוספות מעבר להסכם לסך 62,200 ₪. מסכומים אלה יש להפחית סך 186,000 ₪ אשר שולם לתובע וכן סך 14,000 ₪ בגין ליקויים. לפיכך יתרת התמורה המגיעה לתובע מסתכמת בסך 118,200 ש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית חוקית ממועד הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. התביעה שכנגד- 57. המפקח העיד כי עבודת התובע הייתה טובה. הרקע לחילוקי הדעות בין הצדדים היה כספי. מחקירת המפקח עלה כי הנתבע אכן דרש מהתובע בניית קיר בקומה הראשונה ללא תוספת תשלום אף שמדובר בתוספת בגינה היה התובע זכאי לתשלום. התובע ביצע עבודות ולא קיבל את מלוא התמורה בגינן חרף פניותיו. בסופו של יום סולק התובע מהאתר ע"י הנתבעים. 58. מהשתלשלות האירועים כפי שמצטיירת מחומר הראיות עולה כי הנתבעים לא עמדו בהתחייבויותיהם על פי ההסכם, כאשר לא שילמו תשלומים להם היה התובע זכאי בגין עבודות אותן ביצע. הנתבעים אחראיים גם לעיקר העיכוב בהשלמת העבודות בתקופה החוזית, כאשר חלק מהזמן נוצל לעבודות נוספות מעבר להסכם ובחלק מהזמן אף נמנע המשך סדיר של העבודות לאור צו ההפסקה המנהלי. לא מין הנמנע שהתובע יכול היה להשלים את העבודות בתקופה שנקבעה אילולא פרץ הסכסוך בין הצדדים. 59. יתירה מכן, הנזקים הנטענים בתביעה שכנגד ממילא לא הוכחו. לאחר שהתובע עזב את האתר ביצעו הנתבעים את עבודות הגמר. לא הוכח כי החשבוניות והקבלות שצורפו לתצהיר הנתבעים הינן בגין עבודות שלד. בעלי המקצוע שיכולים היו להעיד על השלמת עבודות השלד כנטען, לא זומנו להעיד. 60. המפקח העיד כי לאחר שהתובע עזב את האתר עסק בפיקוח על עבודות הגמר (עמ' 109 שורות 24-25; עמ' 110 שורה 1) וכי תאום עבודות השלמת השלד נעשה ע"י הנתבע 1 בעצמו(עמ' 101 שורות 10-11). עדותו של המפקח מפריכה את טענות הנתבע 1 בתצהירו ובעדותו לעניין נזק הנטען בגין שרותי פיקוח (עמ' 123 שורות 2-5, 8-9). 61. הטענות על הנזק שנגרם כתוצאה מהעיכוב במכירת הדירות נטענה בעלמא, כאשר לא הונחה כל תשתית לשווי הדירות הנטען ולירידת הערך. סוף דבר- 60. התביעה העיקרית מתקבלת בחלקה. התביעה שכנגד נדחית. הנתבעים ישלמו לתובע ביחד ולחוד סך 118,200 ש"ח בתוספת מע"מ כדין ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהיום. בנוסף יישאו הנתבעים ביחד ולחוד בחלק היחסי של אגרת התביעה ביחס שבין סכום התביעה לסכום פסק הדין, ובהוצאות התובע בגין שכר המומחה, בסך 10,000 ₪ בתוספת מע"מ ובצרוף ריבית והפרשי הצמדה כדין ממועד התשלום ע"י התובע ועד תשלומו בפועל ע"י הנתבעים. הנתבעים יישאו בשכ"ט עו"ד התובע בסך 20,000 ₪. הסכומים שנפסקו בגין הוצאות ושכ"ט עו"ד ישולמו לתובע בתוך 30 ימים מהיום. הפרת חוזהחוזהבניהעבודות בניה