ניגוד אינטרסים עורך דין

סע' 14(ב) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו - 1986, אכן קובע כי "לא ייצג עורך דין צדדים בעלי אינטרסים מנוגדים באותו ענין" אולם סע' 14(ד) לכללים קובע כי "הוראות סעיפים קטנים ב ו-ג לא יחולו על עריכת הסכם ועל טיפול בענין שהצדדים הסכימו, בכתב, כי ייעשה בידי אותו עורך דין". להלן דוגמא להסכם כזה: "הצדדים מוותרים בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה בקשר לייצוג הצדדים כולם על ידי משרד עורכי דין ניגוד עניינים / אינטרסיםעורך דין