אפליית עובד לא כשיר לעבודה

החוק קובע כי מעסיק לא יפלה בין עובדיו מחמת מוגבלותם ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונה. מלשון הסעיף עולה תמונה ברורה לפיה אין בכוונת המחוקק לחייב מעסיק להמשיך ולהעסיק עובד חולה/נכה שאינו מסוגל לבצע את התפקיד אותו ביצע קודם לכן, עקב מחלתו/נכותו וכאשר אין אפשרות לבצע התאמה באופן סביר לעובד. כוונת המחוקק היא להבטיח את העסקתו של הנכה/המוגבל במידה והוא מסוגל לבצע את התפקיד וניתן לבצע התאמות סבירות על מנת לסייע בידו לבצע את התפקיד, כגון גישה למקום העבודה, סביבת עבודה תומכת וכיוצא בזה. בנסיבות אלה על המעסיק לבצע התאמה על מנת להעסיק את הנכה בעבודה שהנכה מסוגל לעשותה. סעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מגדיר "אדם עם מוגבלות" - "אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים." סעיף 8(א) לחוק אוסר על מעסיק הפליה בין עובדיו מחמת מוגבלותם "ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנידונים" ובין היתר מתייחס איסור ההפליה בכל הקשור לפיטורים. סעיף 8(ה) קובע כי "הפליה" משמעה "לרבות אי ביצוע התאמות הנדרשות מחמת צרכיו המיוחדים של אדם עם מוגבלות אשר יאפשרו את העסקתו". הפליה / אפליהאפליה בעבודה