עלות תכנון אדריכלי

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא תביעה לתשלום עלות תכנון אדריכלי: א. הרקע להתדיינות ועיקר טענות הצדדים 1.              בפני תובענה כספית אשר שורשיה נטועים במחלוקת שנתגלעה בין התובע שהינו אדריכל ע"פ מקצועו ובין הנתבע אשר כפי שעולה מכתב ההגנה שהגיש, פעם כיזם. 2.              התובע טען כי לקראת סוף שנת 1997 הזמין אצלו הנתבע עבודות תכנון אדריכלי לפרוייקט פאואר סנטר 2000 בטייבה אשר נועד להיות מבנה מסחרי (להלן: "הפרוייקט"). לגרסתו ביצע עבודה המזכה אותו בתשלום שכר בסכום של 68,200 דולר וזאת באשר עבודתו כללה מלבד הכנת תכניות הגשה גם תכנון מפורט חלקי ותכנון פרטים להתאמת יחידות לשוכרים פוטנציאליים. 3.              התובע טוען כי בהצעת השרותים המשותפת לו ולמהנדס יאסין אשר נשלחה לנתבע, הותנה במפורש על תחולת תעריף אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל (להלן: "תעריף האגודה") וכי הצעת השרותים יוצאת מנקודת המוצא לפיו שטח המבנה היא כ- 5000 ממ"ר, עלות הביצוע הינה בסך של 500 דולר למ"ר ומכאן שאמדן ערך הביצוע לפרוייקט הוערך ל- 2,500,000 דולר. 4.              התובע מוסיף וטוען כי שקד על עבודתו, תכנן וקידם תכניות הגשה לצורך קבלת היתר בניה והכין תכניות עבודה לצרכי השוכרים והכל בידיעתו של הנתבע. 5.              על פי חישוביו זכאי התובע בכל מקרה לשכר טרחה מינימלי בסכום של 53,320 דולר המתבסס על טבלת השרותים החלקיים של תעריף האגודה עד וכולל הכנת תכניות הגשה וזאת ע"פ הנתונים כדלקמן : שיעור השכר באחוזים מערך הביצוע 4.96% . אחוז כללי מצטבר של שרותים חלקיים 43%. 53,320 = 43% X 4.96% X 2,500,000 . 6.              הנתבע טוען כי הזמין את שרותי התובע במסגרת מו"מ שניהל עם חברת גרינברג אשר בבסיסו הנחה לפיו תשכיר ממנו גרינברג מבנה שתיכנן הנתבע לבנות כסופרמרקט. 7.              לגירסתו ביקש מן התובע להכין ולהגיש עבורו תכניות הגשה בלבד לקבלת היתר בניה וכי היתנה עם התובע על תשלום גלובלי בסך 15,000 ₪. הנתבע מוסיף וטוען כי היה ברור לתובע כי כל עוד לא ייחתם הסכם עם גרינברג לא יתחיל הנתבע בבנייה ואף לא בתכנון הפרוייקט, ומכאן שהתובע לא נדרש להכין תכנית כלשהיא מעבר לתכנית ההגשה. יתר על כן טוען הנתבע כי הודיע לתובע בע"פ כי הצעתו להתקשרות בין הצדדים אינה מקובלת על הנתבע וכי רק אם יחתם הסכם עם רשת שיווק (כגון: גרינברג) (תנאי אשר לגירסתו לא התמלא), תיבחן ההצעה וינוהל מו"מ עם התובע. 8.              בסיומו של יום טוען הנתבע כי שילם לתובע את מלוא שכרו בסך 5,000 דולר (15,000 ₪) ובעקבות כשלון המו"מ עם גרינברג זנח את הפרוייקט.   ב.                 דיון וממצאים       כל אחד משני בעלי הדין עיבה גירסתו בחוות דעת של מומחה לדבר. התובע צירף לתצהיר עדותו חוות דעת של אינג' אפרים כהן ואילו הנתבע הסתייע בחוות דעת של האדריכל ד"ר בשארה.       במסגרת הליכי קדם משפט ולאור חוסר יכולתם המופגן של הצדדים לפתור את המחלוקת ביניהם גם בסיוע פוסקים שנהיו נאמנים עליהם - הסכימו הצדדים כי אפסוק את הדין בתובענה על דרך הפשרה במסגרת הוראות סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] 1984. לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים ושיוותי לנגד עיני את העקרונות המנחים את פסיקתו של בית המשפט הדן על דרך הפשרה אני פוסק כדקלמן : 3.      לסוגית כריתת ההסכם ותכנו 3.1              בסיכום טענותיו בפני טען ב"כ הנתבע כי לא הוכח קיומו של חוזה בין הצדדים שכן לא נחתם הסכם בכתב. אין בידי לקבל טענה זו; נחה דעתי כי המו"מ שבין הצדדים הבשיל לכדי הסכם לפיו ביקש הנתבע לקבל את שרותיו המקצועיים של התובע והתחייב לשלם עבורם שכר. 3.2              ממצא זה מעוגן היטב בחומר הראיות שבפני. אפתח בציון הודאתו הברורה והחד משמעית של הנתבע בסעיף 12 לתצהיר עדותו הראשית שם אמר : "... ואף הבהרתי בפניו (בפני התובע) באופן מפורש כי בקשתי היא רק להוצאת היתר בנייה ולא מעבר לזה. נכון כי הבטחתי כי באם הפרוייקט יצא לפועל אשקול בחיוב את הזמנת יתר העבודות מן התובע. אכן הודעתי לו באופן ברור כי עליו להכין את כל המסמכים הנחוצים לקבלת היתר ללא הכנת תכניות נוספות". יתר על כן אין חולק כי בעקבות הכנת תכניות ההגשה שהכין התובע ניתן לנתבע בחודש ספטמבר 1998 היתר בניה להקמת הפרוייקט (נספח 3 לחוו"ד של אינג' כהן). 3.3              נסיבות דומות לאלו אשר עומדות ביסוד התובענה בה עסקינן נידונו ב- ע"א 474/80 גרובר נ. תל יוסף קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, פ"ד לה (4) 45 - להלן : פרשת גרובר) אשר בבסיסה התקשרות נטענת בין אדריכל ובין מזמין עבודה, אשר לא באה לידי ביטוי בהסכם פורמלי כתוב. בעמ' 3 - 5 לפסק הדין התייחס כב' השופט ברק (כתוארו דאז) לסיטואציות משתנות במהלך ניהול מו"מ לקראת חתימתו של חוזה ובכלל זה : "תהליך של מו"מ אשר בעקבותיו משתכלל חוזה אשר נושאו אינו מכלול הפעולות על כל שלביהם אלא אך חלק מהפעולות והשלבים בעיקר אלו שכבר בוצעו או שביצועם הוא הקרוב ביותר". 3.4              ובהתייחסו למסקנות המשפטיות הנובעות מכך הוא קובע : "...זכאי האדריכל לשכרו על בסיס חוזה גרידא. העובדה שחוזה מן הסוג השלישי דהיינו חוזה לכל הפעולות על כל שלביהן לא נכרת, אין בה כדי לשלול מן האדריכל שכר חוזי בגין השלבים עליהם נכרת חוזה בין הצדדים. נמצא שבין אם נאמץ גישה מעין חוזית ובין אם נאמץ גישה חוזית - זכאי האדריכל לשכרו" (שם בעמ' 54). הנובע מכאן הוא כי גם בהעדר הסכם בכתב לגבי מכלול השרותים האדריכליים רשאי בית המשפט להסיק על קיומו של הסכם מחייב באשר למתן שרותים חלקיים. 3.5              כיוצא בזה סבורני כי טענתו של ב"כ הנתבע לפיה לוקה כתב התביעה בהעדר פרוט לגבי קביעת השכר המקצועי כנגזרת של ערך הביצוע - הינה מוטעית, ולהלן אנמק : אמדן ערך הביצוע כפי שהוא בהצעת התובע נגזר משטח המבנה מוכפל בעלות משוערת של הבניה למ"ר. אשר לשטח המבנה קיימת אינדיקציה ברורה בהיתר הבניה לפיו הדברים אמורים במבנה השטח של 5000 ממ"ר לפחות . ואילו באשר לאומדן עלות הבניה : התובע ערך חישוביו על בסיס של 500 דולר למ"ר. נתון זה כלול במכתבו של אינג' יאסין (שותפו של התובע להגשת ההצעה) אל הנתבע מיום 21.12.97 דהיינו בשלב מוקדם יחסית על ציר הזמנים של הליכי ההתקשרות (נספח 1 לחוו"ד של אינג' כהן). יתר על כן, האומדן מתבסס על תאור ספציפי של מתכונת הבניה (סעיף 1 לנספח הנ"ל). הנתבע לא הצביע בפני על מסמך כלשהוא התומך בטענתו לפיה התכוון לבנות את המבנה בבניה קלה והמומחה מטעמו לא טרח להביא נתונים באשר לעלות הצפויה של "בנייה קלה", או כל נתון אחר שיש בו כדי לסתור את הערכת עלות הבניה. 3.6              התובע ביקש לבסס מלכתחילה את התקשרותו עם הנתבע על בסיס תעריף האגודה ללא שהנתבע העלה התנגדות או הסתייגות לכך. (ראו: סעיף 6 לתצהירו של בסאר יאסין, סעיף 4 לתצהיר התובע ובנספחים א - ב לאותו תצהיר). בפרשת גרובר הנ"ל נקבע כי תעריף האגודה ראוי לשמש כאבן בוחן לקביעת השכר הראוי לאדריכל (עמ' 52 לפסה"ד) ואינני רואה סיבה שלא להחיל עמדה זו כבסיס להתקשרות בין הצדדים מה גם שהתובע הודיע לנתבע מלכתחילה כי הצעתו מתבססת על תעריף האגודה. 3.7              מכאן שאני מקבל כממצא כי הצדדים הניחו ביסוד התקשרותם את תעריף האגודה כמו גם את נתוני ערך הביצוע כפי שנטענו והוכחו ע"י התובע.   4.      היקף השרותים האדריכליים 4.1 בסעיף 6 לתצהירו טען התובע : "בפועל עמלתי תכננתי וקידמתי תכניות עבודה לפי דרישות פרטניות ומדוקדקות של שוכרים בכח בפרוייקט וזאת בד בבד עם הכנת תכניות לצורך קבלת היתר בניה". כראיה לכך צירף התובע לתצהירו חליפת מכתבים אינטנסיבית בינו ובין יועצים שונים (חשמל, בטיחות אש וכו') וכן התכתבות עם יועצים של שוכרים פוטנציאליים. 4.2              המומחה מטעם התובע, אינג' כהן קבע בחוות דעתו: "ע"פ תעריף אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים, שכר הטירחה עבור הכנת תכניות הגשה וטיפול ברשויות הינו 43%. השכר כולל את כל השלבים ההכרחיים בתיכנון עד הגשת התכניות לרשויות." בהמשך סקר את מסכת ההתכתבות האמורה (סעיף 6 לחוו"ד) ואילו בסעיף 7.2 לחוו"ד קבע: "אין ספק כי אדריכל מחל סיפק תכניות עבודה וערך שינויים רבים ע"פ דרישת השוכרים". עם זאת לא טרח אינג' כהן לציין בחוו"ד מהו מקור הסתמכותו למסקנתו החלוטה ואין בה, ע"פ תוכנה כדי לתמוך בממצא לפיה הוצגו בפני אינג' כהן תכניות עבודה שערך התובע. 4.3              הנתבע טען כזכור כי הבהיר לתובע שעליו להכין את המסמכים הנחוצים לקבלת היתר בנייה ללא הכנת תכניות נוספות (סעיף 12 לתצהיר) וכן הטעים : "מן המיותר לציין כי לא הוזמן ו/או לא תוכנן כל שלב נוסף לרבות שלב ב' כטענת התובע בתצהירו" (סעיף 22 לתצהיר). 4.4              ואילו המומחה מטעמו ד"ר בשארה מחווה : "הגם שלפי הטבלאות שהוגשו ע"י אדריכל מחל גובים רק 20% מהתעריף בשלב התכנון המוקדם הגם שלא היה כאן כל תכנון שכזה". 4.5              עובדה זו אינה מתיישבת עם גרסת הנתבע בכתב ההגנה ולפיה: "התובע השתתף יחד עם הנתבע במו"מ עם חברת גרינברג ואף הכין לצורך המו"מ סקיצה רעיונית, ציור, לצורך הצגתו במו"מ עם גרינברג" (סעיף 5י' לכתב ההגנה). לטעמי יש בגרסה זו כדי לבסס מימצא בדבר הכנת תכנון מוקדם. 4.6              בסעיף 4 לתצהירו גורס התובע : "בנגוד לטענות הנתבע לא דובר על תכניות הגשה בלבד אלא על תכניות מפורטות להקמה של המבנה כולל תכניות מפורטות...". 4.7              אין בפני כל ראיה לפיה ביצע התובע עבודות התכנון החורגות מעבר לשלב התכנון המוקדם (הכנת תכניות הגשה וטיפול באישורן לקבלת היתר בניה). יתר על כן בעוד שהתובע טען בתצהירו כי "דובר" על תכניות מפורטות וכן כי קידם תכניות עבודה לפי דרישות של שוכרים בכח, הוא נמנע מלהעלות בפני טענה מפורשת לפיה התבקש ע"י הנתבע לעבור לשלב התכנון המפורט אשר כולל בין היתר הכנת תכניות עבודה. העובדה שלא נסתרה ולפיה לא נקשר בסופו של דבר הסכם מחייב בין הנתבע ולבין רשת גרינברג מהווה ראיה נסיבתית בת משקל לתמיכה בטענות הנתבע לפיה הוא הגביל את שרותי התובע . 4.8              חומר הראיות שבפני תומך איפוא בממצא לפיו בעוד שהתובע הציע לנתבע הצעה למתן שרותי אדריכלות בהיקף מלא כפי שעולה מנספח א' לתצהיר התובע, קיבל הנתבע את ההצעה בחלקה בלבד ומכאן שהחוזה שניקשר בין הצדדים התייחס לביצוע שרותים חלקיים דהיינו תיכנון מוקדם ותכניות הגשה ע"פ הגדרתם בתעריף האגודה (ללא תכנון סופי ותכניות מסכמות) וכי השלמתם של שלבים אלו מהווה שיעור של 28%מכלל מיכסת השרותים. 4.9              בקביעה זו מגולמת ממילא דחייה של טענת הנתבע, המגובה בחוו"ד של אדריכל בשארה, ולפיה זכאי התובע לשכר הקבוע בעד ביצוע 8% בלבד מכלל מיכסת השרותים. טענה זו הינה סתמית ומופרכת על פניה, ואין בה כדי להציע הסבר לעובדה כי ע"פ תעריף האגודה שלב הכנת התכנון המוקדם - קודם עקרונית לשלב הגשת תכניות ההגשה. כמו כן מתעלמת טענה זו מגירסת הנתבע בסעיף 5י' לכתב ההגנה.    ג. הכרעה 1.              ע"פ מסד הנתונים שגובש עד כאן זכאי איפוא התובע לשכר תכנון בסכום השווה לסך של 34,720 דולר בניכוי סך של 5,000 דולר אשר שולם לתובע כמקדמה על עבודתו. שכר זה מתבסס על ביצוע חלקי של שרותי האדריכל (התובע) דהיינו הכנת תכניות מוקדמות ותכניות הגשה בלבד. מכאן שאני דוחה את תביעתו של התובע לקבלת שכר בגין ביצוע תכנון סופי וכן ביצוע חלקי של שלב התכנון המפורט דהיינו תכניות עבודה. 2.              התוצאה אליה הגעתי אינה נותנת לתובע את מלוא מבוקשו בתביעה שהגיש הגם שיש בה משום דחיה מוחלטת של עמדת הנתבע אשר לשיטתו זכאי היה התובע לשכר מקצועי מינימלי בסכום קצוב. עמדת הנתבע אינה מקובלת עלי בהתעלמה מן הממצאים היסודיים שקבעתי הן באשר להיקף השרותים האדריכליים שהגיש התובע לנתבע והן לעניין תוכן ההסכם שבין הצדדים אשר מחיל את תעריף האגודה כבסיס לחישוב שכר טירחתו של התובע. בע"א 3958/95 אדמונד שמעון נ. עזבון המנוח אלפרד שמעון (טרם פורסם) נקבע : "סעיף 79א' אינו מונע את בית המשפט להחליט בגדר סמכותו לקבל את התביעה כולה או לדחותה במלואה אם כי יש להניח שנסיבות אלה תהיינה מטבע העניין נדירות". אשר על כן אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע את הסך של 29,720 דולר בתוספת מע"מ כדין וזאת בשקלים ע"פ השער היציג ביום התשלום. כמו כן ישא הנתבע בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד התובע בסך 12,000 ₪. המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.   הודעה זכות ערעור. אדריכלות